อภิปรายทั่วไป 2562 'รัฐบาลนอกครรลองรัฐธรรมนูญ'?


   

14 ก.ย.62 - นายแก้วสรร อติโพธิ เผยแพร่บทความเรื่อง อภิปรายทั่วไป ๒๕๖๒...“ รัฐบาลนอกครรลองรัฐธรรมนูญ ”??? ผ่าน www.thaipost.net โดยมีเนื้อหาดังนี้

ถาม    อะไรคือเหตุและผลของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ไม่รับคำร้องในปัญหาการกล่าวคำปฏิญาณตนบกพร่องตกหล่นของรัฐบาลลุงตู่

ตอบ  “เหตุ” ก็คือหลักกฎหมายที่ว่า “การกระทำทางรัฐบาล” ตามอำนาจและขั้นตอนต่างๆในรัฐธรรมนูญ เช่น การยุบสภา,การประกาศสงคราม เรื่อยลงมาจนถึงขั้นตอนปฏิบัติเช่น การปฏิญาณตนเข้ารับหน้าที่นั้น  ถือเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกการตรวจสอบทางกฎหมาย ศาลใดจะเข้าไปตรวจสอบแก้ไขเพิกถอนไม่ได้   

ถาม    แล้ว “ผล” จะเป็นอย่างไร

ตอบ    ก็สบายใจในทางกฎหมายไปได้ตลอดแล้วว่า   รัฐบาลนี้ไม่มีทางจะถูกกล่าวอ้างว่าเข้ารับตำแหน่งโดยโมฆะได้เลย

ถาม    แล้วการอภิปรายทั่วไปในสภา ตามที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติไว้  จะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่

ตอบ    เดินต่อไปได้  แม้จะพบทางตันในทางกฎหมาย  แต่ความรับผิดชอบทางการเมืองยังคงเปิดกว้างอยู่  สภาผู้แทนยังอภิปรายทั่วไปได้

ถาม    จะอภิปรายไปได้อย่างไร ในทำนองไหนได้ ในเมื่อเรื่องมันยุติไปหมดแล้วอย่างนี้

ตอบ    ผมไม่ได้อ่านตัวญัตติว่าเขาเขียนไว้อย่างไร  ทราบข่าวแต่ว่ามีสองเรื่องที่จะถูกอภิปรายคือ กล่าวคำปฏิญาณตนตกหล่น และแถลงนโยบายโดยไม่ระบุที่มาของงบประมาณ    ถ้าจำกัดเป็นเรื่องๆอย่างนี้ก็อภิปรายอะไรไม่ได้มาก แต่ถ้าขยายเกินเลยไปให้เป็นภาพรวมว่า รัฐบาลนี้มีนิสัยอันฝังแน่นเป็นกำพืดที่ไม่ยึดมั่นในครรลองของรัฐธรรมนูญแล้ว    ฝ่ายค้านก็จะสามารถอภิปรายชำแหละให้เห็นเป็นภาพทั่วไปที่กว้างขวางได้ว่า  นี่คือรัฐบาลอันตรายต่อการปกครองโดยรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่เริ่มยก ๑ ก็เห็นหางแล้ว ภาพทางการเมืองของรัฐบาลเช่นนี้จะเสียหายมาก

ถาม    ก็เป็นเรื่องแค่ถ้อยคำตกหล่นเท่านั้นมิใช่หรือ ในหลวงท่านก็พระราชทานพระราชหัตถเลขาย้ำเตือนพระบรมราโชวาทมาให้จนเป็นที่ยุติแล้วด้วย

ตอบ    มันเป็นหมุดหลักของระบอบการปกครอง  ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดเจนมาก ตั้งแต่หน้าแรกเลย ดังนี้

ครรลองของอำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อํานาจนั้นทางรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  และศาล  ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  องค์กรอิสระ  และหน่วยงานของรัฐ  ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  และหลักนิติธรรม  เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ ประชาชนโดยรวม 

คำปฏิญาณตนที่ตกหล่น

มาตรา ๑๖๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่  รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคํา  ดังต่อไปนี้  “ข้าพระพุทธเจ้า  (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า  ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริย์  และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน  ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ

ถาม    ข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลไม่ใยดีรัฐธรรมนูญเลยนี่  อภิปรายลากไปได้ไกลแค่ไหนครับ

ตอบ   ฝ่ายค้านต้องพยายามลากไส้ ไปจนถึงตั้งแต่สมัย คสช.เลย ทั้งก่อนและหลังใช้รัฐธรรมนูญนี้ ว่า  คนพวกนี้มีพฤติการณ์ไม่แยแสต่อความถูกต้อง ความโปร่งใส อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะระบบวุฒิสภาที่มาจากระบบอุปถัมภ์ มึงตั้งกู กูตั้งน้องมึงนี่  โดนหนักแน่

ถาม    ท่านประธานชวน หลีกภัย คงต้องเหนื่อยหนักกว่าเพื่อน

ตอบ    ถ้าฝ่ายค้านเขียนญัตติไว้กว้างๆ จนลากไปได้ไกลมาก ท่านชวนก็เหนื่อยแน่ครับ ยิ่งถ้าฝ่ายรัฐบาลลงมือตอบโต้ลากไส้ฝ่ายค้านจนย้อนไกลลิบไปถึงรัฐบาลชินวัตรด้วย ก็ยิ่งจะเละกันไปใหญ่

ถาม   บ้านเมืองก็เลยไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย

ตอบ    ได้ครับ..ก็ได้เรียนรู้ว่า การเมืองไทยทุกวันนี้ไม่มีใครถูกใครผิด มีแต่ใครจะเลือกพวกเลือกข้างได้แม่นยำหรือไม่เท่านั้นเอง  
         ใครรับความจริงข้อนี้ไม่ได้...ก็เดินตามนายกฯอภิสิทธิ์ ออกไปได้แล้ว
                                         ...........................
 


"ช่อ-พรรณิการ์" นี่.......... ต้องยกให้เธอเป็น "เตียวเสี้ยน" แห่งสำนัก "อนาคตโคตรใหม่" อย่างนั้นเลยจริงๆ "เหว" ว่าลึกแล้ว แต่คิดจากก้อนสมองในหัวกะโหลกที่ทิ่มคอจมลงไปถึงไหล่ ลึกและล้ำกว่ามากนัก!

๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'