พาณิชย์ใช้ Big Data ช่วยวางแผนยกระดับสินค้าเกษตร


เพิ่มเพื่อน    

 

19 ก.ย. 2562 น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ได้เปิดตัวโครงการนำร่องของกระทรวงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์การด้าน Big Data อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยมีรูปแบบการนำเสนอผ่าน Dashboard นำร่องพืชเกษตรสำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งในช่วงแรกจะพัฒนาระบบเริ่มจากพืชเกษตรสำคัญ 3 ชนิดก่อน ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา

สำหรับระบบ Big Data ดังกล่าว จะใช้ในการติดตามสถานการณ์ในด้านอุปสงค์ อุปทาน ทั้งในและนอกประเทศ สามารถคาดการณ์แนวโน้มและเตือนภัย เพื่อกำหนดนโยบายรักษาเสถียรภาพด้านราคาได้ รวมถึงระบบกำกับและติดตามนโยบายด้านการรับฟังเสียงสะท้อนภาคประชาชน ที่จะสามารถนำมาประกอบการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันการณ์ และครอบคลุมทุกมิติ นำไปสู่การขับเคลื่อนภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรและยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกร

“ได้ตั้งเป้าพัฒนาระบบ Big Data ให้มีความสมบูรณ์ภายในปี 2563 เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย เพื่อดูแลเกษตรกร โดยจะเปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาดูได้ แต่จะมีระดับการเข้าถึง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และยังมีแผนขยายระบบ Big Data ที่จะช่วยวิเคราะห์การส่งออก การผลิตสินค้า การทำธุรกิจ การค้าบริการ และเรื่องอื่นๆ ด้วย”น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การใช้ระบบ Big Data ดังกล่าว ยกตัวอย่างสินค้าข้าว ระบบสามารถตรวจสอบได้ว่าปัจจุบันราคาข้าวเป็นอย่างไร ตั้งแต่เกษตรกร โรงสี จนถึงผู้ส่งออก ดูปริมาณผลผลิตเป็นอย่างไร แนวโน้มการส่งออก การบริโภค คาดการณ์ปริมาณสต๊อกคงเหลือ ดูแนวโน้มราคาในอนาคต โดยใช้ระบบ AI เข้ามาวิเคราะห์จากข้อมูลการประเมินของหน่วยงานต่างๆ ดูว่าปัจจุบันประเทศไหนส่งออกข้าวได้มากที่สุด หรือใครส่งออกไปไหนได้เพิ่มขึ้น หรือตลาดที่นำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น มีประเทศไหนบ้าง เพื่อที่จะได้นำมาวางแผนในการผลักดันการส่งออกข้าวไทยได้อย่างถูกต้อง

ขณะเดียวกัน สามารถที่จะตรวจสอบเสียงสะท้อนจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นเกษตรกร โรงสี ผู้ส่งออก ที่ได้มีการให้ข่าวผ่านสื่อต่างๆ หรือการคอมเมนต์ไว้ในสื่อโซเซียลมีเดีย เช่น ทวิตเตอร์ โดย AI จะไปดึงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องข้าวแล้วนำมาประมวลผล เพื่อให้ทราบว่าขณะนั้น มีคนคิดเห็นเรื่องข้าวยังไง เป็นต้น


ดูลูกหลานในความเป็น "คนรุ่นใหม่" อยู่ห่างๆ เถอะ ปล่อยเขา........ อย่าไปขวาง อย่าไปปิดกั้น อย่าไปก่นว่า-ด่าตำหนิ

ผ่ายุทธการอรุณรุ่งริ่ง
'สิ้นสุดทางคุก' ของ ๓ มะกอก
จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน
ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'