โควิด-19 ระบาดทำคดีเลื่อนกว่า 1.6 แสนคดี จ่อเปิดศาลนอกเวลาราชการเร่งเคลียร์คดี


เพิ่มเพื่อน    

8 พ.ค.63 - นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ซึ่งนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ได้ออกประกาศเรื่องการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (1) และมาตรา 17 (2) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 ให้ศาลชั้นต้นทุกศาลเลื่อนนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษทุกคดี ที่นัดไว้ในระหว่างวันที่ 24 มี.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563 โดยกำหนดวันนัดใหม่ในเวลาที่เหมาะสมนั้น จากรายงานสถิติข้อมูลจำนวนคดีที่เลื่อนนัดพิจารณาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศ

1.วันที่ 24-31 มี.ค. 2563 คดีแพ่งเลื่อนนัดพิจารณาคดี จำนวน 2,494 คดี คดีผู้บริโภคเลื่อนนัดพิจารณาคดี จำนวน 8,257 คดี คดีสิ่งแวดล้อมเลื่อนนัดพิจารณาคดี จำนวน 1 คดี คดีอาญาเลื่อนนัดพิจารณาคดี จำนวน 2,204 คดี คดีทรัพย์สินฯ เลื่อนนัดพิจารณาคดี จำนวน 26 คดี คดีแรงงานเลื่อนนัดพิจารณาคดี จำนวน 521 คดี และคดีภาษีเลื่อนนัดพิจารณาคดี จำนวน 11 คดี

2.วันที่ 1-30 เม.ย. 2563 คดีแพ่งเลื่อนนัดพิจารณาคดี จำนวน 20,459 คดี คดีผู้บริโภคเลื่อนนัดพิจารณาคดี จำนวน 52,825 คดี คดีสิ่งแวดล้อมเลื่อนนัดพิจารณาคดี จำนวน 32 คดี คดีอาญาเลื่อนนัดพิจารณาคดี จำนวน 15,403 คดี คดีทรัพย์สินฯ เลื่อนนัดพิจารณาคดี จำนวน 88 คดี คดีแรงงานเลื่อนนัดพิจารณาคดี จำนวน 1,104 คดี คดีภาษีเลื่อนนัดพิจารณาคดี จำนวน 25 คดี และคดีล้มละลายเลื่อนนัดพิจาจรณาคดี จำนวน 409 คดี

3.วันที่ 1-31 พ.ค. 2563 คดีแพ่งเลื่อนนัดพิจารณาคดี จำนวน 12,721 คดี คดีผู้บริโภคเลื่อนนัดพิจารณาคดี จำนวน 36,229 คดี คดีสิ่งแวดล้อมเลื่อนนัดพิจารณาคดี จำนวน 65 คดี คดีอาญาเลื่อนนัดพิจารณาคดี จำนวน 9,434 คดี คดีทรัพย์สินฯ เลื่อนนัดพิจารณาคดี จำนวน 92 คดี คดีแรงงานเลื่อนนัดพิจารณาคดี จำนวน 736 คดี คดีภาษีเลื่อนนัดพิจารณาคดี จำนวน 26 คดี และคดีล้มละลายเลื่อนนัดพิจารณาคดี จำนวน 458 คดี

รวมคดีที่เลื่อนนัดพิจารณาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 24 มี.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563 จำนวน 163,620 คดี

นายสราวุธ กล่าวว่า หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสอดรับกับมาตรการของรัฐบาล ต้องการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าว  ก.บ.ศ. จึงมีมติให้เลื่อนคดีจัดการพิเศษ คดีสามัญและคดีสามัญพิเศษที่นัดสืบพยานเดิม ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563 และให้ไปกำหนดวันนัดสืบพยานใหม่ในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2563 ส่วนคดีที่รับฟ้องใหม่ในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ให้กำหนดวันนัดพิจารณาคดีตั้งแต่เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2563 เป็นต้นไป

แต่ถึงอย่างไรทางศาลก็ได้คำนึงถึงประชาชน ผู้มีอรรถคดี เป็นหลัก เพื่อไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน จึงได้กำหนดข้อยกเว้นบางคดีที่ไม่เลื่อน เช่น คดีอาญาที่จำเลยต้องขัง คดีแพ่งบางประเภท และคดีอื่นๆ ที่เจ้าของสำนวนและองค์คณะพิจารณาเห็นว่าสามารถดำเนินกระบวนพิจารณาไปได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง และหากเลื่อนคดีไปอาจทำให้คู่ความทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหาย โดยคำนึงถึงความยินยอมของคู่ความ

นอกจากนี้ ศาลยังได้มีการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการคดี โดยอาจใช้ดุลพินิจกำหนดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือนำนวัตกรรมเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์มาดำเนินการช่วยให้คดีเสร็จไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคดีและการอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งสอดรับกับนโยบายของประธานศาลฎีกา ในการนำเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความยุติธรรม ทั้งนี้ ศาลอาจกำหนดให้มีการพิจารณาคดีเพิ่มเติมในช่วงนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 โดยจะจัดทำเป็นโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีที่เลื่อนมาดังกล่าวให้แล้วเสร็จ

นายสราวุธ กล่าวด้วยว่า การเลื่อนคดีจัดการพิเศษ คดีสามัญ และคดีสามัญพิเศษที่นัดสืบพยานเดิมออกไป ซึ่งแน่นอนว่า มีผลกระทบอย่างมากต่อประชาชน คู่ความ และผู้มีอรรถคดี และถือว่าการเลื่อนพิจารณาคดีครั้งนี้ จำนวนกว่า 163,620 คดี เป็นการเลื่อนคดีที่มีจำนวนที่มากและต้องเลื่อนเป็นระยะเวลายาวนานสุดในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ศาลยุติธรรมจะยังไม่หยุดยั้งในการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาในการอำนวยความสะดวกกับประชาชน ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม


วันนี้่...คุยกันสบายๆ ตามประสา "โควิดรักโลก" ละกัน! เมื่อวาน (๒๒ ม.ค.๖๔) รัฐบาลออนไลน์ข่าว "ขึ้นทะเบียน อย.แล้ว วัคซีนแอสตราเซเนกา"

ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"