ชุมชนคุณธรรมฯ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้าบ้านสะอาด อากาศแจ่มใส กินผักปลอดภัย ม่วนใจที่สันทางหลวง


เพิ่มเพื่อน    

 

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันทางหลวง ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบที่นำพลัง บวร อันประกอบไปด้วย บ้าน วัดหรือศาสนสถาน โรงเรียนและราชการมาเป็นพลังขับเคลื่อนให้ทุกคน ทุกครอบครัวอยู่ดี กินดี มีความสุข มีภูมิคุ้นกันและรู้เท่าทันข่าวสาร โดยมี พระอธิการจำลอง สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดสันทางหลวง เป็นศูนย์รวมจิตใจให้ยึดมั่นในหลักศีล 5 ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม  คำสอนของศาสนา รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 

 

ความสำเร็จของที่นี่ เริ่มจากชาวบ้านมาร่วมประชุมประกาศเจตนารมณ์ของชุมชน เป็นชุมชน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางดำเนินชีวิต หน้าบ้านสะอาด อากาศแจ่มใส กินผักปลอดภัย ม่วนใจที่สันทางหลวง ซึ่งโครงการ “หน้าบ้านสะอาด อากาศแจ่มใส” ใช้เวลากว่า 3 ปีในการแก้ปัญหา ทำให้หน้าบ้านปลอดถังขยะ เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ บ้านใดปฏิบัติได้ดี มีรางวัล ในขณะที่ทุกบ้านช่วยกันปลูกผักปลอดภัย ไว้กินเอง และแบ่งปัน เหลือจึงจำหน่ายที่ตลาดผักปลอดภัยในชุมชน

 

 

นอกเหนือจากพลัง บวร เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสันทางหลวงแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางในการกระจายข่าวสารที่ฉับไวถูกต้องและเป็นประโยชน์ให้กับคนในชุมชนได้รับทราบ ผ่านทางเสียงตามสาย กลุ่มไลน์พลัง บวร การประชุมประจำเดือน หรือการประชุมตามโอกาสต่างๆ 

 

สำหรับแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในชีวิตประจำวันนั้น ชาวบ้านในชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสันทางหลวง ถือเป็นแนวปฏิบัติมาโดยตลอด นายดุสิต ต๊ะต้องใจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านสันทางหลวง บอกว่า ปกติชาวบ้านมีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ในครัวเรือน เช่น กวางตุ้ง กะหล่ำปลี พริก มะเขือ ยิ่งในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การมีผักสวนครัวไว้กินเอง ทำให้ชาวบ้านประหยัดรายจ่าย อยู่ได้ด้วยตัวเอง

 

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ขอชื่นชมผู้แทนบ้าน วัด โรงเรียน ที่ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนเป็นชุมชนคุณธรรมฯ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ดำเนินชีวิต และพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เที่ยววิถีไทย วิถียอง ผ่านอาหาร งานปักผ้า เครื่องจักสานไม้ไผ่ เกิดเป็นกลุ่มอาชีพหารายได้ พร้อมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โฮมสเตย์ ต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาศึกษาดูงาน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน นับเป็นชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบแห่งล่าสุดที่จะนำไปเป็นต้นแบบให้กับชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ

 

ด้วยความเข้มแข็งของพลัง บวร และคนในชุมชน วันนี้ทำให้บ้านสันทางหลวง เป็นชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ ที่พร้อมรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจไมตรี ความเป็นเจ้าบ้านที่ดี ตามวิถีไทย วิถียอง

 


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน