ชวนคนไทยแต่งเหลือง น้อมรำลึก'ร.9'สวรรคต


เพิ่มเพื่อน    


     รัฐบาลเชิญชวนคนไทยใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลือง 13 ต.ค. รำลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ช่วงเช้าตักบาตรพระ 489 รูปที่ท้องสนามหลวง ช่วงค่ำยืนจุดเทียนสงบนิ่งน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 89 วินาที  
     เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 นี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างมีความตั้งใจที่จะร่วมกันที่จะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยพร้อมเพรียงกัน
     นายสุรศักดิ์กล่าวว่า รัฐบาลเห็นสมควรดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเวลา 06.45 น. พิธีทำบุญตักบาตร สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 489 รูป ณ ท้องสนามหลวง เวลา 08.30 น. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง เวลา 10.00 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคู คลอง ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดธรรมาภิรตาราม เขตดุสิต เวลา 19.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยผู้ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที เวลา 19.45 น. การแสดงดนตรีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สายน้ำแห่งความห่วงใย สู่ไทยทั่วหล้า” ณ ท้องสนามหลวง
     “การจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ทุกจังหวัดจะจัดพิธีพร้อมกับส่วนกลาง ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คู คลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกฯ ในต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศจะจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม จึงขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลืองในวันที่ 13 ตุลาคม พร้อมทั้งขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกฯ ณ ท้องสนามหลวง หรือร่วมกิจกรรมที่ส่วนราชการ ภาคเอกชน และชุมชน จัดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม” นายสุรศักดิ์กล่าว
     ขณะเดียวกัน ที่อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป และกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
     นายอิทธิพลกล่าวว่า กรมการศาสนา (ศน.) ได้ร่วมกับวัดทั่วประเทศ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมทางศาสนาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตระหว่างวันที่ 11-13 ต.ค. โดยส่วนกลางมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตร และจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ส่วนภูมิภาคมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ พระอารามหลวงหรือสถานที่ที่จังหวัดกำหนด นอกจากนี้ ยังร่วมกับองค์กรเครือข่าย 5 ศาสนา ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ จัดกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตยังศาสนสถานของแต่ละศาสนา อีกทั้งยังร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลระหว่างวันที่ 11-13 ต.ค. ตลอดจนกิจกรรมการทำความดีบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาเพื่อสืบทอดพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 10  
     ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนดจัดงาน  "ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์" ปีที่ 3 ตามรอยพ่อ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ต.ค. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธาน โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. ณ รพ.ศิริราช 
     ส่วนนายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้นำเจ้าหน้าที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าวังไกลกังวล ถ.เพชรเกษม โดยเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสาธารณะ สำนักงานช่าง ได้ตรวจสอบหลอดไฟหยดน้ำนับหมื่นดวงให้สว่างไสวและประดับผ้าให้สวยงามอย่างสมพระเกียรติ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ต.ค. ซึ่งในช่วงค่ำจะมีพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมชมวีดิทัศน์สารคดีภาพประกอบเพลง ส่วนที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะมีกิจกรรมในเวลา 10.00 น. จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จะร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดรอบอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้