ทส.เพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองนนท์ ลดฝุ่น PM 2.5


เพิ่มเพื่อน    

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์กล้าไม้ ภายใต้โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง 101,010 ต้น นนทบุรี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ร่วมด้วยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดนนทบุรี โดยตั้งเป้า ปลูกต้นไม้ครบ 101,010 ต้น ภายในปี 2563 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ทั่วจังหวัดนนทบุรี แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง โดยเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ“การแก้ไข ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ     ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในภาพรวมของประเทศและพื้นที่วิกฤติโดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน      ทุกภาคส่วนด้วย 3 มาตรการ คือ มาตรการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (การแก้ไขปัญหา      ในระยะเร่งด่วนและในช่วงวิกฤต ช่วงเดือนมกราคม-เมษายน) ใช้ระบบบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Single Command ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดมีอำนาจในการสั่งการแก้ปัญหาให้ทันท่วงที  มาตรการที่ 2 ป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง ทั้งจากยานพาหนะ การเผาในที่โล่ง การก่อสร้างและผังเมือง โรงงานอุตสาหกรรม และครัวเรือน  และ มาตรการที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ การพัฒนาระบบคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น เพิ่มประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการตรวจวัด พัฒนาระบบฐานข้อมูลและผลกระทบต่อสุขภาพ ตลอดจนเพิ่มเครือข่ายติดตามตรวจสอบให้ครอบคลุม 77 จังหวัด ภายในปี 2567 เป็นต้น

 

 

การแก้ไขปัญหาระยะยาว ยังคงเป็นภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย เพื่อใช้เป็นปอดของเมือง ให้ต้นไม้ดักจับฝุ่นและเป็นตัวกรองคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญ ที่กระทรวงฯ เร่งดำเนินการ โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ 55% ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งพี่น้องประชาชนทุกคนสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นได้ พี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีก็ช่วยได้เช่นเดียวกัน โดยจังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่หนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ในช่วงที่ประเทศไทยมีสภาพความกดอากาศสูงหรือมีอากาศเย็น โดยเฉพาะในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา จังหวัดนนทบุรีมีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่น PM2.5 อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประมาณ 8 วัน ดังนั้น ความร่วมมือจากประชาชนทุกคนจึงเป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยกันป้องกันและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ เสียตั้งแต่ก่อนถึงช่วงวิกฤตที่เราต้องเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพวกเราทุกคน จึงถึงเวลาแล้วที่เราทุกคน ประชาชนทั้งประเทศ 70 กว่าล้านคน ต้องร่วมมือกันทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นเพื่อส่งคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกหลานของเราต่อไป

 

จังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยออกมาตรการตรวจควันดำจากยานพาหนะที่ทำให้เกิดมลพิษ ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ห้ามการเผาในที่โล่งแจ้ง ควบคุมการก่อสร้าง ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง ภายใต้โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง (101,010 ต้น นนทบุรี) ซึ่งเปิดตัวโครงการครั้งแรกในวันนี้ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา โรงพยาบาล ที่สาธารณะ ศาสนสถานและอาคารบ้านเรือน เพื่อช่วยลดผลกระทบฝุ่น PM2.5 สร้างพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดนนทบุรี สอดคล้องกับโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศและคืนสุขภาพที่ดีให้ประชาชน โดยตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้ให้ได้ 101,010 ต้น ภายในเดือนธันวาคม 2563 นี้ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จากกรมป่าไม้ ซึ่งในวันนี้ ได้มอบพันธุ์กล้าไม้ยืนต้น อาทิ ต้นหูกวาง ให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,000 ต้น พี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรี สามารถขอรับพันธุ์กล้าไม้ได้จากหน่วยงานดังกล่าว ตลอดจนร่วมส่งภาพการปลูกต้นไม้และติดตามภาพกิจกรรมการปลูกต้นไม้ทั่วจังหวัดนนทบุรีได้อย่างต่อเนื่อง ทางเว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"