พสกนิกรทั่วไทย ทำความดีวันพ่อ


เพิ่มเพื่อน    

 "ในหลวง-ราชินี" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 9 "นายกฯ" นำ ครม.และทุกภาคส่วนทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  "พสกนิกร" ทั่วประเทศจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีในวันพ่อแห่งชาติ  

    เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2562 เวลา 17.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2562 
    ครั้นรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรรักษา พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 พระพุทธมหาราช ฉปริวัตน์ พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   พระพุทธรูปประจำพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ 
    ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดี และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ 
    สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารอง และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว พระธรรมปาโมกข์ วัดราชผาติการาม ซึ่งจะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ 
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงธรรม  ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล พระธรรมปาโมกข์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา เมื่อจบแล้วลงมานั่งยังอาสน์สงฆ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม บูชากัณฑ์เทศน์ ประทับพระราชอาสน์ เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ พร้อมแล้วลาดพระภูษาโยงเสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตร 15 ไตร ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิ
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้ว เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก 15 รูปขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ เสด็จฯ ไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่ 9 พระพุทธมหาราชฉปริวัตน์ พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา 
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ
นายกฯ ทำบุญตักบาตร
    ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ถนนหน้าพระธาตุ ต่อเนื่องถนนหน้าพระลาน มีประชาชนสวมใส่เสื้อเหลืองมาจับจองพื้นที่เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินี อีกทั้งยังพร้อมใจกันเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" อย่างกึกก้อง 
    ที่ท้องสนามหลวง เวลา 07.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พร้อมนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร สมเด็จพระราชาคณะ  พระราชาคณะ พระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 489 รูป เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีรักษาการประธานองคมนตรีและภริยา คณะองคมนตรีและภริยา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการทหารและตำรวจ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
    จากนั้น เวลา 07.45 น. นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สโมสรกีฬา BBG (BBG Club) และการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิ Miracle of Life ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมชมนิทรรศการซึ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ประกอบด้วย นิทรรศการ “ปณิธานความดี...มีแล้วแบ่งปัน” และนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ” นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดจำหน่วยผลิตภัณฑ์ของชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตประกอบอาหารพื้นถิ่น 4 ภาค นิทรรศการและการแสดงประติมากรรม เช่น ยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท้าวจตุโลกบาล 4 ทิศ และการแสดงน้ำพุ เป็นต้น
    เวลา 08.15 น. พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมและกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
    ต่อมาเวลา 10.00 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยา และคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ และทดลองเครื่องตัดสับพืชสดเพื่อผลิตปุ๋ยหมัก สร้างรายได้ให้ชุมชน ของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ก่อนจะทดลองทำปุ๋ยหมักผักตบชวาและทำน้ำหมักชีวภาพ 
    พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ขอให้ใช้โอกาสอันเป็นมงคล ไม่ว่าจะวันที่ 5 ธ.ค. หรือวันสำคัญอื่นๆ ก็ตาม อยากขอให้คนไทยทุกคนได้ตั้งจิตอธิษฐาน ร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดิน และดำรงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ถ้าเราทำทุกอย่างนี้ได้ประเทศไทยก็จะไปข้างหน้าได้อีกเยอะ
    ขณะที่ทุกภาคส่วนทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียง
ทั่วปท.จัดกิจกรรมวันพ่อ
    ที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ สมาชิกทนายความและพนักงานสภาทนายความ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
    จ.เชียงใหม่ ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 เหล่ากาชาด ประชาชนจำนวนมากต่างเดินทางมาบริจาคโลหิตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ในโครงการ “คิดถึงพ่อ” น้อมใจภักดิ์ รำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล
    จ.อ่างทอง ร้านตัดผมวินเทจ "เกือบหล่อบาร์เบอร์" เลขที่ 53/10 ม.4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ให้บริการตัดผมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงแนววินเทจ ซึ่งได้รับความนิยมเป็นที่ถูกใจของลูกค้า ที่มีทั้งเด็กวัยรุ่นและผู้สูงอายุ ได้ทำการเปิดร้านบริการตัดผมฟรีให้แก่ประชาชนทั่วไป ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. ของวันที่ 5 ธ.ค. เพื่อร่วมกันทำความดีในวันพ่อแห่งชาติ  
    จ.นครพนม บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าฯ นครพนม นำคณะจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการทำความสะอาดสถานที่ ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้  ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ให้มีความสะอาดสวยงามถวายเป็นพระราชกุศล
    จ.นครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมีกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง โรงเรียน วัด มัสยิด ฯลฯ
    จ.สงขลา สมาคมผู้ประกอบการบริการเพื่อการท่องเที่ยว จ.สงขลา จัดกิจกรรม "วิ่งฟรีทำดีเพื่อพ่อ FREE  FOR DAD" มีการปล่อยขบวนรถโดยสารสาธารณะให้บริการฟรีกับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ กลางเมืองหาดใหญ่ ทั้งรถตุ๊กๆ รถสองแถว รถแท็กซี่มิเตอร์ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งรถที่ให้บริการฟรีจะมีป้ายสัญลักษณ์ "วิ่งฟรีทำดีเพื่อพ่อ FREE  FOR DAD" ติดอยู่หน้ารถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.