'สามัคคีไทย' เสนอ 5 มาตรการเร่งด่วนแก้โควิด หากแก้ไม่ตรงจุดก็เหมือนเกาไม่ถูกที่คัน


เพิ่มเพื่อน    

26 มี.ค.63 - นายรยุศด์ บุญทัน ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัคคีไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง เเละรัฐบาลได้ยกระดับสถานการณ์ขึ้นเป็นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น ทางคณะทำงานพรรคสามัคคีไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการที่ภาครัฐจะต้องเป็นจุดศูนย์กลางในการบริหารสถานการณ์ให้เกิดประสิทธิภาพ บรรเทาเเละเยียวยาผลกระทบให้กับประชาชนทุกกลุ่มให้ได้มากที่สุด ทางพรรคจึงอยากเสนอประเด็นให้รัฐบาลได้เน้นการทำงานบูรณาการมากขึ้น โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนมากกว่าที่เป็นอยู่ดังนี้

1.รัฐบาลต้องเน้นพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน รวมถึงเพิ่มความร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาสังคม รวมถึงกลุ่มจิตอาสาต่างๆ ให้มากขึ้น ด้วยการเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนและประชาสังคมเข้ามามีบทบาทในคณะกรรมการชุดต่างๆที่รัฐบาลจะจัดตั้งขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือ "สู้ไปด้วยกัน" อย่างแท้จริง

2.รัฐบาลต้องปรับปรุงวิธีการและแนวทางการสื่อสารกับสาธารณะเพื่อเรียกความเชื่อมั่นคืนกลับมา โดยเน้นความโปร่งใส ความถูกต้อง มีรายละเอียดที่ชัดเจน เข้าใจง่ายต่อประชาชน โดยคำนึงถึงองค์กระกอบหลักของการสื่อสาร ประกอบด้วย 1.วัตถุประสงค์ (Goal) 2.กลุ่มเป้าหมายของการสื่อสาร (Target Audience) 3.ช่องทางในการสื่อสาร (Channel) 4.ใจความสำคัญของการสื่อสาร (Key Message) และ 5.ผลกระทบของการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างมากสำหรับการรับรู้ของประชาชน

3.รัฐบาลต้องมีแผนระยะสั้น กลาง และยาวที่ชัดเจน สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในส่วนของ ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการ และคลี่คลายสถานการณ์ ตลอดจนสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเปรียบเสมือนหน้าด่านในการรับมือกับการระบาด โดยต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันของบุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยทางการแพทย์ให้มีความพร้อมและเพียงพอ รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบผ่านมาตรการทางการเงินเเละการคลังที่รวดเร็วเเละสอดคล้องกับบริบทที่เกิดจากผลกระทบสถานการณ์โควิท-19 ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันเเละภายหลังสถานการณ์หยุดลง

4.รัฐบาลต้องจัดอับดับความสำคัญของแผนงานและมาตรการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด คำนึงถึงผลกระทบจากความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละกลุ่ม และแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ด้วยการระดมทรัพยากรหรืองบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อคลี่คลายและแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 เป็นหลักเหนือเรื่องอื่นๆ

5.รัฐบาลต้องเสนอแนะแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนในแต่ละกลุ่ม ทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไป องค์กรภาคธุรกิจ และประชาชนฐานราก เช่น ลูกจ้างรายวัน เป็นต้น

นายรยุศด์ กล่าวทิ้งท้ายว่า จากข้อเสนอทั้ง 5 ข้อดังกล่าว ที่คณะทำงานของพรรคได้นำเสนอไป เป็นข้อเสนอที่ทางพรรคมีความห่วงใยต่อประชาชน ซึ่งเป็นผู้ได้รับผล กระทบโดยตรงจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทางพรรคจึงหวังว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยทำให้รัฐบาลได้เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างแท้จริง และหากรัฐบาลทำได้จริงตามข้อเสนอทั้ง 5 ข้อดังกล่าว ตนมั่นใจว่าประชาชนคนไทยทุกคนจะร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อฝ่าฝันอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้อย่างแน่นอน


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน