เดินหน้ารบ.ดิจิทัล'ก.เกษตรฯ'ลุยใช้Big dataยกระดับพืชผลเกษตร


เพิ่มเพื่อน    

6 ม.ค.63-น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ตั้งเป้าปี 2563 ให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงฯและทุกจังหวัดนำเทคโนโลยีและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)มาใช้เพื่อยกระดับการดูแลภาคเกษตรและเพิ่มศักยภาพเกษตรกร โดยสั่งการให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยี 4.0 เพื่อบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงาน สถาบันการศึกษาและวิจัย และภาคเอกชน ซึ่งคณะกรรมการฯจะดูแลในเรื่องการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อการวางแผนการผลิตและการตลาดที่แม่นยำ การขับเคลื่อนเกษตรอัฉริยะและการพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ 

"กระทรวงฯอยู่ในระหว่างการพัฒนา 22 แอพลิเคชั่นจาก22 หน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป อาทิ การให้ข้อมูลสถานการณ์เพาะปลูกข้าว (Rice GIS) การวางแผนปลูกพืชให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม (Farm D) การยื่นแบบคำขออนุญาตค้าสัตว์ออนไลน์ การแจ้งปัญหาภัยแล้ง การให้ข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตร (เพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน)"

น.ส.รัชดากล่าวว่า นายเฉลิมชัยยังเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center) ใน77 จังหวัดตั้งเป้าให้แล้วเสร็จในปีนี้เช่นกัน ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกัน 6 ภาคี คือกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันอุดมศึกษา ภาคเกษตรกร และภาคเอกชน มีเป้าหมายเป็นศูนย์เพื่อความเป็นเลิศประจำจังหวัดด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตร โดยจะใช้ฐานข้อมูลเดิมผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน มีเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จมาถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบนาแปลงใหญ่ ติดอาวุธYoung Smart Farmer และ E-commerce

"การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯนี้ เป็นไปตามนโยบายการมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งกระทรวงดูแลภาคเกษตรครอบคลุมห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งจากส่วนราชการและภาคส่วนอื่น รวมถึงข้อมูลในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมากำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและสอดรับยุคเกษตร4.0"


เฮ้อ..... เราจะต้องนับหัวคนป่วย-คนตายเป็น "ปฏิทินรายวัน" กันอีกนานมั้ยเนี่ย? พูดแล้วก็เหงาใจนัก! แต่ไม่น่ะ....

'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก
โควิด-๑๙ 'ภาคนรก-สวรรค์'