ผู้ป่วยโรคไตดูแลตัวเองสู้COVID-19


เพิ่มเพื่อน    

 
    การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ตระหนักในด้านการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยทั้งของตนเองและของส่วนรวมมากขึ้น เนื่องจากการรักษาสุขภาพตนเองให้ดีอยู่เสมอ การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ การออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันตนเองจากไวรัสได้
    พญ.ผ่องพรรณ ทานาค อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่า ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆ เช่น โรคไต
โรคปอด โรคหัวใจ มีโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อได้ง่ายกว่า และมีความรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป เนื่องจากภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่แข็งแรง ซึ่งผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจัดเป็นกลุ่มที่จะต้องดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด


โดยโรคไตเรื้อรังที่อยู่ในระยะที่ 3 ถึงระยะที่ 5 รวมถึงผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยการฟอกเลือด และผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไตที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ถือเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น ผู้ป่วยจึงควรปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้
    1.สำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยการฟอกเลือดให้มารับบริการตามนัดหมาย หากมีไข้หรือมีอาการของไข้หวัดให้ติดต่อกับทางโรงพยาบาลก่อนที่จะเข้ารับบริการ 2.ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตให้รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง และสำรองยาไว้อย่างน้อย 2-4สัปดาห์ 3.ปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านการรักษาสุขอนามัยในช่วงการระบาดของโควิด-19 เช่น ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน หลีกเลี่ยงสถานที่หนาแน่น รักษาระยะห่างจากผู้อื่น และพยายามอยู่บ้านให้มากที่สุด 


    4.สำหรับการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคไตจะไม่เหมือนกับคนทั่วไป ให้ปรึกษากับอายุรแพทย์โรคไตที่ดูแล ว่าผู้ป่วยแต่ละท่านควรจะรับประทานเนื้อสัตว์ได้วันละเท่าไร ดื่มน้ำวันละเท่าไร ผัก ผลไม้ชนิดใดที่ควรรับประทานหรือไม่ควรรับประทาน 5.การพักผ่อนควรต้องพักผ่อนให้เพียงพอ อย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้า และควรออกกำลังกายตามความเหมาะสม
    ทั้งนี้ หากผู้ป่วยโรคไตสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเคร่งครัดในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็สามารถลดความเสี่ยง และปลอดภัยจากโรคระบาดได้.


เชื่ออะไรผมอย่างได้มั้ย? คือผมจะบอกว่า..... เห็นความ "ดิบ-กระแดะ-ด้าน" ของนักเรียน-นักศึกษาใต้ปฏิบัติการล้างสมองของสามสัสแล้ว ไม่ต้องห่วงกันไปหรอกว่า เมื่อพวกนี้โตขึ้น จะเป็นผู้เข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