โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญจำนวน 5 ราย


เพิ่มเพื่อน    

27 มี.ค.63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญดังนี้

๑.ว่าที่ร้อยตํารวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ ให้ พ้นจากตําแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย(นิติกรทรงคุณวุฒิ)ตําแหน่งเลขที่ ๑๙๙๗ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร(นักบริหารสูง)ตําแหน่งเลขที่๓ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

๒. นางสาวโสมอุษา บูรณะเหตุ ตําแหน่งผู้ อํานวยการสถานี วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รัฐสภา (อํานวยการสูง)ตําแหน่งเลขที่ ๖๐๑ ให้ ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นักบริหารสูง)ตําแหน่งเลขที่ ๕ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

๓. นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ ตําแหน่งผู้ อํานวยการสํานักการประชุม (อํานวยการสูง) ตําแหน่งเลขที่ ๙๒๖ ให้ ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นักบริหารสูง)ตําแหน่งเลขที่ ๖ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

๔. นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ ตําแหน่งผู้ อํานวยการสํานักงานเลขานุการก.ร. (อํานวยการสูง)ตําแหน่งเลขที่ ๑๐๑ ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติ
บัญญัติ (วิทยากรทรงคุณวุฒิ)ตําแหน่งเลขที่ ๒๐๘๔สํานักงานเลขาธิการสภาแทนราษฎร

๕. นางอรวรรณ พันธุ์เปรื่อง ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิชาการ (อํานวยการสูง)ตําแหน่งเลขที่ ๗๕๐ ให้ ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ (วิทยากรทรงคุณวุฒิ)ตําแหน่งเลขที่ ๒๐๘๕สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร


"การบินไทย".....ยื่นคำร้องขอทำ "แผนฟื้นฟูกิจการ" ต่อศาลล้มละลายกลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวาน (๒๖ พ.ค.๖๓)วันนี้ ๒๗ พ.ค.ศาลฯ นัดฟังคำสั่ง!

อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."
การบินไทย"ตายแล้วฟื้น"