ประกาศในราชกิจจาฯแล้ว ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการประชุมลับ


เพิ่มเพื่อน    

18 มี.ค.63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาซ ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการประชุมลับในที่ประชุมวุฒิสภาพ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการประชุมลับในที่ประชุมวุฒิสภา

อาศัยอพนาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๑๓ วรรคสาม ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธานวุฒิสภาจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้อ่านทั้งหมด


"การบินไทย".....ยื่นคำร้องขอทำ "แผนฟื้นฟูกิจการ" ต่อศาลล้มละลายกลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวาน (๒๖ พ.ค.๖๓)วันนี้ ๒๗ พ.ค.ศาลฯ นัดฟังคำสั่ง!

อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."
การบินไทย"ตายแล้วฟื้น"