มวล.แจงไม่ล็อกสเป็กโครงสร้างพื้นฐานเครือค่ายคอมพ์ ของรพ.ศูนย์กาแพทย์


เพิ่มเพื่อน    


24พ.ค.63- มวล.แจง ไม่มี ล็อกสเปก โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ย้ำ การดำเนินการทุกอย่างปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใส

นายสุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) กล่าวถึงข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการประกวดราคา (TOR) ระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มวล. ว่า ตามที่ มวล.ได้จัดทำโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเปิดให้บริการศูนย์การแพทย์ และได้ทำโครงการเพื่อเตรียมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ศูนย์การแพทย์ มวล. นั้น ได้ผ่านการพิจารณาจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และได้รับอนุมัติ ซึ่งทางสำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณ 3 ปีติดต่อกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์พร้อมติดตั้ง วงเงินงบประมาณ 114 ล้านบาท และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Bidding ซึ่งกระบวนการต่างๆ มีการดำเนินการอย่างถูกต้อง เช่น คณะกรรมการจัดทำ TOR เพื่อติดตั้งระบบเครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ แบบ Software Defined Network (SDN) หรือ SD-Access เพื่อที่จะมีเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์การมุ่งไปสู่ Smart Hospital ตามที่ มวล.ต้องการและอยู่ในงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

“อย่างไรก็ตาม การดำเนินการทุกอย่างของ มวล.ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใส โดยดำเนินการให้มีกระบวนการวิจารณ์จากบริษัท 2 ครั้ง  กระบวนการวิจารณ์ครั้งที่ 1 มีบริษัทยื่นการวิจารณ์ จำนวน 11 บริษัท และครั้งที่ 2 มีจำนวน 8 บริษัท เมื่อพิจารณาข้อวิจารณ์อย่างละเอียดรอบคอบและเห็นว่าหากมหาวิทยาลัยปรับคุณสมบัติทางด้านเทคนิคลงตามข้อวิจารณ์ของ 8 บริษัทดังกล่าว จะทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานลดลง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการและจะทำให้ราคากลางที่กำหนดไว้สูงเกินกว่าความเป็นจริง ดังนั้นยื่นเสนอในการประกวดราคาครั้งนี้ได้ตามข้อกำหนดใน TOR จึงไม่ถือว่าเป็นการล็อกสเปกให้เป็นผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกกระบวนมีความโปร่งใส “รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มวล.กล่าว
 


ก็จริงนะ.... คุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ บอกว่า เห็นคนไทยเถียงกันอยู่ ๒ เรื่อง ๑.เรื่อง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นกรรมาธิการงบประมาณได้หรือไม่

'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'