นายกฯ นำครม. คณะบุคคลสำคัญ ลงนามถวายพระพรในหลวง เนื่องในวันฉัตรมงคล


เพิ่มเพื่อน    

4 พ.ค. 63 - ที่พระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง ได้จัดสถานที่ให้สมาชิกราชสกุล บุคคลสำคัญ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน ไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2563    โดยจัดไว้ 3 จุด ได้แก่ ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ฝั่งทิศตะวันตกในพระบรมมหาราชวัง   มีสมาชิกราชสกุล นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพร อาทิ ราชสกุลกิติยากร, ราชสกุลศุขสวัสดิ์,  ราชสกุลอาภากร,  ราชสกุลเทวกุล, ราชสกุลสายสนั่น,  ราชสกุลภาณุพันธุ์, ราชสกุลดิศกุล   

ส่วนที่ห้องแดง  อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904  ฝั่งทิศตะวันออก  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และภริยา พร้อมคณะรัฐมนตรี และคู่สมรส,  คณะองคมนตรี,  ประธานรัฐสภา,  ประธานวุฒิสภา,  ประธานศาลฎีกา,  ศาลปกครอง, กระทรวงมหาดไทย,  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, สำนักงานอัยการสูงสุด,  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล,  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, กระทรวงคมนาคม  นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพร   

และที่ศาลาสหทัยสมาคม มีคณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพร  เนื่องในวันฉัตรมงคล  อาทิ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด,   ผู้บัญชาการทหารบก,  ผู้บัญชาการทหารเรือ,  ผู้บัญชาการทหารอากาศ,  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ,  ปลัดกระทรวงกลาโหม,  อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์,  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน,  ศาลฎีกา,  บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), ปลัดกระทรวงมหาดไทย,  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, และเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 4 ถึง 6 พฤษภาคม 2562 และในปีถัดไปจะเรียกว่าวันฉัตรมงคล ซึ่งตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี

วันเดียวกัน ที่เขตพระราชฐานในพระองค์ ราชวิถี  กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล  วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 โดยมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มาให้บริการรับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปเป็นโลหิตสำรอง  สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จึงทำให้การเดินทางไปบริจาคโลหิตของประชาชนไม่สะดวก และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่สามารถออกไปรับบริจาคโลหิตในสถานที่ต่างๆ ได้ ทำให้โลหิตสำรองขาดแคลน สำหรับในการบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ในครั้งนี้  เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม  โดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ในการบริจาคโลหิตมีข้าราชบริพารสมัครใจมาบริจาคโลหิต 450 คน สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 349 คน ได้โลหิต จำนวน  139,600 ซีซี  ซึ่งจะได้นำไปเป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ต่อไป.


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก