"อพท."ดิสรัปต์


เพิ่มเพื่อน    

 

             "อู่ทอง” เป็นพื้นที่ที่ทางประวัติศาสตร์ที่สามารถสืบค้นย้อนไปถึง 2,000 ปี ตั้งแต่ยุคสมัยอาณาจักรทวารวดี และก่อร่างสร้างเมืองขึ้นมาตามยุคสมัยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ก็ยังทิ้งร่องรอยทางประวัติศาสตร์ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ โดยเฉพาะกลุ่มชนชาติพันธุ์ที่ยังคงตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ของชุมชนต่างๆ อันได้แก่ ไทยทรงดำ ลาวครั่ง ลาวพวน ลาวเวียง คนจีนและคนไทยพื้นถิ่น ชุมชนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างความเจริญรุ่งเรืองทั้งการค้า ที่สะท้อนได้จากศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่

                ซึ่งแสดงหลักฐานที่ได้จากการขุดค้นพบในแหล่งโบราณคดีต่างๆ หรือที่เรียกในอดีตว่าอารยธรรมสุวรรณภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีมีหลักฐานทางโบราณคดีที่สันนิษฐานได้ว่า เคยเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงยุคอาณาจักรทวารวดีและเป็นศูนย์กลางของดินแดนสุวรรณภูมิ ที่ปัจจุบันยังมีการขุดค้นพบในพื้นที่ต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของรากฐานความเป็นชาติไทย พร้อมจะส่งผ่านการถ่ายทอดไปยังชนรุ่นต่อๆ ไป

                องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้นำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการสื่อสาร พัฒนาเป็นเกม MOBA แฟนตาซี 3 มิติ ที่นำความโดดเด่นของวัตถุโบราณ สถานที่ เครื่องแต่งกาย ของชนชาติพันธุ์ต่างๆ ในพื้นที่อู่ทอง โดยนำข้อมูลที่มีกับสถานที่จริงมาหลอมรวมเข้าสู่ เป็นเกม ในชื่อ Wars of Scramble U-Thong Kingdom : WOS

                สำหรับการพัฒนาเกมได้ออกแบบพื้นที่ตามเส้นทางการท่องเที่ยวที่ อพท.เข้าไปส่งเสริมและพัฒนา มาเป็นฉากการต่อสู้และนำศิลปะลวดลาย ที่ปรากฏตามโบราณสถานที่ได้ขุดค้นพบ เช่น เสาพระธรรมจักร รวมถึงเครื่องนุ่งห่มประจำชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่อู่ทอง เช่น ลาวครั่ง  ไทยพวน ไทยทรงดำ คนจีนและคนไทยพื้นถิ่น นำมาออกแบบเป็นอาวุธและเครื่องแต่งกายของตัวละครต่างๆ ซึ่งขณะนี้พัฒนาตัวละครไปแล้ว 20 ตัว แบ่งเป็นชนเผ่าที่อิงตามประวัติศาสตร์ 

                โดยเกมทั้งหมดมี 4 ฉากเดินเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับอาณาจักรอู่ทอง ซึ่งในอดีตมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง และอยู่รวมกันอย่างมีความสุข แต่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทำให้มีการแยกดินแดนออกเป็น 4 ส่วน มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต แบ่งแยกเป็นชนเผ่าต่างๆ เพื่อแย่งชิงและครอบครองพื้นที่ที่มีทรัพยากรอุดมสมบรูณ์

                ดังนั้น ฉากในเกม WOS ที่เกิดจากแหล่งเช็กอินเมืองโบราณอู่ทอง จะประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ อพท.7 เข้าไปพัฒนา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถตามรอยเส้นทางเกมสัมผัสวิถีชุมชนผ่านกิจกรรม ONE DAY TRIP ภายใต้แนวคิด “อู่ทองเรียนรู้ อู่ทองลองสัมผัส” โดยเริ่มต้นจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง, ฉากอุทยาน พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ, สวนหินพุหางนาค และวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม แต่ละแห่งนั้นมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญ

                ขณะเดียวกัน ยังมีเส้นทางนำนักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชน “วนเกษตรชุมชนดงเย็น” เป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านหลายครัวเรือนเพื่อทำเกษตรอินทรีย์ โดยกำหนดเป็นฐานกิจกรรมที่ใช้เป็นจุดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา การปลูกผักปลอดสารพิษ เรียนรู้อาหารพื้นถิ่น มีเมนูอาหารแนะนำไว้รองรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นผัดไฟแดงดอกชมจันทร์ ผัดผักคะน้าแมกซิกัน ยำวอเตอร์เครส เป็นต้น   

                อีกฐานกิจกรรมหนึ่งคือ “ยาดมหัวโตป้าต้อย” เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชน นักท่องเที่ยวจะได้ทำกิจกรรมเพนต์สีฝาขวดที่เป็นตุ๊กตาหัวโต โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการนำเอาวัตถุโบราณที่เป็นรูปปั้นคนแคะ และรูปปั้นคนในสมัยทวารวดี มาออกแบบเป็นฝาขวดยาดม โดยการนำสูตรสมุนไพรโบราณที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นปู่ย่าตายาย มาผลิตเป็นยาดมสมุนไพร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หาได้เพียงที่เดียว และจะส่งเสริมให้เป็นสินค้าที่ระลึกประจำจังหวัดอีกด้วย      อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าการพัฒนาเกมดังกล่าวนั้น ถือว่า อพท.เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ยอมรับและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันกับดิจิทัลดิสรัปต์. 

บุญช่วย ค้ายาดี


อืมมมม.....บัตรสนเท่ห์ใบเดียว!กล่าวหา "นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล" ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น รับเงินทอนบริษัทยา ๕%ปลัดฯ สาธารณสุข "นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย"

"ลุง" แห่งยุคนิวนอร์มอล 
"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.