กกต.แพร่เอกสารแจงยิบปมพรรคการเมืองกู้เงิน


เพิ่มเพื่อน    

15 ม.ค.63 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงกรณีการตรวจสอบรายได้ของพรรคการเมือง ตามที่มีการให้ข้อมูลว่ามีพรรคการเมืองที่มีรายการกู้เงินในเอกสารงบการเงินประจำปีของพรรคการเมืองที่นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปนั้น สำนักงาน กกต. ชี้แจงและให้ข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบรายได้ของพรรคการเมืองว่า กรณีมีเรื่องร้องเรียน เป็นกรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องกล่าวหาว่าพรรคเมืองใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง เช่น กรณีมีผู้ยื่นคำร้องเมื่อเดือน พ.ค.62 กล่าวหาว่าพรรคอนาคตใหม่ทำสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
 
โดยกรณีดังกล่าวเมื่อมีการยื่นคำร้อง กกต.ได้ดำเนินการ คือ1.คดีอาญา ได้ดำเนินการสืบสวน ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดของ กกต.และ 2.คดียุบพรรคการเมือง ซึ่ง กกต.ได้มีมติให้นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งปรากฏว่าพรรคอนาคตใหม่กระทำการฝ่าฝืนมาตรา 72 แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง จึงเป็นเหตุให้ กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ. 2560

ส่วนกรณีที่ไม่มีเรื่องร้องเรียน เป็นกรณีการตรวจสอบรายได้จากงบการเงินของพรรคการเมืองตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งกำหนดให้พรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองต้องจัดทำงบการเงินประจำปีของพรรคการเมืองส่งให้แก่นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือภายในเดือน พ.ค.ของปีถัดไป และเมื่อได้รับงบการเงินดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนพรรคการเมืองต้องประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ซึ่งการตรวจสอบรายได้ของพรรคการเมืองจากงบการเงินประจำปี นายทะเบียนพรรคการเมืองจะดำเนินการตรวจสอบได้ก็ต่อเมื่อพรรคการเมืองจัดส่งงบการเงินประจำปีในแต่ละปีให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว

โดยกรณีดังกล่าวเมื่อมีการยื่นคำร้อง กกต.ได้ดำเนินการ คือ1.คดีอาญา ได้ดำเนินการสืบสวน ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดของ กกต.และ 2.คดียุบพรรคการเมือง ซึ่ง กกต.ได้มีมติให้นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งปรากฏว่าพรรคอนาคตใหม่กระทำการฝ่าฝืนมาตรา 72 แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง จึงเป็นเหตุให้ กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ. 2560
 
ส่วนกรณีที่ไม่มีเรื่องร้องเรียน เป็นกรณีการตรวจสอบรายได้จากงบการเงินของพรรคการเมืองตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งกำหนดให้พรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองต้องจัดทำงบการเงินประจำปีของพรรคการเมืองส่งให้แก่นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือภายในเดือน พ.ค.ของปีถัดไป และเมื่อได้รับงบการเงินดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนพรรคการเมืองต้องประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ซึ่งการตรวจสอบรายได้ของพรรคการเมืองจากงบการเงินประจำปี นายทะเบียนพรรคการเมืองจะดำเนินการตรวจสอบได้ก็ต่อเมื่อพรรคการเมืองจัดส่งงบการเงินประจำปีในแต่ละปีให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว

ทั้งนี้เมื่อ พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ลงวันที่ 11 ธ.ค.2561 ใช้บังคับ ทำให้พรรคการเมืองตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.2550 และพรรคการเมืองตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ และได้จัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อรับรองงบการเงินของพรรคการเมือง

ทั้งนี้นายทะเบียนพรรคการเมืองอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายได้ของพรรคการเมือง ซึ่งปรากฏตามงบการเงินประจำปี 2557-2561 หากตรวจสอบแล้วพบว่าพรรคการเมืองใดกระทำการเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 นายทะเบียนพรรคการเมืองจะได้แจ้งให้พรรคการเมืองดังกล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 ต่อไป
 


อืมมมม.....บัตรสนเท่ห์ใบเดียว!กล่าวหา "นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล" ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น รับเงินทอนบริษัทยา ๕%ปลัดฯ สาธารณสุข "นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย"

"ลุง" แห่งยุคนิวนอร์มอล 
"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.