ไทม์ไลน์ 'นายพันสีกากี'


เพิ่มเพื่อน    

 

               ชัดเจนไม่ต้องลุ้น ไม่ต้องรอ ไม่ต้องเดากันให้ยุ่งวุ่นวาย การแต่งตั้งตำรวจระดับ "นายพันสีกากี"  ตำแหน่ง สารวัตร (สว.) ถึง รองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) วาระประจำปี 2562

                เสร็จสิ้นภายในกฎ ภายในระเบียบคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) การแต่งตั้งตำรวจระดับ  สว. ถึง รอง ผบก. ประจำปี ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พ.ย.ของทุกปี

                เพราะปีนี้ "ผบ.แป๊ะ" พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา แม่ทัพใหญ่กรมปทุมวัน วางขั้นตอน กำหนดกฎเกณฑ์ แต่ละช่วงเวลาของกระบวนการแต่งตั้งวาระประจำปี 2562 เรียบร้อยและให้คำสั่งมีผลบังคับใช้พร้อมกัน

                2 ธ.ค.62!!!!

                ไทม์ไลน์ในการแต่งตั้งตำรวจระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2562 ที่ "ผบ.แป๊ะ" วางขั้นตอนไว้ คือ

                29 ต.ค.62 - จัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 ข้อ 23(2)(3) และข้อ 24 แล้วเสนอต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

                14 พ.ย.62 - บช.และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งระดับ สว. ถึง รอง ผบก. ไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.)

                14 พ.ย.62 - บช.ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ระดับ ผกก. และ รอง ผบก.ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชตำรวจไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.)

                14 พ.ย.62 - ข้าราชการตำรวจที่อยู่ในกลุ่มอาวุโสร้อยละ 33 ให้เสนอหรือดำเนินการแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทุกราย เว้นแต่รายใดถูกตั้งกรรมการวินัยร้ายแรง หรือถูกดำเนินคดีอาญา หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการตำรวจรายดังกล่าวไม่มีความหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติงาน โดยให้พิจารณาเสนอและดำเนินการปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งที่มีปริมาณและคุณภาพงานน้อยลง พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียดไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.)

                14 พ.ย.62 - ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระประจำปี 2561 ให้ดำเนินการได้เฉพาะเท่าที่จำเป็น หากหน่วยจะเสนอแต่งตั้งให้ระบุเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียดไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.)

                20 พ.ย.62 - ระดับ สว. และรอง ผกก. ซึ่งเป็นอำนาจของ ผบช.ให้ดำเนินการจัดทำบัญชีการแต่งตั้งให้เสร็จสิ้น แล้วส่งไปยัง สกพ. (ผ่าน ทพ.)

                27 พ.ย.62 - บช.ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร.รวบรวมสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง รวมทั้งสรุปจำนวน คำสั่งที่แต่งตั้งและรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานแล้วจัดส่งไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.)

                27 พ.ย.62 - ตรวจความซ้ำซ้อนของตัวบุคคลกับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง และหลังจากได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจาก ทพ.แล้ว ให้มีคำสั่งแต่งตั้งพร้อมกันทุกหน่วย

                2 ธ.ค.62 - ให้คำสั่งแต่งตั้งมีผลใช้บังคับพร้อมกัน

                ที่น่าสนใจการแต่งตั้ง "นายพันสีกากี" ครั้งนี้ "ผบ.แป๊ะ" วางกฎเหล็กเอาไว้ 1 ข้อใหญ่ๆ

                "ข้าราชการตำรวจที่มีการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2558 ลง 22 ก.ค.58 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ให้พิจารณาเสนอแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งอื่นนอกพื้นที่ทุกราย"

                ทุกอย่างจะเป็นไปตามไทม์ไลน์ เป็นไปตามกฎเหล็กหรือไม่ รอลุ้น รอพิสูจน์ผลงาน "ผบ.แป๊ะ" ปีสุดท้ายบนเก้าอี้ "แม่ทัพใหญ่สีกากี". 


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'