ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯแต่งตั้ง 'ปริญญา' เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


เพิ่มเพื่อน    

7 เม.ย.63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จำนวน ๗ คน ซึ่งในจพนวนนี้มี นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป และได้มีประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรายดังกล่าวข้างต้นได้ลาออกจากตำแหน่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว แทนผู้ที่ลาออก และ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี


ถึงตอนนี้........ "ม็อบรุ่นใหม่" ก็หนังกลับ "คืนสภาพจริง" "นักเรียน-นักศึกษา" แค่ผักชี นปช.ทักษิณ "เสื้อแดงแจ๋" เนื้อแท้ ชัดเจน!

ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก
'นิมิตเมืองจากชาวเมือง'
"ฟางเส้นสุดท้ายของรัฐบาล"
'ปฐมสถาปนาล้มเจ้า'