ศาลยุติธรรมเปิดรับเรื่องร้องเรียนและขอความเป็นธรรมในคดีผ่านระบบ QR Code


เพิ่มเพื่อน    

22 เม.ย.63 - นายสุริยัณห์  หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ศาลยุติธรรมมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลและคู่ความในคดีให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงได้รับความเป็นธรรมในคดีแก่ทุกฝ่ายมาอย่างต่อเนื่อง ในด้านการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น สำนักงานศาลยุติธรรมในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการทำงานของศาลยุติธรรม พยายามทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดว่า หากไม่พอใจผลของคำตัดสิน สามารถใช้สิทธิทางศาลได้ตามกฎหมาย ซึ่งจะให้ผลที่ดีที่สุด เพราะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดรับรองไว้ และผลคำตัดสินของศาลล่างไม่ผูกพันคำตัดสินของศาลในลำดับชั้นที่สูงกว่า ผู้พิพากษาในแต่ละชั้นศาลสามารถทำงานได้โดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซง แต่อย่างไรก็ตาม หากคู่ความได้รับความเดือดร้อนหรือเชื่อมั่นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านคดี แต่เดิมสำนักงานศาลยุติธรรมได้เปิดให้คู่ความสามารถดำเนินการร้องทุกข์หรือร้องขอความเป็นธรรม ตลอดจนประชาชนทั่วไปใช้สิทธิในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการศาลยุติธรรมได้ โดยการจัดทำข้อมูลเป็นหนังสือแล้วส่งทางไปรษณีย์ หรือเดินทางมายื่นร้องขอความเป็นธรรมด้วยตนเอง หรือมีบางกรณีที่ยื่นผ่านหน่วยงานราชการอื่นๆ ซึ่งอาจไม่สะดวกและเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ร้องขอความเป็นธรรม

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกาที่กำหนดให้นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม การพิจารณาพิพากษาคดี และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการปฏิบัติงานของศาล การให้บริการแก่ประชาชนเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ  รวมทั้งการรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง และความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและขอความเป็นธรรมในคดีของศาลยุติธรรม ผ่านระบบ QR Code ขึ้นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่สามารถทำได้ง่ายขึ้น             

สำหรับที่ผู้ประสงค์จะใช้บริการสามารถสแกน  QR Code นี้ หรือเข้าไปที่ https://bit.ly/3eabaxj  ดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดของคดี และประเด็นขอร้องเรียนและขอความเป็นธรรมผ่าน Google Form โดยผู้ร้องไม่ต้องกังวลว่า ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลจะถูกเปิดเผย เนื่องจากผู้ร้องสามารถเลือกได้ว่าจะยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 19 หรือมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือไม่ และภายหลังจากสำนักงานยุติธรรมได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียน และแจ้งผลผ่านช่องทางตามที่ผู้ร้องได้แจ้งความประสงค์ไว้ให้ทราบต่อไป

 


ก็น่าตกใจอยู่หรอก... จู่ๆ ทหารอเมริกันนับร้อยมานอนโรงแรมกลางกรุง แถมข่าวสารยังสับสน

'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'