สวมเสื้อเหลืองน้อมรำลึกร.9


เพิ่มเพื่อน    


    ซูเปอร์โพลเผยความตั้งใจทำดีถวายเป็นพระราชกุศลวันที่ 13 ตุลาคม ประชาชนส่วนใหญ่เข้าวัดทำบุญ รองลงมาคือทำจิตอาสา ต้องการให้นักการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐปรับปรุงตัวถวายเป็นพระราชกุศล มท.1 เชิญชวนประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง 13 ตุลาคม กับความตั้งใจทำดีถวายเป็นพระราชกุศล กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,117 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่างวันที่ 9-11 ต.ค.2562 ที่ผ่านมา
พบว่า 5 อันดับแรกของความตั้งใจของคนตอบแบบสอบถามที่ “ตั้งใจทำดีถวายเป็นพระราชกุศล” ในวันที่ 13 ตุลาคมนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ  56.2 ระบุเข้าวัดทำบุญ รองลงมาคือร้อยละ 44.0 ระบุทำจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม, ร้อยละ 24.7 ระบุ รักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ, ร้อยละ 15.5 ระบุมีน้ำใจให้ผู้อื่น และร้อยละ 11.4 ระบุใช้ชีวิตพอเพียง
    ที่น่าพิจารณา สำหรับนักการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐควรรับฟังไว้คือ 5 อันดับแรกที่ประชาชนต้องการให้นักการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐปรับปรุงตัวถวายเป็นพระราชกุศล ได้แก่ อันดับแรก หรือร้อยละ 91.3 ปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รองลงมาคือร้อยละ 84.9 ระบุซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกง ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง, ร้อยละ 83.5 ระบุทำเพื่อประชาชน, ร้อยละ 79.5 ระบุมีคุณธรรมจริยธรรม, ร้อยละ 74.3 ระบุเป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ทำบ้านเมืองแตกแยก
    ที่น่าสนใจคือ 5 อันดับแรกที่ต้องการให้ประชาชนทั้งประเทศช่วยกันทำถวายเป็นพระราชกุศล พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 95.1 ระบุรักและสามัคคีกัน รองลงมาคือร้อยละ 82.4 ระบุช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ำใจไมตรีต่อกัน, ร้อยละ 74.9 ระบุอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม, ร้อยละ 73.5 ระบุมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และร้อยละ 65.9 ระบุใช้ชีวิตพอเพียง ตามลำดับ
    พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พร้อมกับส่วนกลาง จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่จังหวัดกำหนด เวลา 08.00 น. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม 
    เวลา 19.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นอกจากนี้ ตลอดทั้งวันจะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คู คลอง ถวายพระราชกุศลในพื้นที่อำเภอและจังหวัดทั่วประเทศ
         รมว.มหาดไทยกล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม ตามเวลาและสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน.


วันนี้........เป็นวันมหาประชายินดี "เพื่อมวลมนุษยชาติ" ของชาติไทย ในยุค ไวรัส "มหาวิบัติภัย" ล้างมนุษยชาติ ที่ทั้งโลกต้องคุกเข่า สยบยอม แต่ด้วยวิทยาการและการวิจัย "วงการแพทย์ไทย" ได้จุดประกายหวังที่ "สิ้นหวัง" ของมวลมนุษยชาติให้คุโชนในความหวังอีกครั้ง

'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'