ประกาศแล้ว!ข้อกำหนดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4 ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน


เพิ่มเพื่อน    

30 พ.ค.63 - ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิม พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 8) 

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป (คราวที่ 1) จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และ (คราวที่ 2) จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 นั้น โดยที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2563 และได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้ง 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2563 กรณีจึงจำเป็นต้องยกเว้น หรือผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บางมาตรการในเขตพื้นที่ที่มีการจัดการเลือกตั้งในช่วงเวลำดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และเรียบร้อยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้อาคารสถานที่ในจังหวัดลำปาง ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามการใช้อาคารสถานที่ เช่น โรงเรียน และสถาบันการศึกษา ศูนย์ประชุม เพื่อกำรรับสมัคร เลือกตั้ง การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การจัดตั้งหน่วยเลือกตั้ง และสถานที่ นับคะแนน หรือเพื่อการดำเนินกิจกรรมอื่นใดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งได้ จนเสร็จสิ้น การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง

ข้อ 2 ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งควบคุมดูแลการหาเสียงเลือกตั้ง การจัดอบรม เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมอื่นใดบรรดาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งโดยไม่ต้องปฏิบัติตำมข้อกำหนดว่าด้วยการห้ามการมั่วสุมประชุมกัน แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และตามคำแนะนำของทางราชการ เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหนึ่งเมตร การกวดขัน ให้ผู้ร่วมกิจกรรมใช้หน้ากากอนามัย การทำความสะอาดสถานที่ และล้างมือด้วย สบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

ข้อ 3 บุคคลผู้ต้องเดินทำงข้ำมเขตจังหวัดเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้แสดงบัตรประจำตัว ประชาชนประกอบกับเอกสาร หรือหลักฐานแสดงสิทธิเลือกตั้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเดินทางข้ามเขตจังหวัด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายที่จะต้องออกเอกสาร หรือหลักฐานตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเมื่อได้รับการร้องขอ

ข้อ 4 เพื่อให้การปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นไปโดยเรียบร้อย ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เดินทางไปกลับในระหว่างเวลาที่ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานได้ (1) เจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้ง (2) เจ้ำหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้ง (3) ผู้แทนพรรคกำรเมืองซึ่งทำหน้าที่สังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ที่พรรคกำรเมืองได้ยื่นหนังสือแต่งตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแล้ว

ข้อ 5 ในกรณีจำเป็นต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งดังกล่าว ให้นำความในข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

ข้อ 6 เพื่อให้มาตรการป้องกันโรคเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อให้การจัดการเลือกตั้ง เป็นไปโดยเรียบร้อย ให้ผู้ว่าราชการจังหวังลำปางอำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และอาจมีคำสั่งภายในหน้าที่ และอำนาจตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2548 เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


บ้านเมืองป่วยไข้ด้วยโควิดรุมเร้า ก็ดีไปอย่าง ทำให้เข้าใจคนไทยดีขึ้น ว่าคนไทยวันนี้ ทั้งรุ่นเก่า-รุ่นใหม่ มีทัศนคติกับชาติบ้านเมืองตัวเองอย่างไร?

จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'
"เชียงใหม่ แซนด์บ็อกซ์"
"สงครามข่าว"ที่มองข้าม
"คนมีบุญ"อย่าง"หมอบุญ"
ทีมแพทย์ 'ศูนย์วิจัย' จุฬาฯ