มหาดไทยให้ผวจ. จัดระเบียบสังคม ชายหาด-บาทวิถี


เพิ่มเพื่อน    

    มหาดไทยสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวริมทะเลจัดระเบียบชายหาด และให้ ผวจ.ทั่วประเทศจัดระเบียบสังคมในพื้นที่สาธารณะริมบาทวิถี ป้องกันโควิดระบาด "หมอบุ๋ม" เผยเที่ยวเป็นครอบครัวเป็นเรื่องดี ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เตือนอย่าแออัด ขณะที่ภูเก็ตเปิดหาด 9 มิ.ย.นี้ 
    ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 พ.ค.2563, ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 15 พ.ค.2563 และฉบับที่ 9 ลงวันที่ 29 พ.ค. 2563 ซึ่งได้มีการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
    อาทิ กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต และกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ ซึ่ง ศบค.มท.พิจารณาแล้วเห็นว่าการผ่อนคลายกิจการ กิจกรรมข้างต้น อาจทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายและการรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ 
    นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายหาด ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และให้นำมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 11 มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับพื้นที่ ประเภทกิจกรรม และสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริง
    นอกจากนี้ ยังได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ดำเนินการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่สาธารณะริมบาทวิถีและพื้นที่ชายหาด 4 ด้าน คือ 1.เชิงพื้นที่ ในบริเวณพื้นที่สาธารณะริมบาทวิถี ให้พิจารณาแบ่งสัดส่วนการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม ให้ผู้ประกอบการสามารถค้าขายได้อย่างถูกสุขลักษณะ ผู้สัญจรเดินไปมาบนบาทวิถีสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจร และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญผู้อยู่อาศัยบริเวณนั้นๆ และในพื้นที่ชายหาด ให้พิจารณาแบ่งการใช้พื้นที่เป็นสัดส่วน สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
    ผู้ประกอบการต่างๆ เช่น การขายอาหาร ให้เช่าเก้าอี้ หรือเครื่องเล่นต่างๆ สามารถประกอบการได้ตามมาตรการที่กำหนด 2.เชิงกฎหมาย การอนุญาตอนุมัติให้ดำเนินการใดๆ ในพื้นที่สาธารณะต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 3.เชิงเศรษฐกิจ การดำเนินการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง 
    นอกจากเน้นมิติด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยแล้ว ให้พิจารณามิติด้านเศรษฐกิจที่อาจได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบ และ 4.เชิงผู้ได้รับผลกระทบ การจัดระเบียบในที่สาธารณะให้ดำเนินการภายใต้อนุกรรมการการบรรเทาผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคมระดับจังหวัด โดยแต่งตั้งผู้แทนผู้ค้าในบริเวณที่ได้รับผลกระทบและผู้แทนประชาคมในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากับคณะอนุกรรมการด้วย
เตือนอย่าเที่ยวที่แออัด
    ที่สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล หรือหมอบุ๋ม ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวถึงกรณีที่มีการเดินทางของประชาชนแออัดในสถานที่ท่องเที่ยวที่พัทยาและห้างสรรพสินค้าน่ากังวลหรือไม่ ว่าการที่ครอบครัวได้ออกไปท่องเที่ยวด้วยกันถือเป็นเรื่องที่ดี และช่วยให้เศรษฐกิจคึกคักอีกครั้ง แต่การที่จะเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ต้องคำนึงว่ามีจำนวนท่องเที่ยวหรือคนมีแออัดมากน้อยแค่ไหน สามารถที่จะหลีกเลี่ยงเดินทางไปสถานที่อื่นก็ได้ เพื่อป้องกันการติดเชื้อได้
    เมื่อถามว่า การใช้ชีวิต New Normal ในการสแกนแพลตฟอร์มไทยชนะ ประชาชนมองว่ายุ่งยาก รองโฆษก ศบค.ตอบว่า ประชาชนอาจจะไม่ชินกับการใช้แอปฯ แต่การลงทะเบียนใช้เป็นเรื่องดี ที่เราจะทราบว่าสถานที่จะไปมีประชาชน หรือมีผู้ใช้บริการมากน้อยแค่ไหน เราสามารถเลี่ยงไปใช้ที่อื่นได้ เพื่อเสี่ยงในการติดเชื้อ และยังสามารถติดตามตัวคนที่ติดเชื้อมารักษาตัวได้ และเมื่อลงทะเบียนเข้าแล้วก็ต้องลงทะเบียนออกด้วย เพื่อที่จะทราบจำนวนผู้ใช้ในสถานที่ต่างๆ จริง เพื่อที่คนอื่นเข้าไปใช้ได้ด้วย
    ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเดินทางในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ภายหลังเข้าสู่มาตรการผ่อนระยะที่ 3 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาเกือบ 1 สัปดาห์ โดยพบว่าที่ท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์ ที่เปิดทำการบินเส้นทางขอนแก่น-ดอนเมือง และขอนแก่น-สุวรรณภูมิ ไปและกลับรวมวันละ 12 เที่ยวบิน เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกับที่สถานีขนส่งขอนแก่นแห่งที่ 3 ที่มีประชาชนมารอการโดยสารด้วยรถโดยสารเส้นทางต่างๆ โดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและเส้นทางกรุงเทพฯ ที่บริษัทขนส่งต่างๆ กลับมาเปิดให้บริการกันแล้ว โดยเฉพาะเส้นทางขอนแก่น-เชียงใหม่, ขอนแก่น-เชียงราย และขอนแก่น-ระยอง
    ขณะที่สถานีรถไฟขอนแก่น ก็มีประชาชนมารอการโดยสารในเส้นทางขอนแก่น-หนองคาย, ขอนแก่น-นครราชสีมา และขอนแก่น-กรุงเทพฯ ซึ่งทางจังหวัดยังคงเน้นหนักตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด
    นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า เป็นเวลาเกือบ 1 สัปดาห์ ที่ขอนแก่นเข้าสู่การผ่อนปรนในระยะที่ 3 ตามที่ ศบค.กำหนด ซึ่งสถานประกอบการทุกแห่งที่กลับมาเปิดให้บริการตามประกาศนั้น ทุกแห่งปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับอย่างเข้มงวดมีการจัดจุดตรวจคัดกรองบริเวณทางเข้าร้าน โดยจัดพนักงานประจำในการเน้นย้ำการลงทะเบียนเข้าและออกผ่านระบบคิวอาร์โค้ดไทยชนะ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การให้การบริการเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ อีกทั้งยังคงมีการกำหนดจุดพักรอ การเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนามัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ การจองคิวแบบออนไลน์ และการทำความสะอาดพื้นที่ที่ให้บริการทุกจุด
