ราศีจับ'ป้อม'ลงพื้นที่ลำปาง แก้ภัยแล้งบริหารจัดการนํ้า


เพิ่มเพื่อน    


    ราศีหัวหน้าพรรคจับ! "บิ๊กป้อม" ลงพื้นที่ลำปางติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ไม่ให้ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ไม้ผลไม่ยืนต้นตาย ชื่นชมการดำเนินแก้ไขปัญหา ยกเป็นตัวอย่างให้พื้นที่อื่นๆ
    เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่และการให้ความช่วยเหลือของจังหวัดลำปาง จากนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยจังหวัดลำปางได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มุ่งเน้นให้ไม่ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ไม้ผลไม่ยืนต้นตาย   พร้อมดำเนินการลงพื้นที่รับทราบปัญหาในพื้นที่จริงจากประชาชน เร่งให้ความช่วยเหลือทันที ทำให้ประชาชนและพื้นที่การเกษตรไม่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง
    ภายหลังรับฟังบรรยายสรุป รองนายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการลุ่มน้ำในพื้นที่ตอนหนึ่งว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดมาตรการและพื้นที่เป้าหมายในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ ซึ่งจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในแผนเฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้ ทราบว่าจังหวัดลำปางได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยไม่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง แม้ว่าพื้นที่จังหวัดลำปางจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง แต่รัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของ กอนช.ยังต้องเร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายต่อไป 
    รองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ การประปาส่วนภูมิภาค เร่งขยายเขตการจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้ทั่วถึง เพิ่มแหล่งน้ำสำรอง พร้อมควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย มอบหมายให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำและจัดสรรน้ำให้ครอบคลุมถึงเขตลุ่มน้ำวังตอนล่าง เพื่อสนับสนุนให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรม
    พล.อ.ประวิตรยังมอบหมายให้กรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ ดูแลเรื่องไฟป่า ทำฝายต้นน้ำ รวมทั้งการปลูกป่า ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นแหล่งต้นน้ำโดยเร็ว และมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการสำคัญ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดลำปาง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในแผนแม่บทน้ำ 20 ปี พร้อมกำชับให้เก็บน้ำช่วงฤดูฝนไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง เน้นย้ำให้ปริมาณน้ำมีเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน
    ช่วงท้ายรองนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมจังหวัดลำปาง และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้พื้นที่อื่นๆ ขอให้มุ่งมั่นและทุ่มเทต่อไป เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน 
    เสร็จแล้วรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังโรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ  เพื่อรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่.


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"