ก.ต.มีมติตั้ง กก.สอบวินัยร้ายแรง 'ชำนาญ รวิวรรณพงษ์' อดีตประธานแผนกคดีล้มละลายศาลฎีกา


เพิ่มเพื่อน    

ชำนาญ รวิวรรณพงษ์

18 พ.ย 62 - ที่ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม ชั้น 3 ศาลฎีกา นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 16/2562 มีวาระการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาหลายตำแหน่ง รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดตั้งผู้พิพากษาอาวุโส และวาระอื่นๆ ยังมีวาระที่น่าสนใจ คือ ก.ต.ได้มีการลงมติจากที่ คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (อ.ก.ต.)ได้ทำลงมติเสียงข้างมาก 13-4 (อ.ก.ต.เดิมมี 21 คน แต่ช่วงพิจารณาอยู่ในช่วงสับเปลี่ยนตำแหน่งเลื่อนขั้น ทำให้เหลือ 17 คน) พร้อมทำความเห็นเสนอว่า การกระทำของ นายชำนาญ รวิวรรณพงษ์ อดีตประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา เกี่ยวกับกรณีในคดีมรดกที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการแทรกแซงการพิจารณาพิพากษาคดีในศาล เห็นควรที่จะถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง โดย ก.ต.ได้พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก 12-2 เห็นควรตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงต่อนายชำนาญ ตามที่ อ.ก.ต.เสียงข้างมากทำความเห็นมา

นอกจากนี้ที่ประชุม ก.ต.ยังมีการลงมติทบทวนมติ ก.ต.ครั้งที่ 9/2562 กรณีที่ประชุม ก.ต.มีมติให้นายชำนาญไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ โดยที่ประชุมเสียงข้างมาก 12-2 ให้ ก.ต.ทบทวนมติเรื่องที่จะให้นายชำนาญเป็นผู้พิพากษาอาวุโสฯ และเมื่อมีการทบทวนแล้ว หลังจากนั้น ก.ต.ยังได้มีการลงมติเห็นชอบหรือไม่ ที่จะให้นายชำนาญเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ ผลปรากฎว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 12-2 ไม่ผ่านให้นายชำนาญดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาอาวุโส 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ก.ต.วันนี้มี ก.ต.เข้าประชุม 14 คน ขาดนาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา ก.ต.สัดส่วนจากบุคคลภายนอก สำหรับมติเสียงข้างน้อยในการลงมติให้นายชำนาญเป็นผู้พิพากษาอาวุโสฯ และการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงทั้ง 3 รอบ คือ นายกิจชัย จิตธารารักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และนายพศวัจณ์ กนกนาก ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา ซึ่งทั้ง 2 เป็น ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิศาลฎีกา

สำหรับนายชำนาญนั้น เคยถูกยื่นถอดถอนจากตำแหน่ง ก.ต.ชั้นศาลฎีกา ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 42โดยผู้พิพากษาทั่วประเทศใช้สิทธิลงคะแนนเห็นชอบให้ถอดถอนนายชำนาญออกจากการเป็น ก.ต. ชั้นฎีกา รวมทั้งสิ้น 3,165 คะแนน จากบัตรลงคะเเนน 3,548 ใบ จากกรณีกล่าวหาว่านายชำนาญส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม หรือการกระทำที่น่าสงสัยว่ากระทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ก.ต. ในกรณีที่อ้างถึงการก้าวก่ายแทรกแซงผู้พิพากษาศาลชั้นต้นขณะสืบพยานในบัลลังก์ คดีมรดกครอบครัวภรรยาที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา และการแสดงกิริยาไม่เคารพกระบวนพิจารณาของศาล ทั้งแสดงตนเป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่าข่มขู่ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น