ทส. จับมือ กค. มุ่งสู่ Green Office ศูนย์ราชการต้นแบบ พร้อมมอบรางวัล G-Green ระดับประเทศ ปีที่ 13


เพิ่มเพื่อน    

 

วันนี้ (16 ธ.ค.2562) ที่ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  กทม. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ร่วมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่าย ซึ่งการ MOU ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกัน ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)  กระทรวงการคลัง (กค.) โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) และหน่วยงานร่วมดำเนินการจัดการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) และอาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) รวมทั้งสิ้น  22 หน่วยงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแก่เจ้าหน้าที่ เป็นต้นแบบศูนย์ราชการที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ประชาชน ขยายผลไปสู่ศูนย์ราชการส่วนภูมิภาคต่อไป พร้อมกันนี้ ได้มอบโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green เชิดชูและประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานและสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จำนวน  154  รางวัล จาก 352 รางวัล ที่ประกอบด้วยระดับดีมาก (G เงิน) อีกจำนวน 98 รางวัล และ ระดับดี (G ทองแดง) อีก 100 รางวัล รวมทั้งมอบโล่ Green Partnership ให้กับ 4 องค์กรความร่วมมือ   ที่สนับสนุนโครงการฯ ตลอดจนเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนและเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ราชการฯ ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เตรียมความพร้อม รับวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ที่ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ กว่า 70 บริษัท ทั่วประเทศ จะงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วหรือถุงก๊อบแก๊บ (ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน) ให้กับลูกค้า

 

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ และส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทในประชาคมโลก แต่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะต่อไป จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว ด้วยการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  โดยนำเป้าหมาย “การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็น 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มาเป็นแผนที่นำทาง จึงจำเป็นต้องให้ความรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประชาชนไปสู่การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ ลดของเสียจากการผลิต การบริการและการบริโภค ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการรับรองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชิดชูเกียรติภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนสู่สังคมและวิถีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือ และ      บูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีความร่วมมือต่างๆ พร้อมกันนี้ ยังได้ฝาก      ทุกหน่วยงานร่วมกันสื่อสาร สร้างการรับรู้การงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว จากห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ กว่า 70 บริษัท ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปีหน้า เป็นต้นไป รวมทั้งร่วมกันรณรงค์ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single - Use Plastic) เพื่อมุ่งสู่การบรรลุ Roadmap การเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายในปี 2565

 

ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุนและส่งเสริมโอทอป สถานประกอบการ โรงแรม ภัตตาคาร อุทยานแห่งชาติ และสำนักงาน ให้เป็นหน่วยงานและสถานประกอบการต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ตอบสนองยุทธศาสตร์  การพัฒนาประเทศ ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์การประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือดำเนินการต่อเนื่อง ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่าย ซึ่งโครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ G – Green ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13  มีการตรวจประเมิน มอบคำรับรอง และโล่ตราสัญลักษณ์ G – Green ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ใน 5 โครงการ โดยปีนี้ มีหน่วยงานและสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง จำนวนทั้งสิ้น 352 แห่ง ประกอบด้วย

1.โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) มีผู้ประกอบการ ผ่านการ รับรอง 49 ราย แบ่งเป็น ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) 18 ราย ระดับดีมาก (G เงิน) 15 ราย และระดับดี (G ทองแดง)  16 ราย /2.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) มีโรงแรม ผ่านการรับรอง 74 แห่ง แบ่งเป็นระดับ G ทอง 18 แห่ง G เงิน  29 แห่ง และ G ทองแดง 27 แห่ง/3.โครงการส่งเสริมการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านอุทยานแห่งชาติ (Green National Park) มีอุทยานแห่งชาติ ผ่านการรับรอง 24 แห่ง แบ่งเป็นระดับ G ทอง 19 แห่ง G เงิน 4 แห่ง และ G ทองแดง 1 แห่ง /4.โครงการส่งเสริมการบริการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) มีภัตตาคาร ผ่านการรับรอง 15 แห่ง แบ่งเป็นระดับ G ทอง 6 แห่ง G เงิน 4 แห่ง และ G ทองแดง 5 แห่ง /5.โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มีสำนักงาน ผ่านการรับรอง 190 แห่ง แบ่งเป็นระดับ G ทอง 93 แห่ง G เงิน 46 แห่ง และ G ทองแดง 51 แห่ง

                  

พร้อมกันนี้ ยังได้มอบโล่ Green Partnership  ให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการฯ อีกจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

กิจกรรมในวันนี้ นอกจากการลงนามความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ร่วมกับ 22 หน่วยงาน ภายในศูนย์ราชการฯ และการมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green แล้ว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนและเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ราชการฯ ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เตรียมความพร้อม รับวันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ กว่า 70 บริษัท ทั่วประเทศ งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วหรือถุงก๊อบแก๊บ (ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน) ให้กับลูกค้า อีกด้วย


ย่ำเท้าอยู่กับเรื่อง "ล่มชาติ-ล่มสถาบัน" มันช่างไร้สาระ "ถ่วงความเจริญบ้านเมืองเสียจริงๆ"

'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'