'บิ๊กแดง' ปลุก รด. พร้อมกลับมารับใช้ชาติ เผชิญหน้าภัยคุกคามจากการขยายตัวของมหาอำนาจที่ส่อขัดแย้ง


   

6 ธ.ค.62 - ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)เป็นประธานพิธีกระทําสัตย์ ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.)ส่วนกลาง ซึ่งการสวนสนามครั้งนี้มีผู้กํากับนศท.และ นศท.ทั้งชายและหญิงเข้าร่วมพิธี จํานวนทั้งสิ้น 1,134คน โดยจัดเป็น 4 กรม 8 กองพัน ประกอบด้วยกองพันเดินสวนสนาม 6กองพัน และกองพันวิ่งสวนสนาม 2กองพัน เมื่อสวน สนามเสร็จ หน่วยสวนสนามและผู้ร่วมพิธีจะร้องเพลง “สดุดีจอมราชา”

พิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท.มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นศท.ได้กระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าผู้บังคับบัญชาระดับสูง และประชาชนทั้งหลายว่าจะยึดถืออุดมการณ์และดํารงไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจน เป็นสถาบันตัวอย่างในการสร้างวินัยให้แก่คนในชาติ พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตย และร่วมพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป อีกทั้งยังมุ่งหมายให้นศท. ผู้กํากับ นศท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดําเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อแสดงออกถึงพลังของนักศึกษาวิชาทหารซึ่งเป็นกําลังสํารองของชาติ ให้เป็นที่ปรากฏแก่สายตาของผู้บังคับบัญชาและ ประชาชนทั่วไป เนื่องในวันนศท.

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)ได้ริเริ่มประกอบพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ในส่วนกลางครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2509ณ พระลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า) โดยมี จอมพล ถนอม กิตติขจร ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี และได้ประกอบพิธีดังกล่าวเป็นประจําทุกปี และเมื่อปี 2542กองทัพบก ได้อนุมัติให้วันที่ 8 ธ.ค.เป็น “วันนักศึกษาวิชาทหาร” เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหาร ที่ร่วมต่อต้านทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่จังหวัดชุมพร ดังนั้น นรด.จึงได้กําหนดให้เป็นวันประกอบพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศ สําหรับในส่วนภูมิภาคได้มอบให้หน่วยฝึกนศท.ประกอบพิธีนี้พร้อมกันกับส่วนกลาง

พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการ นรด.กล่าวรายงานว่า การกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม เป็นพิธีอันมีเกียรติของนักศึกษาวิชาทหาร เปรียบได้เช่นเดียวกับการกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของทหารประจำการโดยถือเป็นการรำลึกถึงวีกรรมของเหล่ายุวชนทหารในวันวีรไทย ซึ่งได้กระทำมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2509มีความมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย มีความรัก ความสามัคดี ยึดมั่นในอุดมการณ์ เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเกิดความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

การฝึกนักศึกษาวิชาทหารในปัจจุบัน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้มุ่งเน้นและเสริมสร้างพัฒนาการฝึก ให้นักมีขีดความสามารถทัดเทียมกับกำลังประจำการ และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ มีจิตอาสา เข้าช่วยเหลือประชาชนทันที เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติและสาธารณภัย ตามขีดความสามารถที่จะกระทได้และเคารพในสิทธิของผู้อื่น

พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวให้โอวาทว่า นักศึกษาวิชาทหารเป็นส่วนหนึ่งในระบบการเตรียมกำลังและเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกำลังประจำการเมื่อสถานการณ์จำเป็นต่อการป้องกันประเทศจึงถือเป็นกำลังสำคัญที่จะเสริมสร้างความพร้อมรบให้กับกองทัพให้มีศักยภาพและเป็นหลักประกันต่อความมั่นคงของชาติ

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการศึกษาวิชาทหารครบตามหลักสูตรจะทำให้ท่านทั้งหลายได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ แต่ในขณะที่ในสถานการณ์ปัจจุบันทั่วโลกกลับมาให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างกำลังทหารและกำลังสำรองเพื่อให้พร้อมเผชิญหน้ากับภัยคุกคามต่างๆ

อีกทั้งการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งตลอดจนการแย่งชิงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติซึ่งนักศึกษาวิชาทหารต้องตระหนักเพราะน้องๆต้องเจริญเติบโตต่อไปเพื่อประกอบอาชีพที่สุจริตและต้องระลึกเสมอว่าทุกคนต้องพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิดที่บูรพกษัตริย์ไทยในอดีตกาลได้ปกป้องสร้างชาติไทยร่วมกับบรรพบุรุษของพวกเราทุกคนจนมาเป็นไทยในทุกวันนี้ในโอกาสนี้.


ลืมบอกไป.......! ว่าจะหาดูเทป "ดอกเตอร์ตอแหล" ได้จากที่ไหน? ที่ว่า "องค์ประชุมเราครบนะครับ"...... "มติเอกฉันท์นะครับ".......

ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'
ประเดิมศกด้วย"ศึก ๒ สวน"
'ตำรวจกับผู้ร้ายในชีวิตจริง'