โฆษกศาลฯเผยการบินไทยเริ่มส่งสำเนาคำร้องขอฟื้นฟูฯถึงเจ้าหนี้แล้ว


เพิ่มเพื่อน    

13 มิ.ย. 63 - นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งศาลนัดไต่สวนวันที่ 17 ส.ค. นี้ ว่า ก่อนวันนัดไต่สวน ศาลมีคำสั่งให้ประกาศคำสั่งรับคำร้องขอ และวันเวลานัดไต่สวนในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อยหนึ่งฉบับไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ห่างกันไม่เกิน 7 วัน กับให้ส่งสำเนาคำร้องขอแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายตามบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้ และแก่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรมบังคับคดี และให้ส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 90/9 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และให้ประกาศวันเวลานัดไต่สวน โดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทางหนึ่ง หากเจ้าหนี้ประสงค์คัดค้าน ให้ยื่นคำคัดค้านก่อนวันนัดไต่สวนนัดแรกไม่น้อยกว่า 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าไม่คัดค้าน 

ซึ่งศาลล้มละลายกลางแจ้งว่า เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 12 มิ.ย. ทางบริษัท การบินไทย ลูกหนี้ได้แถลงรายละเอียดเจ้าหนี้แยกเป็นรายประเภท และรายละเอียดขั้นตอน วิธีการส่งสำเนาคำร้องขอฟื้นฟูฯ ทางสื่อเล็กทรอนิกส์ ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายเท่าที่ทราบตามกฎหมาย โดยศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ส่งสำเนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามกรอบรายละเอียดและวิธีการที่กำหนด เนื่องจากเจ้าหนี้ในคดีมีเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปโดยรวดเร็วและเป็นธรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในคดีฟื้นฟูฯ เพิ่มเติมจากที่ศาลได้มีคำสั่งให้ส่งสำเนาคำร้องขอฟื้นฟูฯ ทางไปรษณีย์ให้แก่เจ้าหนี้บางส่วนแล้ว ซึ่งได้เริ่มส่งคำร้องขอฟื้นฟูฯ ทางอีเมลและทาง SMS ด้วยบางส่วน ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 

อย่างไรก็ตาม ศาลจะมีการประกาศคำสั่งรับคำร้องขอ และวันเวลานัดไต่สวนในวันที่ 16 และ 19 มิ.ย. นี้ ลงทางหนังสือพิมพ์รายวัน และ ลงโฆษณาวันเวลานัดไต่สวนทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-notice) กับให้ download คำร้องขอฟื้นฟู ในเว็บไซด์ของศาลล้มละลาย ตามคำสั่งศาล เพื่อให้เจ้าหนี้ทั้งหลายทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูฯ อย่างแท้จริง


คอยฟังนะครับ! กรณี "สั่งไม่ฟ้อง" วรยุทธ อยู่วิทยา หรือ "บอส เรดบูล" บัดนี้ คณะทำงานที่อัยการสูงสุดตั้งให้ตรวจสอบ "มีคำตอบ" แล้ว

บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'
'ซื้อเวลาได้-ซื้อศรัทธาไม่ได้'