ร.10เสด็จฯบำเพ็ญพระราชกุศล


   


    “ในหลวง-พระราชินี” ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "นายกฯ" นำคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ปชช.ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 489 รูป พร้อมวางพวงมาลาและถวายบังคม "พสกนิกร" ทั่วประเทศสวมใส่เสื้อเหลืองตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9
    เมื่อวันที่ 13 ต.ค. เวลา 17.22 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา  และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2562 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
    ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
    เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 พระพุทธมหาราช ฉ ปริวัตน์ พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองคำลงยาราชาวดี และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ แล้วประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ 89 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม 
    จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร  สำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรม แล้วประทับพระราชอาสน์  ทรงศีล พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตร 18 ไตร  แล้วประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนา สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา   เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ 18 รูป จำนวน 4 เที่ยว  เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ 4 เที่ยว         
    จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 พระพุทธมหาราชฉปริวัตน์ พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ  แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินกลับ
นายกฯ นำทำบุญตักบาตร
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ และโดยรอบพระบรมมหาราชวัง มีประชาชนไปรอเฝ้าฯ รับเสด็จ โดยพร้อมใจสวมใส่เสื้อเหลืองด้วยความจงรักภักดี พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง
    ขณะที่ช่วงเช้า เวลา 07.00 น. บริเวณท้องสนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 489 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีรักษาการประธานองคมนตรีและภริยา องคมนตรีและภริยา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภริยา คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หน่วยราชการในพระองค์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และหัวหน้าส่วนราชการอิสระร่วมพิธี
    จากนั้นเวลา 08.30 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายกฯ วางพวงมาลา จำนวน 2 พวง ในนามนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้ร่วมพิธีถวายบังคม 3 ครั้ง เสร็จพิธี
    ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด รอง ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป จากวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป 
    กองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. ผู้แทน ผบ.ทบ. เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 3 ปี วันสวรรคตในหลวง ร.9  เช่นเดียวกับกองทัพเรือ (บก.ทร.) ที่ท้องพระโรง พระราชวังเดิม พล.ร.อ.สมชาย ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษา บก.ทร. ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 
    กองทัพอากาศ (บก.ทอ.) พล.อ.อ.วีรพงษ์ นิลจินดา รอง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9
    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต ในหลวง ร.9 
    ที่โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลศิริราช ตลอดจนประชาชนจากทุกสารทิศ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ต่างพร้อมใจใส่เสื้อสีเหลือง ก่อนพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป พร้อมด้วยพระสงฆ์ 39 รูป สวดพระพุทธมนต์และสวดสดับปกรณ์ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 จากนั้นเป็นพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งมีพระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ต่อมา ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำกล่าวสดุดีและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 นาที
พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง
    ในส่วนประชาชนจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ สวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
    จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าฯ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพร้อมเพรียงกัน
    จ.อำนาจเจริญ บริเวณลานด้านข้างพระอุโบสถ วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าฯ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญจำนวนมาก จากนั้นมีพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ รวมทั้งพิธีวางพวงมาลาและนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
    จ.นครราชสีมา บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ นครราชสีมา เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 89 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตในหลวง ร.9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนพร้อมใจสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองร่วมพิธีกว่า 1,000 คน  
    ทั้งนี้ ยังมีการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลังจากนั้น ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มีพิธีสำคัญวางพวงมาลา รำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และเวลา 18.00 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ผู้ว่าฯ นครราชสีมานำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
    จ.บุรีรัมย์ บริเวณโดมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ถนนรมย์บุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.บุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ พร้อมนางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา และพสกนิกรชาว จ.บุรีรัมย์ กว่า 1,000 คน โดยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ สวมเครื่องแบบปกติขาว และประชาชนพร้อมใจแต่งกายสีโทนเหลือง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา
    จ.ชลบุรี ณ พระพุทธสิหิงค์ อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี นายภัทรธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าฯ ชลบุรี นำพสกนิกรชาวไทยเกือบ 1,000 คน สวมใส่เสื้อเหลือง ร่วมกันบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นพระสงฆ์จำนวน 89 รูป สวดพระพระพุทธมนต์จนจบ แล้วถวายเครื่องไทยธรรม ทอดผ้าไตรบังสุกุล กรวดน้ำ จากนั้นทำพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 
    จ.จันทบุรี ที่วัดโค้งสนามเป้า ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี ประชาชนชาวตำบลท่าช้างและใกล้เคียงแต่งกายด้วยชุดขาว และเสื้อสีเหลืองเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 และวันออกพรรษา โดยมีประชาชนชาวตำบลท่าช้างและใกล้เคียงเดินทางนำอาหารคาวหวานมาร่วมทำบุญตักบาตรกันเป็นจำนวนมาก เพื่อน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกันนี้ประชาชนยังได้ร่วมกันบำเพ็ญศีลภาวนา ฟังเทศน์ ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม รวมทั้งได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนเล่าเรียนหลวงถวายแด่ในหลวง ร.9 ด้วย 
    จ.ปทุมธานี บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ประธานวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.62 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมพิธี
    จ.พังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าฯ พังงา นำพสกนิกรชาวจังหวัดพังงาทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 89 รูป ซึ่งมีพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นประกอบพิธีวางพวงมาลาพร้อมนำตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย    
    จ.สงขลา บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ 3 ปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจและประชาชนชาวสงขลา นำอาหารหวานคาว ข้าวสารอาหารแห้ง มาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล.

แกลลอรี่


ขออาลัย.......... ต่อการสิ้นอายุขัยของ "นายชัย ชิดชอบ" อดีตประธานรัฐสภา ที่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวาน (๒๔ ม.ค.๖๓) ด้วยวัย ๙๒ ปี และขอแสดงความเสียใจกับ "ตระกูลชิดชอบ" ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเคารพและเป็นหลักชัยของตระกูลครั้งนี้ด้วย

ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'