สส. หนุน จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.นครปฐม


เพิ่มเพื่อน    

วันพุธที่ 16 ธ.ค. 2563 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม นายสุรชัย  อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เปิดโครงการประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธ.ค. 2563 เพื่อเสริมศักยภาพชุมชน ร่วมขับเคลื่อนและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนร่วมกัน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ผู้บริหารและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและผู้แทนโรงเรียน ผู้แทนชุมชน และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน

 

 

นายสุรชัย  อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า การประชุมที่จัดขึ้นเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาและป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตามโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในระดับพื้นที่จังหวัด ที่ให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรม และทันต่อสถานการณ์ ซึ่งการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) มาร่วมกัน จะเป็นกำลังและเป็นกลไกที่สำคัญที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ขับเคลื่อนให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตลอดจนช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน รวมทั้ง ช่วยผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในพื้นที่ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้

 

นอกจากนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังได้เน้นย้ำถึงความพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานจัดการด้านสิ่งแวดล้อมกับทุกภาคส่วน ผ่านโครงการสำคัญๆ ต่างๆ อาทิ โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โครงการสำนักงานสีเขียว กิจกรรมชุมชนปลอดขยะ กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ กิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน โครงงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ การสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย การผลิตสื่อ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และสร้างจิตสำนึก รวมทั้งการเสริมศักยภาพให้กับหน่วยงานต่างๆ

 

สำหรับโครงการประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การชี้แจงการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสวนาเรื่อง “การขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อม” การบรรยาย “การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน การประชุมกลุ่มย่อย “ปัญหา ความคาดหวัง และความต้องการในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม” ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ประสบผลสำเร็จ เช่น ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น้ำบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จังหวัดสุพรรณบุรี และห้องอาหารอิน – จัน โรงแรมสวนสามพราน จังหวัดนครปฐม รวมทั้งวิทยากรผู้ที่จะมาถอดบทเรียนจากชมรมต้นกล้า ณ สังคม และวิทยากรให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


พลัม-จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ Chutathut Laothamatas ตอนนี้ เรือนจำไม่อนุญาตให้เยี่ยม เพราะลุงกำนันและพี่ๆ ถูกกักตัวตามมาตรการป้องกัน covid นะคะ ให้พบได้เฉพาะทนาย

เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'
ครึ่งหลัง"รัฐบาล"ชักจะแย่