ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯแต่งตั้ง 'ปริญญา' เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


เพิ่มเพื่อน    

7 เม.ย.63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จำนวน ๗ คน ซึ่งในจพนวนนี้มี นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป และได้มีประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรายดังกล่าวข้างต้นได้ลาออกจากตำแหน่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว แทนผู้ที่ลาออก และ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี


 ยินดีกับ "โอ๊ค-พานทองแท้" เขาหน่อย! เพราะเมื่อวาน (๒๘ พ.ค.๖๓) มีรายงานอ้าง "แหล่งข่าว" เผยแพร่ ว่าคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริตปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย ๑๐ ล้านบาท ที่ "โอ๊ค-พานทองแท้" เป็นจำเลย และศาลชั้นต้นยกฟ้องไปเมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๒ 

ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"