คนไทยเจอแรง'กดดัน'รอบด้าน รับต้องพึ่งตัวเองเป็นหลัก ไม่หวังความช่วยเหลือรัฐบาล


เพิ่มเพื่อน    

 

23 ก.พ. 2563 การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้นหรือแย่ลง และส่งผลต่อความสุขหรือความทุกข์ของประชาชน  แต่ถ้าสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่นิ่ง ประเทศยังคงประสบปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาสังคมต่าง ๆ ย่อมก่อให้เกิดการทับถมและสร้างความกดดันให้กับประชาชนได้อย่างแน่นอน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณี “ความกดดัน”และ“ทางออก”ของประชาชน ณ วันนี้ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,161 คน ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความกดดันทางด้าน “เศรษฐกิจ” ของประชาชน ณ วันนี้ คือ

อันดับ 1    ค่าครองชีพสูง สินค้าแพง ไม่มีเงินใช้จ่าย    63.97%
ทางออก/วิธีแก้    รัฐมีมาตรการควบคุมราคาสินค้า จำหน่ายสินค้าราคาถูก ประชาชนต้องใช้จ่ายประหยัด วางแผนรายรับ-รายจ่าย ฯลฯ 
ตัวช่วยที่คาดหวัง    พึ่งตัวเอง 55.91%    รัฐบาล 24.02%    กระทรวงพาณิชย์ 20.07%

อันดับ 2    สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ การค้าการลงทุนหยุดชะงัก    30.73%
ทางออก/วิธีแก้    มีมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจน มีทีมงานด้านเศรษฐกิจที่เป็นมืออาชีพ ยกเว้นภาษี ลดดอกเบี้ย ฯลฯ 
ตัวช่วยที่คาดหวัง    พึ่งตัวเอง 62.50%    นายกรัฐมนตรี 21.88%    รัฐบาล 15.62%    

อันดับ 3    ปิดกิจการ ตกงาน ว่างงาน ไม่มีงานทำ     26.82%
ทางออก/วิธีแก้    หาอาชีพสำรอง รัฐบาลเข้ามาดูแล สร้างงาน สร้างอาชีพ ไม่เลือกงาน ร่วมมือกับสถานประกอบการและภาคเอกชน ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวัง    พึ่งตัวเอง 44.87%    รัฐบาล 29.49%    กระทรวงแรงงาน 25.64%

2. ความกดดันทางด้าน “การเมือง” ของประชาชน ณ วันนี้ คือ

อันดับ 1    การบริหารบ้านเมือง การดำเนินงานของรัฐบาลล่าช้า    48.11%
ทางออก/วิธีแก้    แต่ละกระทรวงต้องเร่งทำผลงาน ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรการเร่งด่วน มีนโยบายที่ดี แก้ปัญหารวดเร็ว ฯลฯ 
ตัวช่วยที่คาดหวัง    ประชาชน 45.56%    นายกรัฐมนตรี 34.44%    รัฐบาล 20.00%    

อันดับ 2    ความขัดแย้งแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย    31.82%
ทางออก/วิธีแก้    มีสติ ลดทิฐิ ถอยคนละก้าว คำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ เน้นการทำงานร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวัง    นายกรัฐมนตรี 35.46%    ประชาชน 34.03%    ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล 30.50%      

อันดับ 3    เห็นแก่ผลประโยชน์ ทุจริตคอรัปชั่น    25.38%
ทางออก/วิธีแก้    ควรเปิดให้มีการตรวจสอบ ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำผิด ตัดสินด้วยความเป็นธรรม ไม่สองมาตรฐาน ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวัง    นักการเมือง 51.52%    รัฐบาล 25.25%    นายกรัฐมนตรี 23.23%

3. ความกดดันทางด้าน “ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” ของประชาชน ณ วันนี้ คือ

อันดับ 1    การใช้ความรุนแรง ทำร้ายร่างกาย ฆ่ากัน     63.35%
ทางออก/วิธีแก้    มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด รัดกุม เพิ่มบทลงโทษรุนแรง ครอบครัวให้ความรักดูแลเอาใจใส่ ช่วยกันสอดส่อง ฯลฯ   
ตัวช่วยที่คาดหวัง    พึ่งตัวเอง  47.79%    ตำรวจ/ทหาร 31.86%   กระทรวงยุติธรรม/มหาดไทย 20.35%    

