ชัยนาทตั้งรางวัล 1 หมื่นนำจับคนเผาป่า-ไร่นา พบค่าฝุ่นพิษพุ่งสูงเกินค่ามาตรฐาน


เพิ่มเพื่อน    

5 ก.พ.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเมืองชัยนาท ออกประกาศกำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด หลังเกิดเหตุไฟไหม้ป่าและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่อำเภอเมืองหลายครั้ง แต่จับตัวคนจุดไฟเผาไม่ได้ ประกอบกับปัญหามลพิษทางอากาศ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท พุ่งสูงเกินค่ามาตรฐาน

โดยตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ห้ามประชาชนเผาขยะและวัชพืชการเกษตรในพื้นที่ชุมชน แต่หากจำเป็นต้องเผา ต้องได้รับอนุญาตจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียก่อน และต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด โดยต้องจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ของตนเอง ไม่ให้ลุกลามไหม้พื้นที่สาธารณะและของบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมาย โทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ยังตั้งรางวัลนำจับจำนวน 10,000 บาท ให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสคนที่จุดไฟเผาป่า หรือจุดไฟเผาพื้นที่การเกษตรโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 มาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  กำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน ตำบล ในท้องที่อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เป็นเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนี้
1. ในเขตพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่การเกษตร เมื่อมีความจำเป็นต้องเผาขยะ หรือเผาวัชพืชการเกษตรในพื้นที่ ให้ราษฎรต้องขออนุญาตจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในเขตปกครองพื้นที่นั้นๆ เพื่อแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พิจารณาอนุญาตก่อนดำเนินการเผาทุกครั้ง พร้อมกับต้องจัดทำแนวกันไฟและควบคุมไฟ มิให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการเผาได้เฉพาะช่วงเวลา 08.00-12.00 น. เท่านั้น
2. หากราษฎรผู้ใดไม่แจ้งขออนุญาตต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือขออนุญาตแล้ว แต่ไม่จัดทำแนวกันไฟ และมิได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ที่ตนถือครอง จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ป่า หรือสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนของราษฎร ให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ราษฎรที่ฝ่าฝืน หรือปล่อยปละละเลยโดยเฉียบขาดทุกราย
3. การจุดไฟเผาในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร ให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา หากผู้ใดสามารถแจ้งเบาะแส จนสามารถจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้ จะได้รับเงินสินบนนำจับคดีละ 10,000 บาท
4. กรณีการจุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 54 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
5. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน้าที่ต้องสอดส่องดูแลเอาใจใส่ และร่วมชี้แจงให้ประชาชนในท้องที่ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"