'กองทัพเรือ' ยันเร่งเดินหน้าโครงการบ้านสวัสดิการพื้นที่สัตหีบ หลังผู้รับเหมาทิ้งงานหลายปีก่อน


เพิ่มเพื่อน    

กองทัพเรือ ชี้แจงโครงการ บ้านสวัสดิการกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ เป็นโครงการเพื่อการสวัสดิการ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการระดับกองทัพ ซึ่งได้รับการแก้ไขปัญหาจากกรณีผู้รับจ้างทิ้งงานไปตั้งแต่หลายปีก่อนเรียบร้อยแล้ว ข่าวที่ปรากฏจึงถือเป็นข่าวที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่รอบด้าน สร้างความเข้าใจผิดหรือสร้างความเสียหายแก่กองทัพเรือ

20 ก.พ.63 - พลเรือโทประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่าตามที่สื่อมวลชนบางสำนักได้มีการนำเสนอ ข่าวเกี่ยวกับโครงการบ้านสวัสดิการกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ระบุว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน มีความคืบหน้าไปเพียงร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทผู้รับเหมาทิ้งงานเพราะขาดสภาพคล่อง หลายรายต้องกู้เงินมาต่อเติมเอง ส่งผลให้ข้าราชการกองทัพเรือที่เข้าร่วมโครงการได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนั้น

จากข้อมูลดังกล่าวโฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงว่าโครงการบ้านสวัสดิการ กองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งความเป็นมาของโครงการสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้จัดทำโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ข้าราชการได้มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง ไม่ได้เป็นโครงการทางธุรกิจที่มุ่งหวังผลกำไรแต่ประการใด และยังได้จัดหาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำให้ด้วย

โดยเมื่อเริ่มต้นได้ว่าจ้างบริษัท เปรมยุดา คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ก่อสร้าง มีจำนวนบ้านในโครงการทั้งสิ้น 249 หลัง แต่ต่อมาบริษัทผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง ทำให้เกิดปัญหา ความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง คณะกรรมการดำเนินการโครงการบ้านสวัสดิการกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ จึงได้มีหนังสือขอความร่วมมือเพื่อพิจารณาแนวทาง การแก้ปัญหางานก่อสร้างล่าช้า พร้อมทั้งลงมากำกับดูแลให้มีการจัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างใหม่ ตลอดจนเพิ่มทางเลือกในการขอสินเชื่อโครงการฯ ระหว่างกองทัพเรือ กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมถึงอนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางในการจัดสร้างบ้านพักอาศัยราคาถูกและจัดหาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อสร้างที่พักอาศัยให้กับข้าราชการ ในกองทัพเรือ (กบง.) ให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ของกองทัพเรือ

โฆษกกองทัพเรือกล่าวต่อไปว่า จากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น กองทัพเรือมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของข้าราชการ ที่ เข้าร่วมโครงการ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาโครงการ บ้านสวัสดิการกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ ขึ้นมา ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาโดยต่อเนื่อง. โดยมีเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือเป็นหัวหน้าคณะทำงาน ปัจจุบันความก้าวหน้าของโครงการมีข้อมูลล่าสุดสำรวจ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 มีบ้านสร้างแล้วเสร็จจำนวน 171 หลัง คิดเป็น 68.7 % คงเหลือ 78 หลังคิดเป็น 31.3 %

จากการดำเนินการต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า กองทัพเรือ ไม่ได้ปล่อยปละละเลย และพร้อมที่จะเร่งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มาโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของกองทัพเรือในการมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง ที่นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และสนองนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ที่มุ่งหวังให้กำลังพลของกองทัพเรือทุกนาย ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสะท้อนค่านิยม ของกองทัพเรือ “Seamanship” (ความเป็นชาวเรือ) ด้วยความ ซื่อสัตย์ความจงรักภักดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ ความเป็นผู้นำ ให้ปรากฏสู่สายตาประชาชน ภูมิภาค และประชาคมโลกเพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ประชาชนและสังคมเป็น “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ” ตลอดไป


"ศ.ธีรยุทธ บุญมี" เผยแพร่บทความเรื่อง "เมษาชี้ชะตาประเทศ" เมื่อวาน (๓๐ มี.ค.๖๓) อ่านแล้ว..... ต้องบอกว่า "อาจารย์ธีรยุทธ" ก้าวข้ามคำว่า "นักวิชาการ" สู่สถานะ "วิญญูชน" แท้จริง!

อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก