วธ. ชูชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสันทางหลวง เป็นต้นแบบ เผยความสำเร็จจากความร่วมมือ บวร บ้านวัด โรงเรียน นำทุนทางวัฒนธรรม วิถีชาวไทยอง


เพิ่มเพื่อน    

 

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่ววว่า การดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปีงบประมาณ 2563 ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จะขยายชุมชนเพิ่มทั่วประเทศ ล่าสุดได้รับรายงานจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายว่า จากการที่มองเห็นศักยภาพของชุมชน ด้วยการเลือกบ้านสันทางหลวง ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย เป็นเป้าหมายพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของ วธ. ได้เข้าไปช่วยกันส่งเสริม พัฒนาต่อยอด ด้วยการนำอัตลักษณ์ วิถีไทย วิถีคนยอง มาเป็นต้นทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ จุดประกายให้ชุมชนเกิดการรวมตัว รวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็ง พึ่งพาและพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน จนกระทั่งเมื่อต้นปี 2560 วัฒนธรรมจังหวัดได้เสนอบ้านสันทางหลวงสู่โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ผ่านการประชาคมในชุมชน ดำเนินการตามกระบวนการ 9 ขั้นตอน ไปสู่เป้าหมาย 3 ประการ โดยมีผู้นำ “พลังบวร” บ้าน วัด โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่จะทำให้ทุกคน ทุกครอบครัวเป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จักพอเพียง พออยู่พอกิน ภาคภูมิใจ รักษาหวงแหน วัฒนธรรม ประเพณีของชาวไทยอง ไว้ให้ยั่งยืน ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ร่วมกันแก้ปัญหาขยะ ปลูกผักปลอดสารพิษ ปัญหายาเสพติด ทะเลาะวิวาทลดลง อยู่กันด้วยความรัก สามัคคี ปัจจุบันได้รับการยกย่องเป็นชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ มีผู้ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานเฉลี่ยปีละกว่า 3,000 คน

 

 

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบบ้านสันทางหลวง ประสบความสำเร็จ คือ “พลังบวร” ประกอบด้วย ผู้แทน “บ” บ้าน 1) นายดุสิต  ต๊ะต้องใจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12  ต.จันจว้าใต้ 2) นางสังเวียน ปรารมภ์ ประธานกลุ่มวิถีไทย วิถียอง ที่ปรึกษาผู้ใหญ่บ้าน  3) นายสุกิจ ฉางข้าวคำ    กำนันตำบลจันจว้าใต้ เป็นชุมชนที่มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งรวมถึงประชาชนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะในการดำเนินงานทุกอย่างชุมชนจะมีการประชุมระเบิดจากข้างในทุกครั้ง  ผู้แทน “ว” วัดหรือศาสนา ได้แก่ พระอธิการจำลอง สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดสันทางหลวง เป็นชุมชนที่มีศาสนสถานเป็นศูนย์กลางในด้านศาสนา โดยเจ้าอาวาสวัดจะมีการเข้าร่วมประชุมกับชุมชน  ทุกครั้ง 1/เดือน โดยทางพระสงฆ์จะมีการเทศนาธรรมเพื่ออบรม ส่งเสริม ให้ชุมชนทุกคนมีความสุขมีจิตอาสาในการทำงาน และผู้แทน “ร” โรงเรียนหรือราชการ 1) นายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า 2) นายดำรง  ใจหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 3) นายเกียรติชัย ยานะรังสี ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 เป็นส่วนราชการ ทั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86(บ้านป่าสักหลวง)  เทศบาลตำบลจันจว้า ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมบูรณาการในการจัดกิจกรรมกับชุมชนทุกครั้งเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยทางโรงเรียนนำการแสดงดนตรีพื้นเมืองมาร่วมแสดงในการสนับสนุนกับชุมชน

 

 

 "ขอชื่นชมผู้แทนบ้าน วัด โรงเรียน ที่ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนเป็นชุมชนคุณธรรมฯ และพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เที่ยววิถีไท วิถียอง ผ่านอาหาร งานปักผ้า ทอตุงล้านนา ตุ๊กตาคนยองเป็นของที่ระลึก เครื่องจักสานไม้ไผ่ เกิดเป็นกลุ่มอาชีพหารายได้ 18 กลุ่มพร้อมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โฮมสเตย์ ต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาศึกษาดูงาน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนตลอดทั้งปี นับเป็นชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบแห่งล่าสุดที่จะนำไปเป็นต้นแบบให้กับชุมชนคุณธรรมฯทั่วประเทศ"ปลัดวธ. กล่าว


ย่ำเท้าอยู่กับเรื่อง "ล่มชาติ-ล่มสถาบัน" มันช่างไร้สาระ "ถ่วงความเจริญบ้านเมืองเสียจริงๆ"

'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'