ขยะ Food Delivery พุ่ง สส.เดินหน้าชวนคนไทย ใช้ชีวิตแบบ New Normal ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


เพิ่มเพื่อน    

 

วันนี้ (29 มิ.ย.63) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ “กินอยู่ปลอดภัย” ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและประชาชนตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตท่ามกลางวิถีชีวิตแบบ New Normal ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น ทั้งการจัดการขยะที่ต้นทาง ลดการสร้างขยะพลาสติก รวมถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กล่าวว่า ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณ 12% ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือประมาณปีละ 2 ล้านตัน โดยมีการนำกลับไปใช้ประโยชน์เฉลี่ยเพียงปีละ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ยังไม่มีการนำกลับไปใช้ประโยชน์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เช่น ถุงร้อน ถุงเย็น ถุงหูหิ้ว แก้วพลาสติก หลอดพลาสติก กล่องพลาสติก และกล่องโฟมบรรจุอาหาร ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ที่ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตแบบ New Normal ส่งผลให้เกิดขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจากการใช้บริการ Food Delivery ที่ก่อให้เกิดขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว มากกว่า 4 ชิ้น ต่อการสั่งอาหารในแต่ละครั้ง      

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนความสำคัญในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ท่ามกลางวิถีชีวิตแบบ New normal จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการ “กินอยู่ปลอดภัย”  โดยกรมฯ จะสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนรวมทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆ ให้เกิดความตระหนักรู้ถึงบรรจุภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หลีกเลี่ยงการใช้โฟม ถุงหรือกล่องพลาสติก หรือบรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบพลาสติก หรือพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการจัดการขยะที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมทั้งการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะเริ่มดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 รวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในรูปแบบ Brand Collaboration ภายใต้โครงการ “กินอยู่ปลอดภัย” เท่านั้น

 

ด้าน นายแพทย์วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาชีวะเกรซ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการ “กินอยู่ปลอดภัย” ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาการจัดการขยะและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เช่น การไม่ใช้โฟม ถุง หรือกล่องบรรจุภัณฑ์พลาสติก แล้วหันมาเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย บริษัทฯ จะเป็นผู้สนับสนุน ประสานงาน และดำเนินการด้านงบประมาณของโครงการ รวมถึงการออกแบบหรือการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เฉพาะโครงการ “กินอยู่ปลอดภัย” ที่ไม่ใช่การโฆษณาสรรพคุณ คุณภาพ หรือคุณประโยชน์ของสินค้า ตลอดจน ดำเนินการสำรวจและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำข้อมูลที่ได้ไปใช้สำหรับการวางแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และขยายผลการดำเนินงานสู่สาธารณชนต่อไป


"สามสัส" "เชิดหุ่น" อยู่หลังโรงมาพักใหญ่ ปรากฏว่า หุ่นค่อยๆ หาย เหลือ "เห้..." ยืนโรงอยู่ไม่กี่ตัว นายโรงเริ่มถึง "ทางตัน"! แถมแนวร่วมตามมหา'ลัยและพวกเอ็นจีโอที่หากินกับเงินหลวงแต่ร่วมวงทะลวงเจ้า ก็ออกอาการ "เห็บหมา"

ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'