'อ้วน'ด่าแหลก!การเมือง-เศรษฐกิจแย่ เพราะติดล็อกรธน.เผด็จการ


เพิ่มเพื่อน    

9 ธ.ค. 62 - นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้

“การเมืองไม่เปลี่ยน"

...เพราะรัฐธรรมนูญถูกออกแบบให้เป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจ ที่มิใช่ของประชาชน

10 ธันวาคม 2475 เรามีรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎกติกากลางที่ใช้กำกับการเข้ามามีอำนาจของตัวแทนที่ประชาชนไว้วางใจ เลือกเข้ามาเพื่อจัดสรรอำนาจ จัดสรรทรัพยากรในสังคมให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งผลักดันกฎหมายให้เป็นกลไกแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่

ที่สำคัญคือ รัฐธรรมนูญในประเทศที่เป็นประชาธิปไตย จะเป็นกลไกในการสรรหาบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีความสามารถ มีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคมนั้นๆ ให้เข้ามาเป็นตัวแทนในการใช้อำนาจ โดยประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอย่างแท้จริง สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใหม่ได้ หากมีการกระทำที่ตรงข้ามหรือขัดเจตนารมณ์ของประชาชน

แต่สำหรับสังคมไทยวันนี้ แตกต่างจากประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยค่อนข้างมาก เนื่องด้วยเราเปลี่ยนจากประเทศที่เคยมีการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ ภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ปี 2540 ซึ่งเรียกกันว่า “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” กลายมาเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของผู้มีอำนาจที่เคยประกาศว่า “สร้างขึ้นมาเพื่อพวกเรา” ด้วยการกำหนดกรอบกติกาต่างๆ เพื่อสืบทอดอำนาจให้กับคนกลุ่มเดิมที่ได้อำนาจมาด้วยการ “ฉีกรัฐธรรมนูญ”
เมื่อ 6 ปีก่อน

การบริหารประเทศของกลุ่มที่ยึดครองอำนาจมาในช่วง 6 ปีก่อน ได้ใช้อำนาจที่ยึดมาจากรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้ง ไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ของฝ่ายตนและพวกพ้อง มิได้ใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศและความเดือดร้อนของประชาชน

และที่เลวร้ายกว่านั้น ยังลุแก่อำนาจ ด้วยการกำหนดกฎเกณฑ์ควบคุม คุกคาม นำอำนาจที่ยึดครองมา ไปใช้ในการขัดขวาง ทำร้าย ทำลายกลุ่มคนที่เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และกลุ่มคนที่มีความเห็นต่าง

แม้วันนี้ เราจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งใช้อำนาจเงินและการควบรวมอำนาจจนเข้ามาบริหารประเทศต่อเนื่องจากรัฐบาล คสช.ได้ แต่การบริหารที่ล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ ก็ไม่สามารถให้ความหวังที่ดีขึ้นแก่ผู้คนในสังคมไทยได้

"การเมืองปัจจุบัน เป็นการเมืองที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ ตามเจตนารมณ์ของประชาชน”

เนื่องจากการเมืองไทยวันนี้...
“ติดล็อก”…เพราะรัฐธรรมนูญถูกออกแบบให้เป็นกลไกปูทางสำหรับผู้มีอำนาจกลับเข้ามามีอำนาจได้เหมือนเดิม ไม่ว่าจะบริหารงานผิดพลาดหรือไร้ประสิทธิภาพเพียงใดก็ตาม

“รัฐธรรมนูญ ถูกทำให้เป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจ มิใช่เป็นเครื่องมือของประชาชน”

ดังนั้นไม่ว่าประชาชนจะพอใจหรือไม่พอใจประสิทธิภาพการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ หากมีการยุบสภาหรือลาออก มีการเลือกตั้งใหม่ ไม่ว่าจะได้คะแนนมามากขนาดไหนก็ตาม กลไกของ ส.ว.ที่อยู่ในรัฐธรรมนูญก็จะเป็นตัวช่วยเลือกกลุ่มอำนาจเดิมกลับเข้ามาได้อีก

รัฐธรรมนูญฉบับนี้…ไม่ได้ให้สิทธิกับประชาชนไทยในการเรียกคืน อำนาจการบริหารประเทศ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศใหม่ได้ตามกติกาแบบประเทศประชาธิปไตยทั่วไป แต่เป็นรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิกับผู้มีอำนาจกลุ่มเดิมได้สืบทอดอำนาจต่อไปได้อย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ

“เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ทำให้การเมืองไทยพัฒนาและเปลี่ยนแปลง”

ในขณะที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ชีวิต ปากท้องของประชาชนวันนี้ อยู่ในภาวะวิกฤต เพราะรัฐบาลไม่มีศักยภาพในการบริหารจัดการปัญหาเศรษฐกิจ

จะเห็นได้ว่า ตัวเลขทางเศรษฐกิจในทุกมิติล้วนสะท้อนปัญหาในทางลบที่ไม่มีความหวัง รอ “วันเผาจริงในปีหน้า” ตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์

ปัญหาเศรษฐกิจที่หนักหน่วงเช่นนี้ต้องการรัฐบาลที่มีศักยภาพ ในการบริหารจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

แต่การเมืองวันนี้ ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ กลับปิดโอกาสการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน หากไม่แก้รัฐธรรมนูญ ก็มิอาจแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน

“ประชาชนไทย ต้องร่วมผลักดันให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญที่เป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจ มาเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นเครื่องมือของประชาชนตามครรลองในระบอบประชาธิปไตย"

เพื่อเปิดทางให้สามารถใช้สิทธิในการเลือกตัวแทนตามเจตจำนงของตนเอง อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ร่วมกันพาประเทศชาติให้พ้นจากวิกฤต …ก่อนที่จะสายเกินไป

“วันรัฐธรรมนูญ” ผ่านมากว่า 87 ปี
อย่าให้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจบางกลุ่มฉุดรั้งประเทศให้ถอยหลังไปไกลเหมือนเมื่อ 40-50 ปีก่อน หากปล่อยให้เนิ่นนานไปความไม่ปกติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะกัดกร่อนระบบการเมืองการปกครองของสังคมไทยจนอาจยากเกินเยียวยาซึ่งจะส่งผลถึงอนาคตของลูกหลานในวันข้างหน้า

“ถึงเวลา ต้องเปลี่ยนแปลง”
“เปลี่ยนรัฐธรรมนูญให้เป็นของประชาชน”
“เพื่อเปลี่ยนชีวิตทางเศรษฐกิจของประชาชนให้มีความหวังและพ้นวิกฤต รวมทั้ง หยุดการใช้อำนาจตามอำเภอใจอย่างไร้หลักการของผู้มีอำนาจวันนี้"

ภูมิธรรม เวชยชัย
ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร


ตอนนี้...... ต่างชาติแก๊ง "จักรวรรดินิยมอำนาจตะวันตก" โผล่หางบ่อยขึ้น หมายถึงอะไร? ก็หมายถึง "ม็อบ ๓ นิ้ว" กำลังถึงทางตัน ยิ่งถูกฝ่ายบ้านเมืองใช้แผน "น้ำร้อนปลาเป็น-น้ำเย็นปลาตาย"

ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก
'นิมิตเมืองจากชาวเมือง'