รวมดาว11สายตามติดปฏิรูป คชปท.เปิดชื่ออดีต 35 สปช.


เพิ่มเพื่อน    

ภาพจากเฟซบุ๊กติดตามการปฏิรูปประเทศกับหมอชูชัย

25 มี.ค.2561 -  ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายช่วยกันปฏิรูปประเทศไทยทันที (คชปท.) ได้เปิดประเด็นหลักของเครือข่ายว่ามีทั้งสิ้น 3 ข้อ คือ ลดความเหลื่อมล้ำ 2.การศึกษา และ 3.การกระจายอำนาจ ซึ่งเครือข่ายเริ่มต้นจะมีอดีต สปช. 35 คนที่มีความพร้อมก่อนและจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมด้วย

ทั้งนี้ เครือข่าย คชปท. 35 คนได้มีการแบ่งสายงานน่าสนใจดังนี้ 1.ด้านการศึกษา มีประภาภัทร นิยม และมีชัย วีระไวทยะ 2.ด้านเศรษฐกิจ มีธวัชชัย ยงกิตติกุล, ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ, ชูชาติ อินสว่าง และไพบูลย์ นลินทรางกูร 3.ด้านสื่อ มีมานิจ สุขสมจิตร, ศ.สุกัญญา สุดบันทัด,  รศ.จุมพล รอดคำดี, อ่อนอุษา ลำเลียงพล และประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ 4.ด้านศิลปวัฒนธรรม มีเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และศ.ปรีชา เถาทอง 5.ด้านกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น มีศ.อุดม ทุมโฆสิต, พงศ์โพยม วาศภูติ, ทนงศักดิ์ ทวีทอง,  ชาลี ตั้งจีรวงษ์, จรัส สุทธิกุลบุตร และเชื้อ ฮั่นจินดา 

6.ด้านสุขภาพ/สาธารณสุข มีวิทยา กุลสมบูรณ์ และสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ 7.ด้านสังคม/ประชาสังคม/ชุมชนท้องถิ่น มีสมสุข บุญญะบัญชา, รสนา โตสิตระกูล, สารี อ๋องสมหวัง และสุภัทรา นาคะผิว 8.ด้านป้องกันปราบปรามคอร์รัปชัน มีประมนต์ สุธีวงศ์ และวสันต์ ภัยหลีกลี้ 9.ด้านบริหารราชการแผ่นดิน มีธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์, ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์, เบญจวรรณ สร่างนิทร และถวิลวดี บุรีกุล 10.ด้านการเมือง มีประสาร มฤคพิทักษ์ และประชา เตรัตน์ และ 11.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีชูชัย ศุภวงศ์ และหาญณรงค์ เยาวเลิศ.
 


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