มอบนโยบาย กกอ.ชุดใหม่ 5ข้อ "หมออุดม"รับลูก


เพิ่มเพื่อน    


14เม.ย.63-“นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวมอบนโยบายแก่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ชุดใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า กกอ.จะต้องเตรียมพร้อมเรื่องการดำเนินงานท่ีสนับสนุนแนวนโยบายด้านการอุดมศึกษา และเพื่อรองรับกับสถานการณ์ของประเทศต่อไป ในประเด็นสำคัญต่อไปน้ี
1. การขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อตอบโจทย์ประเทศและการคาดหวังของสังคม ทั้งด้วยการใช้องค์ความรู้ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการเชื่อมโยงกับหน่วยงานสาคัญ/ภารกิจที่ เกี่ยวข้องใน อว.พร้อมด้วยระบบ eco system ใหม่ที่เกิดขึ้น และยังต้องการสร้างคน การสร้างองค์ความรู้การวิจัย และนวัตกรรมที่ต้องอาศัยศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็น  forefront  ของการไปสู่การ เป็น Thailand 4.0 ในเรื่องการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ การลดความเหลื่อมล้ำ การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตภัยแล้ง วิกฤตจากโรคระบาดโควิด-19 รวมถึงการปรับกระบวนการเรียนการสอนไปสู่รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน

นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า 2.การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ไปสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะจัดหางบประมาณมาให้สำหรับสถาบันอุดมศึกษานาร่อง 3. การดำเนินการ เรื่องมาตรฐานหลักสูตร/กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การปรับการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์และทิศทางของมหาวิทยาลัยภายใต้วิกฤตโควิด-19 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น 4.การดำเนินการเรื่องธรรมาภิบาล 5. การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

ด้านนพ.อุดม คชินทร ประธาน กกอ. รับมอบนโยบายพร้อมทั้งกล่าวว่า ภารกิจที่  กกอ.ต้องดำเนินการตามหน้าท่ีและอำนาจจะต้องเชื่อมโยงกับบริบทอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในประเด็นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้ไปสู่ระดับนานาชาติการ พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ธรรมาภิบาล การสร้างและพัฒนาบัณฑิตที่นำไปสู่การตอบโจทย์ตลาดแรงงาน การปรับวิกฤตเป็น โอกาสจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการปรับกระบวนการเรียนการสอน การปลดล็อคในเรื่องที่เป็นข้อจำกัด เช่น การจัดสรรงบประมาณ การปรับไปสู่รูปแบบการเรียนรู้ ตลอดชีวิต รวมทั้งการขับเคลื่อนอุดมศึกษาเพื่อตอบโจทย์ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ


ก็เพิ่งรู้.... ตอน "นายกฯ" กับ "ลุงป้อม" ลงพื้นที่นี่แหละว่า "ศรัทธา-บารมี" นักการเมือง เขาวัดกันตรง "จำนวน ส.ส." ที่แห่ห้อมล้อมตาม!

แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน