อย.ฮึ่มเตรียมตรวจเข้มผักผลไม้ ทั้งจำหน่ายและนำเข้า ถ้ามีสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานกำหนดเจอโทษทั้งปรับ ทั้งจำ


เพิ่มเพื่อน    


3 ก.พ.63- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำรจำหน่ายผักผลไม้นำเข้า และโครงการผักร่วมใจ ณ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้ำงความมั่นใจในการบริโภคผักผลไม้ที่จำหน่ายในประเทศ โดย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ได้มีการบูรณาการร่วมกันในกำกับดูแลผักและผลไม้ที่จำหหน่ายในประเทศ และการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างตลอดห่วงโซ่ครอบคลุมตั้งแต่การปลูก การคัดบรรจุ กำรจำหน่าย การบริโภค ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องการปลูก ที่ผ่านมาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติตาม ระบบจัดการคุณภาพ (Good Agriculture Practices : GAP) พืช ซึ่งจะมีเกณฑ์ที่ควบคุมดูแลการใช้สารเคมีทำการเกษตรอย่างเข้มงวด แต่อาจมีเกษตรกรบางราย  ที่พบการใช้สารเคมีไม่ถูกต้องอยู่บ้าง โดยกรมวิชาการเกษตร ได้แจ้งผลการตรวจพบสารเคมีทำการเกษตรที่เกินมาตรฐานให้เกษตรกรทราบเพื่อน นำไปปรับปรุงและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา มายังกรมวิขาการเกษตร  หากตรวจพบปัญหากรมวิชาการเกษตรจะพิจารณาให้พักใช้ใบรับรองแหล่งผลิตพืช แต่หากเป็นแปลงใหม่ที่มีผลการตรวจประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด กรมวิชาการเกษตรจะไม่ออกใบรับรอง GAP ให้เกษตรกรรำยนั้น หรือหากตรวจพบวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งเป็นสารเคมีที่ห้ามนำเข้า ส่งออก  หรือมีไว้ในครอบครอง จะสั่งเพิกถอนใบรับรอง และสารวัตรเกษตรจะติดตามตรวจสอบร้านค้า จำหน่ายสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่ หากพบการกระทำผิดจะแจ้งเรื่องส่งฟ้องดำเนินคดีค่อไป


    นพ. ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวเพิ่มเติมว่า อย. ได้ออกคำชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้ที่อาจมีสารพิษตกค้างทางการเกษตร ทั้งที่ ผ่านการนำเข้า สถานที่ คัดบรรจุ รวมทั้งสถานที่จำหน่ายทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค โดยมาตรการดังกล่าวจะดำเนินการรตรวจสอบสารพิษตกค้างทางการเกษตร และการแสดงฉลาก ของผักและผลไม้ ณ ด่านอาหารและยา  สถานที่คัดและบรรจุและสถานที่จำหน่ายทั่วประเทศ รวมถึงกระบวนการคัดและบรรจุ ณ สถานที่คัดและบรรจุทั่วประเทศ อีกด้วย ซึ่ง อย. ได้ชี้แจงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ได้แก่ เครือข่ายยเกษตรกร ผู้ประกอบการคัดและบรรจุ ผู้นำเข้า ส่งออก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก ทราบเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม  2563 ที่ผ่านมา หากตรวจพบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้เกินค่ามาตรฐาน จะมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บำท แต่หากมีปริมาณสารพิษตกค้างในปริมาณที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพจะมีโทษจำคุกสูงสุด 2ปี หรือปรับสูงสุด 20,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ ประชาชน สามารถเลือกซื้อผัก ผลไม้โดยดูจาก QR Code  ที่ฉลากได้ 
 


เมื่อวาน.....ผมหยิบข้อความที่ "ธนาธร" ประกาศกลางม็อบล้มเจ้าที่ท้องสนามหลวง เมื่อคืน ๑๙ กันยามาให้อ่านคงจำกันได้ ที่ว่า "วันนี้...เปิดประตูบานแรก" "วันนี้...เดินก้าวแรกไปด้วยกัน" นั่นน่ะ!

ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'