"ยูเนสโก"ยกย่อง“หลวงปู่มั่น-สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส"บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ปี2563-2564


เพิ่มเพื่อน    


 26 พ.ย.62-นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมใหญ่สมัยสามัญขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ 40 มีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในวาระปี 2563-2564 โดยเป็นที่น่ายินดีที่ประเทศไทยได้รับการยกย่องบุคคลสำคัญของโลก 2 รายการ  ได้แก่ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก  สาขาสันติภาพ ในวาระครบรอบ150  ปีชาตกาล (20 มกราคม 2563) เสนอโดยกรมการศาสนา และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ในวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ (2 สิงหาคม 2464) เสนอโดยมหาเถรสมาคม (มส.)  

    นายอิทธิพล กล่าวว่า พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน และเป็นพระมหาเถระที่คนไทยทั้งประเทศเคารพนับถือ จนปรากฏเด่นชัด ทั้งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตดำรงอยู่และละสังขารขันธ์ไปแล้ว คุณความดีที่ท่านได้มีคุณูปการต่อทั้งสถาบันศาสนา ชาติ และพระมหากษัตริย์  ขณะที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงมีพระคุณูปการทั้งด้านการศาสนา การบริหารการจัดการคณะสงฆ์ และการศึกษาของประเทศชาติ ทรงเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ทรงพัฒนาหลักสูตรนักธรรม ทั้งยังทรงมีพระนิพนธ์ด้านวิชาการทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ปรากฎทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทางคณะสงฆ์คณะธรรมยุต และมูลนิธิมหามกุฏฯ ทั้งนี้ ในการประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสาคัญของโลก กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาเถรสมาคม หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติคุณ และเผยแผ่ คุณงามความดีและวัตรปฏิบัติอันงดงามให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน ซึ่งจะส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติ

ด้านวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่มั่นเคยพำนักจำพรรษานั้น พระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามฯ กล่าวว่า  วัดปทุมวนารามมีความผูกพันกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในฐานะที่เคยสถานที่ที่จำพรรษา ทั้งนี้ในขณะจำพรรษาที่วัดปทุมวนารามฯนั้น  พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้มอบมรดกธรรมชิ้นสำคัญไว้คือ ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ ซึ่งเป็นธรรมบรรยายลายมือของพระอาจารย์มั่น ซึ่งเป็นหลักฐานลายมือเพียงชิ้นเดียวที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน และในวาระที่องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวัฒนธรรม นั้น วัดปทุมวนารามฯ จะจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี 2563 อาทิ พิธีสวดมนต์ทำวัตรบูชาพระรัตนตรัย , การจัดนิทรรศการตามรอยประวัติ  , การจัดปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระผู้สืบสานปณิธานและปฏิปทาพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต , การจัดพิมพ์หนังสือเป็นธรรมวิทยาทานต่างๆ การจัดสร้างรูปเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต รุ่น 150 ปี ชาตกาลฯ เพื่อเป็นศาสนวัตถุที่ระลึกในงาน , การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่ กุฏิบูรพาจารย์หลังเดิมที่พระอาจารย์มั่น เคยพักจำพรรษา โดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติและข้อธรรมของพระอาจารย์มั่นในวันที่ 20 ม.ค.2563 เป็นต้นไป รวมทั้งการจัดสร้างคีตธรรมการกุศล ชุดมั่นคงในธรรม โดยศิลปินจิตอาสากลุ่มบัวลอย เพื่อ สืบสานมรดกธรรมของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ให้ดำรงอยู่แก่อนุชนคนรุ่นใหม่ต่อไป โดยสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระอาจารย์มั่นนี้ได้ที่สำนักงานวัดปทุมวนาราม และช่องทางแฟนเพจ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร


"ศ.ธีรยุทธ บุญมี" เผยแพร่บทความเรื่อง "เมษาชี้ชะตาประเทศ" เมื่อวาน (๓๐ มี.ค.๖๓) อ่านแล้ว..... ต้องบอกว่า "อาจารย์ธีรยุทธ" ก้าวข้ามคำว่า "นักวิชาการ" สู่สถานะ "วิญญูชน" แท้จริง!

อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก