ราชกิจจาฯแพร่ประกาศกระทรวงแรงงาน รายงานการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม


เพิ่มเพื่อน    

22 พ.ค. 63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2561

เพื่ออนุวัติตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้รับรอง และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วแนบท้ายประกาศนี้ อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563
หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน


มีคนสงสัย......!"สามสัส" ใช้อาหารเม็ด "K กวนตีน" กระมัง สมุน ๓ นิ้ว เสพถึงคลุ้มคลั่ง ออกอาละวาดกลางอากาศหนาวอย่างนั้น?โควิดกำลังระบาด รอบ ๒ แท้ๆ ทั้งบ้านเมืองใช้มาตรการฉุกเฉิน ด้วยเจตนาไม่อยากให้มีการรวมตัวกันมากๆ 

กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'
นี่ไง 'ตัวแทนประชาชน'?
ถึงเวลาที่ "นายกฯ ต้องทำ"