เคาะ12ก.ต.คุณวุฒิชุดใหม่ ชงบรรจงศักดิ์นั่งศาลรธน.


เพิ่มเพื่อน    

 ศาลยุติธรรมประกาศผลเลือกตั้ง 12 ก.ต.ชุดใหม่ "เมทินี ชโลธร" ติด 1 ใน 6 ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลฎีกาตามคาด ศาลปกครองสูงสุดมีมติชง "บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์" ให้ ส.ว.เคาะนั่งตุลาการศาล รธน. "วรวิทย์-ทวีเกียรติ-อุดม" ชิงดำประธาน

    ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) เปิดเผยว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนการเลือกตั้ง ก.ต. ใน 3 ชั้นศาล แทน ก.ต.ชุดเก่าที่จะหมดวาระลงในวันที่ 21 มี.ค.2563 ตามมาตรา 36 (2) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 
     โดยคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับบัตรลงคะแนนจากผู้พิพากษาทั่วประเทศที่ส่งกลับมายังสำนักงานศาลยุติธรรม ดังนี้ ชั้นศาลฎีกา จำนวน 174 บัตร จากจำนวนบัตรลงคะแนนทั้งหมด 175 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 99.43), ชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 793 บัตร จากจำนวนบัตรลงคะแนนทั้งหมด 901 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 88.01) และชั้นศาลชั้นต้น จำนวน 2,617 บัตร จากจำนวนบัตรลงคะแนนทั้งหมด 3,648 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 71.74)
     คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เริ่มนับคะแนนตั้งแต่เวลา 08.30 น. และสิ้นสุดการนับคะแนนเวลา 12.20 น. ปรากฏผลผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลฎีกา จำนวน 6 คน ได้แก่ 1.นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 148 คะแนน 2.นายสมเกียรติ ตั้งสกุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา 141 คะแนน 3.นายพศวัจณ์ กนกนาก ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา 121 คะแนน 4.นางวาสนา หงส์เจริญ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา 119 คะแนน 5.นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา 117 คะแนน 6.นายกิจชัย จิตธารารักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 109 คะแนน
      ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 4 คน ได้แก่ 1.นายธนรัตน์ ทั่งทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์  472 คะแนน 2.นายจุมพล ชูวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ 336 คะแนน 3.นายสมชาย อุดมศรีสำราญ รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ 305 คะแนน 4.นายเศกสิทธิ์ สุขใจ ประธานแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลอุทธรณ์ 301 คะแนน
     ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นต้น จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นายณรัช อิ่มสุขศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ 1,254 คะแนน 2.นายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลล้มละลายกลาง 1,181 คะแนน
     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าสนใจ ซึ่งได้รับเลือกในชั้นศาลฎีกา คือ นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา คนที่ 1  ซึ่งมีอาวุโสสูงสุด คาดว่าจะได้รับเลือกจากที่ประชุม ก.ต. ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนต่อไป และจะเป็นประธานศาลฎีกาผู้หญิงคนแรกของประเทศไทย ต่อจากนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา คนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้ สำหรับ ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ ในชั้นศาลอุทธรณ์ นายจุมพล ชูวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ เคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ส่วน ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ ในศาลชั้นต้น นายณรัช อิ่มสุขศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการศาลแพ่ง และเลขานุการศาลอาญามาแล้ว
     วันเดียวกัน ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ได้มีการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุดให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แทนนายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ซึ่งไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภา 
    นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เพื่อคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 200 ของรัฐธรรมนูญ โดยมีผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวน 11 คน ปรากฏว่ามีผู้ให้ความยินยอมที่จะไปทำหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 1 คน คือ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด และที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ สำนักงานศาลปกครองจะส่งชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังวุฒิสภาต่อไป 
    สำหรับนายบรรจงศักดิ์ จบการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ส่วนประวัติการทำงาน ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น เมื่อปี พ.ศ.2544, ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น เมื่อปี พ.ศ.2552, ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด เมื่อปี พ.ศ. 2555, ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด เมื่อปี พ.ศ. 2561
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 5 มี.ค. เวลา 11.00 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบัน 4 คน คือ นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,   นายวรวิทย์ กังศศิเทียม, นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และนายปัญญา อุดชาชน จะมีการประชุมร่วมกับว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 4 คน ที่เพิ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 11 ก.พ.ที่ผ่านมา คือ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม อดีตประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตในศาลฎีกา 2.วิรุฬห์ แสงเทียน อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาและอดีตรองประธานศาลฎีกา 3.จิรนิติ หะวานนท์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา และอดีตกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) 4.นภดล เทพพิทักษ์ อดีตเอกอัครราชทูต เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 206 กำหนด ก่อนแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ เพื่อนำรายชื่อประธานและว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป 
    ทั้งนี้ มีกระแสข่าวว่า มี 3 ตัวเต็งที่คาดว่าจะได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ คือ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม, นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และนายอุดม สิทธิวิรัชธรรม. 


คนร่วมชุมนุม "ม็อบสามสัส" ระยะหลังดูจะออกอาการเซ็งๆ เห็นโพสต์บ่น....ไรวะ"เย็นนัดชุมนุม-ค่ำให้กลับไปกินนมนอน"!แบบนี้ มันคงจบหรอกนะ ที่ "รุ่นเรา" น่ะมันน่าจะไปจบที่ "คุก" ซะก่อนมากกว่า!

ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'