เปิดบัญชีทรัพย์สิน 9 ส.ส.-ส.ว.กรณีพ้นตำแหน่ง 'ช่อ' รวยขึ้น 6.7 พันบาท ส่วน'ปิยบุตร'ขอขยายเวลาแจง


เพิ่มเพื่อน    

19 พ.ค.63- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่ง ส.ว.และ ส.ส. จำนวนรวม 9 ราย ระหว่างวันที่ 19 พ.ค.- 17 มิ.ย. โดยกรณี ส.ว. พ้นจากตำแหน่ง

 คือ นายอุดม คชินทร พ้นตำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2563 โดยแจ้งว่ามีรายได้รวม 3,005,025 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินเดือน รมช.ศึกษาธิการ 483,545 บาท เงินประจำตำแหน่ง ส.ว. 824,225 บาท เงินปันผลหุ้น 252,500 บาท รายจ่ายรวม 5,403,000 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าเล่าเรียนบุตร(ต่างประเทศ) 2,000,000 บาท ค่าเบี้ยประกัน 1,200,000 บาท เงินบริจาค 698,000 บาท ค่าท่องเที่ยว 400,000 บาท เป็นต้น โดยตำแหน่งปัจจุบันในหน่วยงานอื่น คือ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 มี.ค.2563 และตำแหน่งศาสตารจารย์คลินิกเกียรติคุณ ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทั้งนี้มีทรัพย์สินรวม 59,327,577 บาท แบ่งเป็นของผู้ยื่น 16,331,207 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 858,677 บาท เงินลงทุน 9,982,529 บาท ที่ดิน 1,190,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4,300,000 บาท ส่วนทรัพย์สินของคู่สมรส มูลค่า 42,996,369 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก 18,917,611 บาท ที่ดิน 11,685,250 บาท เงินลงทุน 9,935,508 บาท ไม่มีหนี้สิน 

ส่วนกรณี ส.ส.เข้ารับตำแหน่ง 2 ราย ประกอบด้วย นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 ก.พ.2563 โดยแจ้งว่ามีรายได้ประจำจากตำแหน่ง ส.ส. จำนวน 122,196 บาท โดยมีทรัพย์สินรวม 1,129,145 บาท โดยมีการแจ้งทรัพย์สินเพียง 2 ส่วน คือ เงินฝาก 721 บาท ยานพาหนะ 2 รายการ มูลค่ารวม 1,128,425 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 978,425 บาท เท่ากับว่านายเพชรภูมิมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 150,000 บาท  

ส่วนนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทรักธรรม เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 ม.ค.2563 แจ้งว่ามีรายได้ 183,560 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทน ส.ส. 113,560 บาท และรายได้จากการค้าขายจากตลาด 70,000 บาท ต่อเดือน ส่วนค่าใช้จ่ายรวม 2,700,000 บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 300,000 บาท และค่าใช้จ่ายในพรรค(ฐานะหัวหน้าพรรค) 2,400,000 บาทต่อปี ทั้งนี้มีทรัพย์สินรวม 5,653,549 บาท แบ่งเป็นเงินสด 2,305,000 บาท เงินลงทุน 7,549 บาท เงินให้กู้ยืม 1,000,000 บาท(ทำตลาดลงหุ้นส่วน) โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 300,000 บาท ยานพาหนะ 1,200,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 841,000 บาท โดยทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ อาทิ แหวนเพชรทองคำขาว 1 รายการ 145,000 บาท แหวนพลอยล้อมเพชร 2 รายการ 252,000 บาท พระพุทธรูป พระเครื่องรวม 17 รายการ 100,000 บาท เป็นต้น ส่วนหนี้สินรวม 3,602,928 บาท

ส่วนกรณีพ้นตำแหน่ง 6 ราย ซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่พ้นตำแหน่งในวันที่ 21 ก.พ.2563 พร้อมกันทั้งหมด 

โดยประกอบด้วย น.ส.พรรณิการ์ วานิช แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 3,326,293 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 104,045 บาท เงินลงทุน 857,748 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ 2 คัน มูลค่า 1,400,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 964,500 บาท หนี้สินเป็นเงินเบิกเกนบัญชี และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ รวม 559,091 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับตอนยื่นเข้ารับตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่ 25พ.ค.2562 ที่แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 3,319,567 บาท เท่ากับว่า น.ส.พรรณิการ์มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 6,726 บาท

พล.ท.พงศกร รอดชมพู แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 10,936,970 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 778,207 บาท เงินลงทุน 1,353,400 บาท ที่ดิน 5,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3,000,000 บาท ยานพหนะ 300,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 196,363 บาท ทรัพย์สินอื่น 309,000 บาท หนี้สินรวม 23,595,473 บาท โดบแบ่งเป็น เงินเบิกเกนบัญชี 40,498 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 22,539,924 บาท โดยส่วนใหญ่หนี้สินจากการเป็นลูกหนี้ของพ.ท.หญิง ฐิติยา รังสิตพล ส่วนหนี้สินอื่น 1,015,050 บาท รวมมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 12,658,503บาท 

น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 7,427,518 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินผู้ยื่น 4,347,585 บาท โดยเป็นเงินฝาก 3,883 บาท เงินลงทุน 517,702 บาท ที่ดิน 1,540,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,500,000 บาท ยานพาหนะ 210,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 100,000 บาท และทรัพย์สินอื่น 476,000 บาท ทรัพย์สินคู่สมรส 3,079,933 บาท ส่วนหนี้สินเป็นเงินเบิกเกนบัญชี เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น รวม 4,013,153 บาท

นายนิรามาน สุไลมาน แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 89,476,547 บาท แบ่งเป็นของผุ้ยื่น 8,151,237 บาท  โดยเป็นเงินฝาก 111,237 บาท ที่ดิน 1,820,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6,000,000 บาท ยานพาหนะ 220,000 บาท ทรัพย์สินคู่สมรส 81,307957 บาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดินใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มูลค่ากว่า 78,616,201 บาท และทรัพย์สินบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 17,352 บาท ส่วนหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 173,864 บาท 

นายชำนาญ จันทร์เรือง แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 66,670,307 บาท แบ่งเป็นของผู้ยื่น 26,784,975 บาท โดยเป็นเงินฝาก 166,975 บาท ที่ดิน 25,378,000 บาท 1,140,000 บาท ยานพาหนะ 100,000 บาท ทรัพย์สินคู่สมรส 39,885,332 บาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดินมูลค่ากว่า 30,176,100 บาท หนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น รวม 799,319 บาท 

ส่วน น.ส.เยาวลักษณ์ วงประภารัตน์ แจ้งมีทรัพย์สินรวม 4,522,936 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 15,436 บาท ที่ดิน 2,600,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 200,000 บาท ยานพาหนะ 170,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 337,500 บาท หนี้สินจากเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น และหนี้บัตรเครดิต รวม 1,732,077 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่เป็น ส.ส. ที่เหลือ ประกอบด้วย นายปิยบุตร แสงกนกกุล นายสุรชัย ศรีสารคาม นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ และน.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ได้ยื่นขอขยายเวลาในการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. 

ส่วนกรณีของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่กูกศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาให้พ้น ส.ส. จากคดีถือหุ้นบริษัทวี-ลัค มีเดีย เมื่อปลายปี 2562 นั้น ตามคำพิพากษาของศาลถือว่านายธนาธรไม่มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่ง ส.ส. มาตั้งแต่ต้น ดังนั้นจึงไม่ต้องยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. ในกรณีพ้นจากตำแหน่ง แต่อย่างใด.
 


มาคุยเรื่อง "แก้รัฐธรรมนูญ" กันหน่อย ที่จะตั้ง ส.ส.ร. "เขียนใหม่" ทั้งฉบับนั่นน่ะ จะสำเร็จหรือฝันสลาย

'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'