อว.ยันไม่ได้ตัดงบฯวิจัย มหา'ลัย เพียงแต่โยกเข้ากองทุนส่งเสริมวิทย์ฯ 


เพิ่มเพื่อน    


8ต.ค.62-นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า  ในวันที่ 10-11 ตุลาคม ทปอ.จะมีการประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฝ่ายแผน และฝ่ายวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งระบบทีแคส และสรุปเป็นหนังสือปกขาวเสนอต่อ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ปลายเดือนตุลาคมนี้ สำหรับปัญหางบประมาณประจำปี 2563 ของสถาบันอุดมศึกษานั้น ทปอ.รับทราบจากมหาวิทยาลัยสมาชิกเบื้องต้นว่า งบฯ วิจัยและงบฯ ดำเนินการของมหาวิทยาลัยหลายแห่งถูกปรับลด  ซึ่งต้องยอมรับว่างบฯ วิจัยเป็นงบฯ ที่จำเป็นสำหรับมหาวิทยาลัยในการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการด้านแผนและงบประมาณของ ทปอ. ได้มีการหารือกับ รมว.อว.และนพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัด อว. เพื่อหาทางออกในเรื่องนี้

“ผมในฐานะประธาน ทปอ. จะต้องไปชี้แจงด้านงบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งผมจะพยายามชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของงบฯ ด้านวิจัยที่มีต่อมหาวิทยาลัย ที่ผ่านมางบฯ วิจัยอาจเป็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) แต่ตอนนี้ วท. รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แล้ว เป็น อว.  หากตัดงบฯ วิจัยของมหาวิทยาลัยไป ก็จะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ทั้งการที่ ทปอ.จะเข้าพบกับ รมว.อว. ก็จะหารือถึงเรื่องงบฯวิจัยด้วย”ประธาน ทปอ.กล่าว

นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัด อว. กล่าวว่า สำหรับกรณีงบประมาณด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 นั้นไม่ได้ถูกตัด  แต่เป็นการโยกงบฯ วิจัยไปไว้ในกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เมื่อโยกงบฯแล้ว เราจะทำเกณฑ์ ซึ่งงานวิจัยจะมีทิศทางที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยก็ส่งโครงการให้ตรงกับทิศทาง ก็จะได้เงินวิจัยคืนมา เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่ได้ถูกตัดงบฯ เพราะจะมีงบฯวิจัย  แต่งานวิจัยนั้นจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์และทิศทางของกระทรวง สำหรับโครงการวิจัยที่จะต้องทำต่อเนื่องนั้น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะทำหน้าที่จัดสรรงบฯการวิจัยให้ ส่วนโครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยอยากดำเนินการเอง ก็ให้ใช้งบฯรายได้ของมหาวิทยาลัย ดำเนินการได้  โดยปลายเดือน ต.ค.นี้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. จะประชุมร่วมกับ ทปอ. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องงบฯวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งนี้ทันการใช้งบฯปี 2563 แน่นอน เพราะกว่าจะใช้งบฯ ปี 2563 ได้คาดว่าจะเป็นประมาณเดือน มกราคม พ.ศ.2563 โดยขณะนี้สามารถใช้งบฯปี 62 ไปพลางก่อน


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก