เครื่องหมายโรงงานดี


เพิ่มเพื่อน    

     ถึงคิวให้รางวัลกับคนทำความดีแล้ว ก็ต้องประกาศให้เห็นถึงความตั้งใจและพยายามเสมอมาเป็นเรื่องปกติ และเป็นแบบในทุกๆ ปี ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ก็ได้มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมพื้นที่ที่ดำเนินงานภายใต้ข้อกำกับของโครงการดังกล่าว ที่เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2550 และในปี 2562 ที่ผ่านมานี้เอง ก็มีโรงงานที่ผ่านการประเมินทั้งสิ้น 118 แห่ง ใน 31 นิคมฯ ทั่วประเทศ

                ทั้งนี้ การประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม โดยเป็นโรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม จำนวน 106 แห่ง และโรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ดี จำนวน 12 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีจำนวน 114 โรงงาน ใน 30 นิคมฯ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินโรงงาน ประกอบด้วย 5 มิติ 13 หัวข้อ มีดังนี้ 1.มิติกายภาพ ได้แก่ การจัดการพื้นที่สีเขียว และการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว มีระบบการระบายน้ำฝนและระบบน้ำเสียแยกจากกันโดยเด็ดขาด 2.มิติเศรษฐกิจ มีการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชน

                3.มิติสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการน้ำ การจัดการกากอุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพอากาศ การจัดการไอระเหยของสารเคมี ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน และการจัดการอุบัติเหตุ/อุบัติภัย 4.มิติสังคม ได้แก่ คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงานในโรงงานมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นที่ทำงานมีสุข รวมถึงคุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ 5.มิติการบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหารจัดการโรงงาน แบ่งเป็นระดับดีเยี่ยม และระดับดี

                ซึ่งนิคมฯ ที่ได้รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ประกอบไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก จำนวน 14 นิคมฯ 44 โรงงาน, นิคมอุตสาหกรรมในภาคกลาง จำนวน 15 นิคมฯ 64 โรงงาน, นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 1 นิคมฯ 4 โรงงาน และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 1 นิคมฯ 6 โรงงาน การันตีว่าพร้อมเป็นต้นแบบโรงงานคุณภาพที่โดดเด่นด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีแนวทางการดำเนินธุรกิจและประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

                ภายในพิธีมอบธงขาวดาวเขียวก็มีเสียงตอบรับจากเอกชนที่ได้รับรางวัล มาว่ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการธงขาวดาวเขียว เพราะนอกจากการดำเนินธุรกิจที่ดีแล้ว บทบาทด้านการช่วยพัฒนาและดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่ชุมชนและสังคมไทย โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลดปริมาณขยะ และการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ยังเป็นภารกิจที่สำคัญของเอกชนทุกหน่วยงานมาตลอด เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างกัน

                สอดคล้องกับนางนภาพร มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จ.ชลบุรี ผู้แทนชุมชนที่รับหน้าที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน ออกมากล่าวว่า การที่โครงการธงขาวดาวเขียวเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบนั้น มีส่วนสำคัญอย่างมากในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ทำให้ชุมชนได้เห็นถึงความตั้งใจจริงของโรงงานต่างๆ ที่จะดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นวางใจได้ว่าทุกคนจะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัย แม้จะอยู่อาศัยในพื้นที่ที่แวดล้อมไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมก็ตาม

                สำหรับการดำเนินงานโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้โรงงานในนิคมฯ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับชุมชนโดยรอบนิคมฯ มีคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน จากทุกภาคส่วน

                ประกอบด้วย หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ในการติดตามแผนการลดและขจัดมลพิษมีการติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีหลักเกณฑ์การมอบธงขาวดาวเขียว ซึ่งมีสัญลักษณ์รูปดาวสีเขียว สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สามารถรักษาระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล(86)

                อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ธงขาวดาวเขียว จะเป็นกลไกสำคัญที่สามารถช่วยสร้างความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับชุมชนโดยรอบนิคมฯ ได้ ซึ่งที่ผ่านมา กนอ.เห็นว่าโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการเป็นอย่างดี และประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง มีโรงงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมากขึ้นในทุกปี ซึ่งถือว่าธงขาวดาวเขียวจะเป็นเครื่องการันตีว่าโรงงานนั้นๆ ประกอบกิจการอยู่ในพื้นฐานของความเข้าใจขอสังคม และดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี.

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า


เมื่อวาน.....ผมหยิบข้อความที่ "ธนาธร" ประกาศกลางม็อบล้มเจ้าที่ท้องสนามหลวง เมื่อคืน ๑๙ กันยามาให้อ่านคงจำกันได้ ที่ว่า "วันนี้...เปิดประตูบานแรก" "วันนี้...เดินก้าวแรกไปด้วยกัน" นั่นน่ะ!

ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'