ล็อกดาวน์ภูเก็ตห้ามเข้า-ออก1เดือน เริ่มเที่ยงคืนนี้ถึง 30 เม.ย.63


เพิ่มเพื่อน    

29 มี.ค.63- เมื่อเวลา 19.10น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต,ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ออกประกาศฉบับที่ 11/2563 เรื่องปิดช่องทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต   ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11/2563 มี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 

โดยสาระสำคัญ ประกาศฉบับที่ 11 ระบุว่า ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตได้ออกมาตรการในการเฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019(COVID-19)มาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น ในปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ก็ยังไม่มีแนวโน้มลดลง เพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็วและไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 (ฉบับที่ 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบข้องคณะกรมการโรคติดต่อในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2563เมื่อวันที่ 29มีนาคม 2563จึงกำหนดปิดช่องทางเข้า -ออกพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ยกเว้นช่องทางเดินอากาศ ตั้งแต่เวลา 00.01น. ของวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

1. ปิดช่องทางบกด่านตรวจจังหวัดภูเก็ต (ท่าฉัตรไชย) โดยห้ามยานพาหนะทุกชนิด และบุคคลเข้า - ออกยกเว้น ยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค แก๊สหุงตัม น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพกู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉินทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตยกเว้นหรือผ่อนผัน ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยเคร่งครัด 2.ปิดช่องทางน้ำ2.1 ช่องทางเข้า-ออก ทางน้ำระหว่างประเทศ โดยห้ามเรือทุกชนิดและบุคคล เข้า - ออกยกเว้นเรือบรรทุกสินค้า ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว

โดยไม่อนุญาตให้ลูกเรือและ/หรือ คนประจำเรือลงจากเรือโดยเด็ดขาด 2.2  ช่องทางเข้า-ออก ทางน้ำระหว่างจังหวัด โดยห้ามเรือทุกชนิดและบุคคล เข้า - ออก ยกเว้นเรือสำหรับการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง เรือกู้ชีพและขนส่งเครื่องมือแพทย์ เรือพยาบาล เรือฉุกเฉินทางการแพทย์ เรือที่ใช้สำหรับภารกิของทางราชการ ทั้งนี้ ผู้ควบคุมเรือและเจ้าหน้าที่ประจำเรือซึ่งจำเป็นต้องลงจากเรือ ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อที่ทางราชการกำหนด  ทั้งนี้ การถือปฏิบัติตามข้อ 1และข้อ 2ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันดังต่อไปนี้ 1. เป็นกรณีหรือผู้มีเหตุยกเว้น ตามที่นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด หรืออนุญาตตามความจำเป็น โดยอาจกำหนดเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาก็ได้

2. เป็นบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาล ที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หรือหน่วยงานของประเทศอื่น ตามที่กระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตตามความจำเป็น ตลอดจนบุคคลในครอบครัวบุคคลดังกล่าว โดยติดต่อกระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง บุคคลซึ่งได้รับการยกวัน หรือผ่อนผันตามข้อ1-2 ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพ เหมาะสมต่อการเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจรับรอง หรือ ออกให้ในะยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเมื่อเข้าในพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดโดยเคร่งครัด และเจ้าหน้าที่ประจำด่านมือำนาจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ตรวจพบ หรือ ต้องสงสัยว่าติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่ยินยอมให้ตรวจเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563ถึงวันที่ 30 เมษายน พศ.2563จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น  ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563

นายภัคพงศ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนทางอากาศต้องเตรียมการล่วงหน้าโดยทำหนังสือแจ้งไปยังท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักกิจการพลเรือนประสานในส่วนอากาศยานเพราะมีเที่ยวบินจากทั่วโลก การปิดทางบก ทางน้ำ สามารถทำได้ทันที แต่  ทางอากาศ ต้องประสานให้ทุกหน่วยเตรียมตัวล่วงหน้า ซึ่งการปิดทุกช่องทางเพื่อควบคุมให้คนอยู่นิ่งกับที่และป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้มากขึ้นจึงต้องมีประกาศฉบับที่11ปิดทางบกและทางน้ำ ส่วนฉบับต่อไป จะปิดทางอากาศ จะออกประกาศในเร็วๆนี้

นายภัคพงศ์ ระบุว่า ปัจจุบันวันนี้ได้ทำการบินระหว่างประเทศเข้ามา มีผู้โดยสาร 4 คน ส่วนขาออกมีผู้โดยสารจำนวน 8,448คน แสดงว่า คนไม่เข้ามาแล้ว ส่วนภายในประเทศเช่นกันมีจำนวนน้อยมาก  ขาเข้า 517 คนขาออก กว่า 2,000คน ทั้งนี้ ทางจังหวัด ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเตรียมตัวในการปิดทางอากาศ โดยกำหนดปิดทางอากาศ ในวันที่ 10 เมษายน นี้.


"แดงส้ม ๓ นิ้ว" เกิดการยิงกันเองในหมู่คณะ เป็นเรื่องไม่ผิดคาดหมาย! ประหนึ่ง "อาถรรพณ์แผ่นดิน" เคยเกิดเช่นนี้มาก่อนแล้วเมื่อ ๘๘ ปีก่อนโน้น!

'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก
'นิมิตเมืองจากชาวเมือง'
"ฟางเส้นสุดท้ายของรัฐบาล"