ประมวลภาพประวัติศาสตร์ “โป๊ปฟรังซิส” เสด็จเยือนไทย


เพิ่มเพื่อน    

ภาพถ่ายสะท้อนพระจริยวัตรงดงามพระสันตะปะปาฟรังซิส

ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นประมุขแห่งนครรัฐวาติกันและผู้นำทางศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก    ได้เสด็จเยือนประเทศไทยเพื่อปฏิบัติพระกรณียกิจ ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยามและฉลอง 50 ปีแห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและนครรัฐวาติกันตามคำเชิญของรัฐบาลไทย และที่สำคัญเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของในหลวง รัชกาลที่ 10 ซึ่งการเสด็จเยือนไทยครั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เข้าเฝ้าฯ ณพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตอีกด้วย นับเป็นเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของไทย  เพราะเป็นการเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ 35 ปี หลังจากการเสด็จเยือนไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 เมื่อ35 ที่แล้ว

การเสด็จมาเยือนประเทศไทยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประทานพระดำรัสถึงประเทศไทยเอาไว้อย่างน่าสนใจในบางช่วงบางตอนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอันหลากหลายเป็นประเทศพหุสังคมที่มีความหลากหลายอันเป็นเอกลักษณ์เป็นประเทศที่ยอมรับถึงความสำคัญในการสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆโดยแสดงความเคารพและยกย่องต่อวัฒนธรรมศาสนาและความคิดเห็นที่แตกต่าง

โป๊ปฟรังซิสประมุขแห่งนครรัฐวาติกันบันทึกผ่านภาพถ่าย


“...ผืนแผ่นดินของท่านได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินไทยคือแผ่นดินแห่งอิสรภาพเราทราบกันดีแล้วว่าอิสรภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถที่จะเติมเต็มความรับผิดชอบที่เรามีต่อกันและกันเพื่อเอาชนะความไม่เท่าเทียมทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องพยายามให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอาชีพการงานและความช่วยเหลือด้านสุขภาพเพื่อที่จะได้สามารถบรรลุถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์และยั่งยืน”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเยือนไทยครั้งนี้ชาวไทยต่างปลื้มปิติยินดีและชื่นชมในพระจริยาวัตรที่งดงามเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระองค์โดยทั่วหน้ากันตลอดเส้นทางจาริกเพื่อสันติสุขของโป๊ปฟรังซิสมีผู้คนหลั่งไหลมาเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่นทุกสถานที่ทั้งนี้ในระหว่างที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสื่อมวลชนแขนงต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศได้บันทึกภาพและทำข่าวนำเสนอแง่มุมอันน่าประทับใจกันอย่างพร้อมเพรียงอาทิกรมประชาสัมพันธ์สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยและเครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสาภาพถ่ายผ่านชัตเตอร์ของช่างภาพสะท้อนถึงความสมถะเรียบง่ายเอาใจใส่ผู้ด้อยโอกาสของพระองค์ได้อย่างดียิ่งไม่แปลกที่ทรงได้รับความรักและศรัทธาจากผู้คนทั่วโลก

ชื่นชมนิทรรศการภาพถ่ายสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย

หลายคนยังจำภาพความประทับใจของสันตะปาปาองค์นี้ไม่ลืมเพื่อย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ดังกล่าวบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด(มหาชน) ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสา สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยและสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้นำภาพน่าประทับใจเหล่านั้นมาจัดแสดงใน นิทรรศการภาพถ่ายสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย ให้ชาวคาทอลิก รวมถึงชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ชื่นชม อีกทั้งจะมีกิจกรรมประกอบงานที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จเยือนในครั้งนี้อีกหลายประการ โดยจัดแสดงที่ BAB Box @ One Bangkok ตั้งแต่วันนี้ – 12 มกราคม 2563 พิธีเปิดนิทรรศการมีพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายฐาปน สิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน

หนึ่งในภาพสุดประทับใจเมื่อครั้งโป๊ปฟรานซิสเสด็จเยือนไทย


ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ไทยเบฟ  กล่าวว่า นับเป็นโอกาสที่น่าปลื้มปิติอย่างยิ่งที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระประมุขแห่งคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิกเสด็จเยือนประเทศไทย  ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนับจากที่สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ได้เสด็จเยือนประเทศไทยเมื่อปี 2527 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า นักบวชนิกายโรมันคาทอลิกที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ไม่เพียงนำคำสอนอันประเสริฐของพระเยซูเจ้ามาเผยแผ่ให้ชาวไทยเพียงเท่านั้น แต่ยังได้นำสรรพวิทยาการที่ก้าวหน้า ทั้งด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา การสาธารณสุข มาช่วยในการพัฒนาประเทศอย่างมีนัยสำคัญด้วย ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทันสมัยที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้

เครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสาร่วมเก็บเหตุการณ์ในหน้าประวัติศาสตร์ มอบภาพที่ระลึกให้ฐาปน สิริวัฒนภักดี


“ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเป็นผู้นำพระองค์สำคัญของโลกที่ได้รับความเคารพอย่างสูงยิ่งจากทั้งคริสตศาสนิกชนคาทอลิก รวมถึงประชาชนต่างศาสนาทั่วโลก ด้วยทรงมีพระจริยาวัตรที่งดงามเปี่ยมด้วยพระเมตตาคุณ ทรงประกอบพระกรณียกิจนานาประการเพื่อสร้างเสริมความรักและความสามัคคีเพื่อสันติภาพของโลกอย่างแท้จริง ดังนั้น การเสด็จเยือนประเทศไทยของพระองค์ในครั้งนี้จึงได้รับการต้อนรับจากประชาชนชาวไทยอย่างล้นหลามในทุกสถานที่ที่เสด็จไปตลอดระยะเวลาสามวันที่ประทับอยู่ในประเทศไทย “ ฐาปนกล่าว

ในฐานะหัวหน้าทีมผู้บันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมือง สุรกานต์ ดะห์ลัน ครูผู้ดูแลเครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสา กล่าวว่า อยากให้เยาวชนมีโอกาสทำงานเพื่อแผ่นดิน ซึ่งงานสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย ถือเป็นงานที่สำคัญยิ่ง ตนและน้องๆได้มีโอกาสทำงานร่วมกับสื่อวาติกัน มีการแชร์ภาพร่วมกันและติดตามข่าวงานนี้ได้รับเกียรติอย่างสูง เพราะสื่อทั่วโลกติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิด แต่ละสถานที่ที่ท่านเสด็จ ตนกระจายน้องๆ ตามจุดเพื่อให้ได้ภาพทุกมุมและหลากหลาย ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยที่ให้เยาวชนทำงานได้อย่างเต็มที่ เข้าไปได้ทุกจุดสามารถวางกำหนดการเอง จุดถ่ายภาพเอง ทำให้มีอิสระในการถ่ายภาพ และได้ภาพออกมาที่สวยงาม นำมาจัดแสดง

หนึ่งในช่างภาพเยาวชนจิตอาสาบอกเล่าเรื่องราวผลงานภาพถ่าย


จับภาพความศรัทธาของผู้คนที่ตั้งใจมาเฝ้ารับเสด็จพระสันตะปาปา  น้องมายด์- ภูเบศเนตรปฐมพรกิจหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียลเปิดใจว่ารู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้มีโอกาสเข้าไปถ่ายภาพสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสอย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรามีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ของไทยต้องขอบคุณที่ให้โอกาสดีๆแบบนี้ในกลุ่มเราจะบันทึกภาพความทรงจำที่แตกต่างจากกล้องมุมมหาชนเราจะได้มุมภาพที่คาดไม่ถึง

“ พวกเราอยู่ปะปนกับประชาชนทำให้ภาพได้อารมณ์มากกว่าได้เห็นมุมต่างๆที่แตกต่างออกไปผมขอเชิญชวนให้ชาวไทยทุกศาสนาร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประมวลภาพแห่งความประทับใจสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทยการเสด็จครั้งนี้เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีในทุกศาสนา” น้องมายด์ตากล้องรุ่นเยาว์กล่าว

กืจกรรมประกอบนิทรรศการโป๊ปฟรังซิสเสด็จเยือนไทย เยาวชนจัดแสดงที่ BAB Box @ One Bangkok


ช่างภาพมือสมัครเล่นอีกราย  น้องบีม-ภัทรวดี บุญไทย เครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า บอกว่า รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานใหญ่ระดับชาติครั้งนี้ได้มีโอกาสเก็บภาพประทับใจและเข้าร่วมพิธีสำคัญตามสถานที่ต่างๆ ที่ท่านเสด็จ  อาทิโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สนามศุภชลาศัย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก วัดนักบุญเปโตรสามพราน ปกติเป็นคนชื่นชอบการถ่ายรูปอยู่แล้ว ยิ่งได้มีโอกาสถ่ายงานสำคัญมากๆ อย่างงานนี้ ตื้นตันใจมาก  พวกเราตั้งใจถ่ายภาพทุกภาพ ผลงานจัดแสดงให้ชมในนิทรรศการภาพถ่ายประมวลภาพแห่งความประทับใจสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย มาชมกันได้

แวะเวียนมาชมผลงานภาพถ่ายใน “นิทรรศการภาพถ่ายสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทย” เปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันนี้– 12 มกราคม2562 เวลา 10.00-21.00 น. ณ BAB Box @ One Bangkok เข้าชมฟรี

         

ย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ผ่านนิทรรศการภาพถ่ายครั้งสำคัญ


 


ทอน....ขอจับมือที! นายเจ๋งอะ ที่ตัดสินใจออกมา "ชูธง" นำหน้าเด็ก "ชนเจ้า" แทนซุกหลังอย่างที่ผ่านมา อย่าแผ่วเป็นม้าตีนต้นล่ะ

กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'