เตรียมพร้อมรับเทศกาลปีใหม่


   

            เวลาในแต่ละปีเดินหน้าเร็วยิ่งกว่าจรวด และก็เหลืออีกเพียงไม่กี่วันก็จะหมดปี 2560 ก้าวเข้าสู่ปี 2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนากันเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่อนข้างจะเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งจากข้อมูลของ "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน" มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุการเสียชีวิต และบาดเจ็บ ช่วงการควบคุมเข้มข้น (7 วันอันตรา) ช่วง 3 ปี ระหว่างปี 2558-2560 พบว่า มีอุบัติเหตุเฉลี่ยวันละ 490 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 57 ราย มีผู้บาดเจ็บเฉลี่ยวันละ 512 คน

             โดยในช่วง "เทศกาลปีใหม่ 2560" ที่ผ่านมา พบว่า อุบัติเหตุเกิด 3,919 ครั้ง เสียชีวิต 478 คน และบาดเจ็บ 4,128 คน ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่และเป็นคนในพื้นที่ ตำบล แขวง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก โดยขับขี่ขณะเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด การไม่เคารพกฎหมาย และขาดวินัยในการขับขี่ รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด และทางหลวงแผ่นดินเป็นถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

            สำหรับ "มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน" ได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคน ถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งกำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการดูแลนักท่องเที่ยว และการสัญจรทางน้ำ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางทุกมิติ

            โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานคร บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่และภาคประชาชน ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area App roach) นำมาตรการไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

            ในส่วนของมาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ประกอบด้วย 1.มาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่อง 2.มาตรการด้านสังคมและชุมชน ใช้กลไก "สถาบันครอบครัว" 3.การจัดกิจกรรมทางศาสนา "1 อำเภอ 1 กิจกรรม" เพื่อดึงประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและลดความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ 5.การจัดตั้ง "ด่านชุมชน" เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยง และลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ 6.เชิญชวนจิตอาสาร่วมทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อสอดส่องเฝ้าระวังผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต เป็นต้น

            ขณะที่ภาคเอกชนได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรับช่วงเทศกาลปีใหม่มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ บมจ.วิริยะประกันภัย ได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่กรมการส่งทางบกร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคเอกชน บูรณาการความร่วมมือ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยของการขับขี่ และเตรียมพาหนะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนออกเดินทางเสมอ

            ในส่วนของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีภารกิจเพื่อสังคม ในการดำเนินโครงการเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน มีแผนการดำเนินการตลอดทั้งปี และรวมถึงในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2561 นี้ด้วย เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยจากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่อง มีปริมาณรถเดินทางบนถนนเป็นจำนวนมาก ประชาชนต่างก็เดินทางกลับภูมิลำเนา รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นพาหนะที่มีปริมาณมากที่สุดกว่ารถทุกประเภท และเป็นประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

            ดังนั้นบริษัทกลางฯ จึงมุ่งเน้นในเรื่องของรถจักรยานยนต์ให้เกิดความปลอดภัย ทั้งผู้ขับขี่ ผู้ซ้อนท้ายและตัวรถ เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งาน โดยได้จัดกิจกรรม อันได้แก่ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” 2.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร 3.รับแจ้งอุบัติเหตุและช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง 4.โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 5.กิจกรรมสนับสนุนน้ำดื่มจุดตรวจ กับภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด 6.ภารกิจขององค์กร เมื่อได้รับแจ้งอุบัติเหตุทางถนน หากมี พ.ร.บ.บริษัทจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง

            อย่างไรก็ตาม ในช่วงสิ้นปี 60 นี้ ผู้เขียนหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนากันโดยสวัสดิภาพ และมีความสุขกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะ

มาถึงนี้นะครับ!!!.

 

ศรยุทธ เทียนสี


เคยสังเกตกันมั้ย? ท่ามกลาง "วิทยาการไอที" เปลี่ยนโลก บ้านเมืองไหนไม่หมุนตาม หลุด "วงโคจรโลก" เอาง่ายๆ! สำหรับบ้านเรา คงไม่หลุด เพราะทุกวันนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๔.๐ ก็จะเห็น

ว่าด้วย "มืดมนและอันตราย"
'บวชซ่อนชั่ว-บวชศรัทธา'?
มาเลย์ที่ 'มีมากกว่าอายุ'
เหตุใด 'ต้องโหน' เสือดำ?
'สิทธิและหน้าที่' คนไทย
หมายเหตุ 'เราจบกันด้วยดี'