อันดับ 2    อุบัติเหตุบนท้องถนน    29.19%
ทางออก/วิธีแก้    รณรงค์เรื่องวินัยในการขับขี่ เคารพกฎระเบียบ กฎจราจร บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จับ ปรับ ลงโทษ ฯลฯ 
ตัวช่วยที่คาดหวัง    ประชาชน 45.16%    ตำรวจ 37.10%    กรมการขนส่ง 17.74%  

อันดับ 3    การพกอาวุธในที่สาธารณะ    18.63%
ทางออก/วิธีแก้    มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ใช้เครื่องสแกนตามสถานที่ราชการ หน่วยงาน ห้างสรรพสินค้า  เพิ่มบทลงโทษอย่างหนัก ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวัง    นายกรัฐมนตรี 40.91%  ตำรวจ/กองปราบ 36.36%   กระทรวงยุติธรรม/นักกฎหมาย 22.73%  

4. ความกดดันทางด้าน “สุขภาพอนามัย” ของประชาชน ณ วันนี้ คือ

อันดับ 1    สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5    60.80%
ทางออก/วิธีแก้    ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นจำนวนมาก จับรถที่มีควันดำ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
ตัวช่วยที่คาดหวัง    พึ่งตัวเอง 38.92%    รัฐบาล 34.73%    แพทย์และพยาบาล 26.35%

อันดับ 2    ไวรัสโควิด-19    50.62%
ทางออก/วิธีแก้    ไม่ไปในที่พลุกพล่าน ดูแลตัวเองให้แข็งแรง รัฐมีสถานที่รักษาผู้ป่วยอย่างเพียงพอ ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวัง    รัฐบาล 35.28%    แพทย์และพยาบาล 33.55%    พึ่งตัวเอง 31.17%

อันดับ 3    ค่ารักษาพยาบาล สิทธิ สวัสดิการต่างๆ    19.14%
ทางออก/วิธีแก้    รัฐจัดสิทธิสวัสดิการในการรักษาอย่างเท่าเทียม รักษาได้ทั้งรพ.รัฐและเอกชน ดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง ฯลฯ  
ตัวช่วยที่คาดหวัง    รัฐบาล 39.13%    พึ่งตัวเอง 34.78%    แพทย์ 26.09%

5. ความกดดันทางด้านอื่น ๆ ของประชาชน ณ วันนี้ คือ

อันดับ 1    ปัญหารถติด การใช้รถใช้ถนน    44.64%
ทางออก/วิธีแก้    ควบคุมจำนวนรถบนท้องถนน พัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ ค่าโดยสารไม่แพง บริการดี ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวัง    นายกรัฐมนตรี 41.67%    ประชาชน 33.33%    กระทรวงคมนาคม/กรมการขนส่ง 25.00%  

อันดับ 2    การบังคับใช้กฎหมาย    30.36%
ทางออก/วิธีแก้    เจ้าหน้าที่ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม รับฟังเสียงส่วนใหญ่ เป็นประชาธิปไตย ไม่สร้างความเหลื่อมล้ำ ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวัง    ประชาชน 50.00%    กระทรวงยุติธรรม/นักกฎหมาย/ศาล 30.00%    ตำรวจ 20.00%

อันดับ 3    คนในสังคมขาดคุณธรรม จริยธรรม    26.79%
ทางออก/วิธีแก้    ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี รับฟังคนในครอบครัว ช่วยเหลือดูแลกัน รัฐให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา ฯลฯ   
ตัวช่วยที่คาดหวัง    รัฐบาล 37.50%    กระทรวงศึกษาธิการ 33.33%    คนในครอบครัว 29.17%     
 


เรื่องหน้ากากอนามัย ๒๐๐ ล้านชิ้น มีแต่ตัวเลข ไม่มีตัวหน้ากากที่พูดกันมานานนั้น บทจะจบ..... ก็จบดื้อๆ แค่รองนายกฯ วิษณุพูดว่า "ของเก่าไม่ต้องพูดถึง.......

ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"