'จุรินทร์'แจงสภาฯสร้างความมั่นใจ ยกระดับการเปิดเสรีการลงทุนในอาเซียน


เพิ่มเพื่อน    

24 ธ.ค.62 - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ทำหน้าที่แทนคณะรัฐมนตรีในการเสนอพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียนฉบับที่ 4 ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องนี้ว่าเป็นสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 178 โดยอธิบายว่า ประชาคมอาเซียนในภาพรวมประกอบด้วยเสาหลักสามเสา เสาที่หนึ่งคือเสาการเมืองและความมั่นคง เสาที่สองคือเสาเศรษฐกิจ เสาที่สามคือเสาว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรม ส่วนเรื่องที่ กำลังจะเข้าสู่การพิจารณานั้นคือเสาด้านเศรษฐกิจ นี่คือภาพรวมเบื้องต้น เสาเศรษฐกิจที่ว่านั้นประกอบด้วยเรื่องหลักๆ 3 คือ 1 เรื่องที่ว่าด้วยการเปิดตลาดสินค้าโดยเสรี 2 คือเรื่องการเปิดตลาดบริการเสรี 3 เรื่องการเปิดให้มีการลงทุนเสรี

เรื่องที่กำลังจะนำเสนอสู่ที่ประชุมรัฐสภาให้พิจารณานั้นเป็นส่วนของเรื่องการเปิดให้มีการลงทุนเสรีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความตกลงว่าด้วยการการลงทุนอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า ACIA หลักของการลงทุนในอาเซียนหัวใจสำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะเดินหน้าไปสู่สิ่งที่จะทำอย่างไรให้การลงทุนระหว่างกันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นมีความเป็นเสรีมากที่สุดซึ่งการลงทุนนั้นมีอยู่ด้วยกัน 4 ด้าน ด้วยกัน ด้านที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการเปิดเสรีในเรื่องของการลงทุน ด้านที่สองก็คือการให้ความคุ้มครองการลงทุน ด้านที่สามคือ การส่งเสริมการลงทุน
และด้านที่สี่คือ การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนทั้งในภาคการผลิตการเกษตรป่าไม้ การประมง เหมืองแร่และบริการที่เกี่ยวเนื่อง 

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มต้นในเรื่องของการทำความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ได้มีการดำเนินการมาโดยลำดับ และมีการปรับปรุงแก้ไขมาแล้วตั้งแต่ปี 2555 ที่เริ่มต้น 3 ครั้ง ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 4 อย่างไรก็ตามในช่วงสามครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่เราเริ่มต้นนั้นเราให้ความคุ้มครองหรือดูแลในการ เปิดเสรีในเรื่องการลงทุนทั้งหมด 4 เรื่องด้วยกันครั้งนี้จะมาขออนุญาตที่ประชุมนี้เพิ่มเติมอีก 2 เรื่องตามข้อตกลงอาเซียน 4 เรื่องเดิมที่เป็นเรื่องข้อตกลงในเรื่องการลงทุนก็คือ 1. ห้ามประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันบังคับให้ผู้ลงทุนต้องใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้นนั่นหมายความว่าจะบังคับให้ใช้เฉพาะวัตถุดิบในประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อใช้ในการส่งออกไม่ได้ 2.ห้ามกำหนดให้การผลิตเพื่อที่ผลิตขึ้นมาแล้วจะต้องบังคับว่าจะต้องส่งออกเป็นปริมาณเท่าใด 3.ห้ามกำหนดว่านักลงทุนต้องซื้อวัตถุดิบหรือเครื่องจักรรวมทั้งการส่งออกจากในประเทศรายใดบ้างจากอะไรได้บ้างเพื่อเปิดให้เสรี และในประการที่ 4.ห้ามมีการกำหนดว่าต้องส่งออกก่อนจึงจะสามารถนำเข้าวัตถุดิบมาเพื่อผลิตในการส่งออกได้ เพื่อเปิดให้มีความเสรีในการดำเนินการ 

"นั้นก็คือ 4 ข้อที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้แต่ว่าความตกลงฉบับที่ 4 ฉบับใหม่นี้ ขอเพิ่มอีก 2 ข้อซึ่งเป็นมติร่วมกันของอาเซียน 2 ข้อที่ขอเพิ่มนั้นก็คือ 1. ห้ามรัฐบาลกำหนดให้ผู้ลงทุนต้องส่งออกสินค้าตามปริมาณและมูลค่าใดๆก่อนที่จะขายในประเทศได้ และ 2.ห้ามรัฐบาลกำหนดให้นักลงทุนต้องส่งออกสินค้าที่ผลิตในประเทศไปขายที่ตลาดใดตลาดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง นี่คือ 2 ข้อที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อทำให้ข้อตกลง ทางด้านการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันนั้นมีความเป็นเสรียิ่งขึ้นและในอนาคตอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องมี1-2-3-4-5 เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มความเป็นเสรีอันเป็นเป้าหมายของการเปิดเสรีลงทุนในระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันนี่คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมนี้ได้พิจารณา" นายจุรินทร์ กล่าว 

สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากข้อตกลงอาเซียนเรื่องการลงทุนฉบับที่ 4 ก็คือ ประการที่ 1 จะช่วยให้เป็นการเปิดการลงทุนโดยเสรีมากยิ่งขึ้นดังที่กราบเรียน และประการที่ 2 ก็คือ สามารถที่จะช่วยสร้างความมั่นใจและเป็นการดึงดูดนักลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน เพื่อให้มาลงทุนในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งดึงดูดให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในประเทศอาเซียนด้วยกันอีก 9 ประเทศได้มากยิ่งขึ้น เพราะเปิดเสรีมากยิ่งขึ้น และในประการที่ 3 ก็คาดการณ์ว่าจะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าในการลงทุนของกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันให้มากขึ้นในอนาคตหลังจากข้อตกลงฉบับที่ 4 นี้ได้มีการลงนามและให้สัตยาบันและมีผลทางการปฏิบัติ

สำหรับผลกระทบ หรือว่า สิ่งที่จะตามมาจากการให้ความเห็นชอบ จะไม่ส่งผลให้การแก้กฎหมายหรือระเบียบใดๆเพิ่มเติมแค่ที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบก็สามารถที่จะดำเนินการต่อไปในเรื่องของการที่จะนำไปดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการขอเรียนเพิ่มเติมอีกนิดเดียวว่าก่อนที่จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภานั้นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ได้ไปรับฟังความเห็นมาแล้วอย่างน้อย 4 ครั้งทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี และรับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์ของ BOI ซึ่งผลที่ได้รับก็คือ ไม่มีความเห็นคัดค้านในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นที่มาที่คณะรัฐมนตรีขอเสนอให้ที่ประชุมรัฐสภาได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องนี้ว่าเป็นสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 178


นักข่าวนี่....ก็นะ น่าจะเปลี่ยน "ซิมสมอง" ซะมั่ง ทำเป็นหุ่นยนต์ "โปรแกรมสำเร็จรูป" ไปได้ อภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จปุ๊บ ต้องปรี่ถามนายกฯ ปั๊บ "ปรับ ครม.มั้ยคะ?"

บุญทาน "คุ้มบ้าน-คุ้มเมือง"
'เรื่องนักเรียนกับคนบ้าข่าว'
มหกรรม 'มหา'ลัย' แข่งติด #
ผ่ายุทธการอรุณรุ่งริ่ง
'สิ้นสุดทางคุก' ของ ๓ มะกอก
จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน