ไม่ยึดอำนาจ ไม่ขัดแย้ง


เพิ่มเพื่อน    


    กลายเป็นกระแสสั่นสะเทือนไปทั่วกระทรวงหูกวาง บรรดาสื่อต่างพากันหาข้อเท็จจริงจากกรณีที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้ลงนามออกคำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 429/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เรื่องมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และมีการเปรียบเทียบกับคำสั่งเดิม ที่ 242/2562 ที่มีผลไปแล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 
    โดยมีการตีความว่า 2 รมช.คมนาคม คือ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ และนายถาวร เสนเนียม ถูกยึดอำนาจจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ไม่สามารถอนุมัติหรือมีคำสั่งได้นั้น
    นายศักดิ์สยามเปิดเผยว่า การออกคำสั่งแบ่งงานให้ 2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตามคำสั่งที่ 429/2563 นั้น เป็นการดำเนินการตามคำสั่งเดิม โดยสาเหตุที่ต้องออกคำสั่งใหม่ เนื่องจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และบริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด ได้พ้นจากความเป็นรัฐวิสาหกิจ
    ทั้งนี้ คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 429/2563 นั้น ได้ศึกษาระเบียบกฎหมาย และตัวแบบจากกระทรวงต่างๆ รวมถึงคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใด และยังทำงานกันตามปกติ โดยคำสั่งที่ออกดังกล่าวไม่ใช่แค่กระทรวงคมนาคมเท่านั้น แต่เป็นการดำเนินการในทุกกระทรวงที่ได้เขียนคำสั่งในแบบเดียวกัน
    เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร ดังนั้นเมื่อไปค้นหาคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 444/2562 เรื่องมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนามโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ในรายละเอียดของคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว พบว่าข้อ 3 ของคำสั่ง โดยมีใจความว่า
    “ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนดังกล่าว ให้ยกเว้นเรื่องนโยบาย เรื่องที่กำหนด เรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น เรื่องการบริหารงานบุคคล เรื่องที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่องกฎหมายระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ระบุว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยตรง เรื่องที่จะต้องนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา และเรื่องที่สมควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาสั่งการ ทั้งนี้ เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ปฏิบัติราชการแทนตามที่ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้แล้ว ให้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อทราบโดยเร็ว”
    ขณะที่คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 429/2563 มีใจความว่า ตามที่ได้มีคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 242/2562 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เรื่องมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และโดยที่กระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงต่ำกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ทำให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หลุดพ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
    โดยกระแสข่าวที่เกิดขึ้น รมว.คมนาคม แน่นอนว่าอยู่ในความสนใจของผู้สื่อข่าวอย่างแน่นอน ซึ่งก็ได้ฟังคำชี้แจงจากเจ้ากระทรวง ว่าสำหรับคำสั่งดังกล่าวนี้ได้ศึกษาระเบียบกฎหมาย ตัวแบบจากกระทรวงต่างๆ และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีออกมา สำหรับคำสั่งที่ออกมานั้นไม่ใช่แค่กระทรวงคมนาคมเท่านั้น ทุกกระทรวงก็เขียนแบบเดียวกัน พร้อมทั้งยืนยันว่าไม่ได้มีการรวบอำนาจของ รมช.คมนาคมทั้งสอง และหากจะทำจริงก็ไม่ต้องทำหนังสือแจ้ง และก็ไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆ เพียงแต่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีการเปลี่ยนแปลง ก็ต้องดำเนินการปรับคำสั่งให้ถูกต้อง. 

กัลยา ยืนยง


คอยฟังนะครับ! กรณี "สั่งไม่ฟ้อง" วรยุทธ อยู่วิทยา หรือ "บอส เรดบูล" บัดนี้ คณะทำงานที่อัยการสูงสุดตั้งให้ตรวจสอบ "มีคำตอบ" แล้ว

บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'
'ซื้อเวลาได้-ซื้อศรัทธาไม่ได้'