ขอนแก่นเข้าสู่ภาวะปกติ
    "ขอนแก่นเราไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มานานกว่า 1 เดือน ดังนั้นทุกมาตรการที่เราเน้นหนักและเน้นย้ำ โดยมีคณะทำงานทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ ฝ่าย พ.ร.ก. และเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ยังคงออกตรวจพื้นที่ทุกวัน เดินตรวจทุกร้าน แบบไม่มีวันหยุด เพราะการ์ดของเรามันจะตกไม่ได้ ซึ่งต้องขอขอบคุณชาวขอนแก่นทุกคนที่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำในด้านต่างๆ อย่างดี และจะดำเนินการในลักษณะเช่นนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย"
    ผวจ.ขอนแก่นกล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้การเดินทางนั้นเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งสนามบิน, รถไฟ และรถ บขส. ที่ทุกจุดมีการคุมเข้มตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์โควิด-19 อย่างเข้มงวดและตลอดทั้ง 24 ชม. ซึ่งผู้โดยสารทุกคนนั้นคุ้นชินกับมาตรการที่ทางรัฐกำหนดกันมากแล้ว แต่ถึงอย่างไรสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัด รวมไปถึงย่านชุมชนและจุดที่มีประชาชนพลุกพล่าน จังหวัดขอให้ทุกคนเว้นระยะห่างและปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งอย่างเข้มงวด ซึ่งคณะทำงานจะออกตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย และเติมเต็มในจุดที่เป็นข้อบกพร่อง เพื่อให้ขอนแก่นพร้อมเข้าสู่การผ่อนปรนระยะที่ 4 ได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ และทำได้ทันทีตามที่รัฐบาลได้สั่งการ
    นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 36/2563 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พร้อมกับกล่าวหลังประชุมว่า การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตมีมติเห็นชอบในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
    ที่ประชุมเห็นชอบผลการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต รอบที่ 3 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563
    ที่ประชุมเห็นชอบตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเปิดให้บริการ ต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เปิดเฉพาะต่อใบอนุญาต,  เปลี่ยนชนิด, ใบแทน, แก้ไข, ระหว่างประเทศ, ค้างดำเนินการ 
    และในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เปิดบริการทุกกระบวนงาน  เช่น ขอรับใบอนุญาตขับรถ (ใหม่) ต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถที่ต้องอบรม เปิดการเรียนการสอน หรือการทดสอบของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองหรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับกรมการขนส่งทางบก
ภูเก็ตเปิดหาด 9 มิ.ย.
    "ที่ประชุมเห็นชอบการเปิดพื้นที่ชายหาดตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ต้องปฏิบัติตามดำเนินการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่สาธารณะ ริมบาทวิถี และพื้นที่ชายหาด ซึ่งต้องปฏิบัติตามที่ทางราชการกำหนดในมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด" นายภัคพงศ์กล่าว
    ด้านนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่กว่า 500 นาย เข้าประจำจุดในการเฝ้าระวังแนะนำนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดเพชรบุรี ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
    ให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว พร้อมมอบอุปกรณ์ชุดตรวจคัดกรองหน้ากากอนามัย เอกสารให้ความรู้และสติกเกอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ในการประจำจุด ตลอดแนวชายหาด 10 จุด รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร และตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวตลอดแนวชายหาดชะอำ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากที่มีคำสั่งเปิดชายหาดชะอำ
    นายกอบชัยกล่าวว่า หลายหน่วยงานได้ร่วมลงมาดูความพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ท่องเที่ยวชายทะเลของจังหวัดเพชรบุรี รัฐบาลได้กำชับให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวเล่นได้ แต่ต้องให้ระวังเรื่องการรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันการติดเชื้อแพร่เชื้อได้ ทางจังหวัดเพชรบุรีเทศบาลและอำเภอชะอำได้มีการจัดการประชุมวางแผนและแนวทางเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเตรียมเจลล้างมือ สมุดลงชื่อ เว้นระยะห่างและจำกัดจำนวนคนนั่ง 4 คนต่อเตียงผ้าใบ 1 ชุด พร้อมปล่อยแถว
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเผยว่า เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานออกดูแลนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด กำชับให้เดินตรวจตราประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง ให้ทราบโดยทั่วกัน ถ้าเตือนไม่ได้ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการบริเวณชายหาดเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวทราบห้ามลงเล่นน้ำ ห้ามดื่มสุราบนชายหาดชะอำ ห้ามจับกลุ่ม ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนก่อนเข้าใช้บริการ พร้อมขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้เว้นระยะห่างตามมาตรการสาธารณสุข เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่หายจากประเทศไทย ถ้าเกิดมีการติดเชื้อขึ้นมาอีกครั้ง จะทำให้ควบคุมยากขึ้น จึงขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยว ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"