'กอส.' รุ่นเทวดา!


เพิ่มเพื่อน    


    เห็นรายชื่อ "ตำรวจ" หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือหลักสูตร กอส. รุ่น 45 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    ทั้ง 300 นายแล้ว 
    ต้องร้อง "อื้อฮือ" ไม่ธรรมดาจริงๆ
    ตามข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอส.) เป็นนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะให้ตำรวจชั้นสัญญาบัตรและตำรวจชั้นประทวน ผู้มีวุฒิระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
    "มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเลื่อนขั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร"
    โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กอส.นั้น เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพ เพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการปฏิบัติงานนอกเหนือไปจากพื้นความรู้ที่ใช้บรรจุเข้ารับราชการ ตลอดจนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาการด้านอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานในหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่ มีการรักษาระเบียบวินัย ตลอดจนสามารถติดต่อประสานงานราชการได้เป็นอย่างดี
    ตรวจแถวรายชื่อตำรวจส่วนใหญ่ที่เข้าอบรมในรุ่นนี้ ล้วนเป็นลูก ล้วนเป็นหลาน ตระกูลดังๆ นามสกุลคุ้นๆ ทั้งในแวดวง "สีกากี" และในแวดวง "ไฮโซ" แทบทั้งสิ้น
    ทั้งนามสกุล "แสงสิงแก้ว", "ธารีฉัตร", "เปลี่ยนสี", "กุลดิลก", "เตชะอุบล", "ลิ้มสังกาศ", "เหรียญราชา", "ทรวดทรง", "เมฆหมอก", "สุขวิมล", "วรรณภักตร์", "ชิงดวง", "ขลิบเงิน", "วัฒนะ", "ภุมมา", "ธาตุศาสตร์", "เมธาวัธน์", "โกมลวรรธนะ", "วงษ์ปิ่น", "สายันประเสริฐ", "สุวรรณจรัส" เป็นต้น
    เรียกว่า 'กอส.' รุ่นนี้ไม่ธรรมดา    
    ยิ่งไล่เรียงมาถึงลำดับที่ 265 เห็นชื่อ 
    "ว่าที่ พ.ต.ต.สงกรานต์ เตชะณรงค์" สว. (ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 
    เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กอส. รุ่น 45 นี้ด้วย 
    ซึ่งถือเป็นตำรวจระดับ "สารวัตร" เพียงคนเดียวที่เข้าอบรม กอส.รุ่น 45 
    เพราะนอกนั้นส่วนใหญ่กว่า 250-260 ราย ล้วนเป็นตำรวจชั้นประทวน  
    ตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่เหลืออีกเกือบ 50 ราย ก็เป็นระดับรอง สว.ทั้งหมด
    การที่มี "ว่าที่ พ.ต.ต.สงกรานต์" นายตำรวจไฮโซคนดัง 
    ผ่านโรงเรียน "สารวัตร" ไปแล้ว 
    ขึ้นเป็น "สารวัตร" ไปแล้ว 
    แต่ย้อนกลับลงมาเข้าอบรมหลักสูตร "กอส." ตามหลังแบบนี้
    "กอส.รุ่น 45" 
    จะเรียกว่าเป็น รุ่นเทวดา ก็คงไม่เกินเลยจริงๆ.    


เนี่ย.......... ด้วยตำแหน่ง "โฆษกรัฐบาล"! ถ้าจะตำหนิ "นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ก็ต้องตำหนิกันในเรื่องนี้แหละ คือเรื่องการใช้มาตรการควบคุมโควิดกับบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้

'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'